TOP

Aký je kresťanský dobrovoľník?

Obzvlášť letné akcie, festivaly, tábory či iné udalosti sú plné dobrovoľníkov. Čo  (a koho) však toto krásne slovíčko ukrýva?

DOBRO-VOĽNÍK – ten, ktorý dáva dobro ďalej zadarmo. Dobrovoľník ako človek plne disponovaný robiť dobro. A ľudia okolo neho to vedia (veď je neraz označený napríklad dobrovoľníckym tričkom) a neboja sa osloviť ho.

Keď si to posunieme do roviny viery, jediným dôvodom, prečo to robí, je Kristus. Kresťanský dobrovoľník je hnaný láskou Ježiša Krista a nemôže a ani nechce si ju nechať pre seba. Chce ju dávať ďalej, deliť sa o ňu, rozdávať ju. Dobrovoľníctvo je životný štýl, rovnako ako v istom zmysle aj náš kresťanský život.

 

 

DOBROVOĽNÍK AKO ODTLAČOK BOHA

Svätý Otec František vo svojom príhovore pre dobrovoľníkov Svetových dní mládeže v Krakove v roku 2016 poukázal na obraz kresťanského dobrovoľníctva, ktoré môžeme nájsť v evanjeliovom tajomstve Navštívenia (Lk 1, 39 – 45). Z evanjeliového príbehu vyzdvihol tri postoje Márie, Ježišovej matky: počúvanie, rozhodnutie a čin.

 

Počúvanie

Mária sa vydáva na cestu po slovách, ktoré jej povie anjel (Lk 1, 36). „Mária vie počúvať Boha: nejde o jednoduché počutie, ale o načúvanie, skutok pozornosti, prijatia, pripravenosti,“ povedal pápež a upozornil, koľkokrát sme my nesústredení pred Pánom či druhým a nepočúvame.

 

Rozhodnutie

Po tom, ako Mária počúva, uvažuje, robí aj krok vpred – rozhoduje sa. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 38) „Mária sa nebojí ísť proti prúdu: s odhodlaným srdcom načúva a rozhoduje sa a berie na seba všetky riziká, ale nie sama, spolu s Bohom!“ vysvetľoval František a dodal, že v živote je ťažké robiť rozhodnutia, a preto to neraz odkladáme či nechávame na druhých.

 

 

Čin

Mária sa vydáva na cestu za Alžbetou, doslova čítame „ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Pápež povedal: „Napriek ťažkostiam a kritike, ktorým bude čeliť, nevyčkáva, neváha, ale ide a ,ponáhľa sa‘, lebo v nej je sila Božieho Slova. A jej konanie je naplnené dobročinnosťou, naplnené láskou: to je odtlačok Boha.“ Ďalej pokračoval, že Mária nešla k Alžbete preto, aby si vypočula, aká je super, ale aby slúžila: „A v tomto odchode zo svojho domu, zo seba samej kvôli láske nesie to, čo je jej najdrahšie: Ježiša, Božieho Syna, Pána.“

 

Pápež hovorí, že „v dobrovoľníctve je každá služba dôležitá, aj tá najjednoduchšia. A jej posledným významom je otvorenie sa Ježišovej prítomnosti, je to skúsenosť lásky, ktorá prichádza z výšky, ktorá sa vyprevádza na cestu a napĺňa radosťou.“

Avšak to sa nedá uskutočniť bez toho, aby bola naša služba podoprená modlitbou, aby z nej vychádzala, aby bola zakorenená v Ježišovi. Lebo Ježiša môžeme dávať ďalej až vtedy, keď s ním sami strávime čas v modlitbe, v tichosti, srdce pri srdci.

Aj vy ste dostali chuť nasledovať Máriin príklad dobrovoľníctva? Tak poďme na to! Letný čas je skvelou príležitosťou.ovolnik

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2014 Vyštudovala žurnalistiku, editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem práce v Slovo+ sa venuje jazykovým korektúram kníh a časopisov. Dcéra milovaných rodičov a svojho Boha, sestra troch súrodencov. Žena, ktorá zasvätila svoj život Bohu a službe blížnym. Nohami Zvolenčanka, srdcom v nebi. Rada sa necháva unášať stránkami kníh, hudbou, službou, kreativitou či chvíľami za šijacím strojom alebo volantom. Hľadá pravdu a neuspokojí sa, kým ju nenájde. Rada objavuje Boha vo všednosti dní. Jej srdcu je obzvlášť blízke prepájanie psychológie a viery. A v neposlednom rade potrebuje najmä Ježiša a kávu (áno, v tomto poradí).