TOP

Manželia Marta a Stanislav Chmelovci z Piešťan, ktorí do manželstva vstúpili

Brat Marián Kobolka (40) z opátstva Nový Dvůr v Českej republike

Mohli sme získať lepší titul v Roku Božieho slova? Prehľadný titul

Možno sme si dali pôstne predsavzatia, no zmena plánov

Lebo ako povedal svätý Augustín: „Ten, ktorý ťa stvoril

Majú nám púštni otcovia čo-to povedať k prežívaniu Pôstneho obdobia?

Stále viac ľudí trpí depresiami a je čoraz pravdepodobnejšie, že