TOP

17 dôležitých viet pre rodičov

Vychovávať je drina, to už sme ako rodičia zistili. Ale potrebujeme doping a smerovníky, denne – preto vám pár ponúkame. Spokojne si ich pripnite na chladničku.

1. Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Rodičia sú prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto zodpovednosť dosviedčajú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná služba. Rodina je vhodným miestom na výchovu k čnostiam. (1804) Táto výchova si vyžaduje učiť sa odriekaniu, zdravému úsudku a sebaovládaniu ako podmienkam každej pravej slobody. Rodičia majú svoje deti učiť, aby podriaďovali „materiálne a prirodzené [dimenzie]… [dimenziám] vnútorným a duchovným“. Rodičia majú veľkú zodpovednosť aj za to, aby dávali svojim deťom dobrý príklad. Keď budú vedieť pred nimi uznať svoje chyby, budú ich môcť aj lepšie viesť a naprávať“ (KKC 2223).

 

2. Starý zákon: „Kto miluje svojho syna, často ho tresce a syn mu bude neskôr potechou. Kto si dobre vychováva syna, bude mať z toho osoh“ (Sir 30, 1-2).

 

3. Nový zákon: „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi“ (Ef 6, 4).

 

 

4. Svätý Josemaría Escrivá: „Dobre vychovať svoje deti je pre rodičov ten „najlepší biznis na svete“.“

 

5. Benedikt XVI.: „Obraciam sa na vás, drahí rodičia, s prosbou, aby ste v prvom rade navždy zostali pevní vo svojej vzájomnej láske: toto je prvý a veľký dar, ktorý vaše deti potrebujú, aby mohli rásť vyrovnane, nadobudnúť dôveru v seba samých, veriť v život a aby sa aj ony samy naučili žiť podľa autentickej a veľkodušnej lásky.“

 

6. Origenes: „Rodičia sa budú zodpovedať za všetky chyby svojich detí.“

 

7. Svätý Ján Zlatoústy: „Staráme sa o svoje kone a voly viac ako o svoje deti.“

 

 

8. Svätý Alfonz de”Liguori: „Na čo je dobré poučovanie slovami, keď deti vidia váš zlý príklad činmi?“

 

9. Svätá Monika: „Zasväť svoje dieťatko ešte pod srdcom Bohu a vytrvalo sa zaň modli!“

10. Svätý Augustín: „Vychovávať znamená veriť v schopnosť človeka rásť vnútorne.

 

11. Svätý Ján Zlatoústy: „Často mnoho otcov robí všetko pre svojho syna, aby mal dobrého koňa, nádherný dom alebo drahé nehnuteľnosti, ale o to, aby mal dobrú dušu, sa stará máloktorý z nich.

 

12. Pius XI.: „Je teda veľmi dôležité, aby sa vo výchove nerobili chyby a aby sa neodbočilo od posledného cieľa, ku ktorému má nevyhnutne smerovať každá vychovávateľská práca.

 

 

13. Svätý Otec František: „Keď svojmu dieťaťu poviete: „Vyjdeme hore po schodoch,“ vezmete ho za ruku a krok za krokom vystupujete, tak je to dobré. Ale keď mu poviete: „Hore!“ „Ale ja nemôžem!“ „Choď!“, tak to znamená deti dráždiť, teda chcieť od nich niečo, čoho nie sú schopné. Vzťah medzi rodičmi a deťmi teda vyžaduje múdrosť a veľkú vyváženosť.“

 

14. Svätý don Bosco: „Výchova? Rozum, náboženstvo, láskavosť.“

 

15. Svätý Otec František: „Vychovávať možno len s láskou, nehou a trpezlivosťou.“

 

16. Svätý Filip Neri: „Buďte veselí, ale nehrešte!“

 

17. Svätý Ján Pavol II.: „Nebojte sa!“Komentáre