Nerozlučnosť manželstva ustanovil sám Kristus. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. (Mt 19, 6) A predsa sa rozvody Cirkvi nevyhnú.

Mnohí Katolícku cirkev, nepoznajúc jej učenie, rovno odsudzujú: To má žena trpieť v manželstve s násilníkom? A čo ak ju podvádza? Niekedy je to lepšie pre rodinu... Ako oponovať takýmto otázkam, keď (podvedome) možno i súhlasíme, no Cirkev nás učí niečo iné?


VŠETKO MÁ SVOJ ČAS

Na sto sobášov pripadá na Slovensku približne 39 rozvodov. Pomerne vysoké číslo. A dôvody? Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov (až v 63 %), alkoholizmus, nevera.

Ak sa chceme pozrieť na to, prečo sa ľudia rozvádzajú, musíme sa najskôr objektívne pozrieť na dôvody, prečo sa vlastne sobášia.

Priemerný vek sobášiacich sa stúpa. U mužov je to približne 31,5 roka, u žien 29 rokov. Poradie hodnôt sa akosi zmenilo: Najprv doštudovať, potom si nájsť dobrú prácu, auto, byt a svadba – tak možno predsa len, ale najprv by sme mali azda spolu žiť, aby sme sa „otestovali“. Prečo teda aj potom, keď ste sa „otestovali“, prídu nezhody a zdá sa, že toho druhého nepoznáte a nemáte si čo povedať? Je riešením rozvod?

V každom manželstve sa vyskytnú nezhody. Prvým krokom k ich vyriešeniu je otvorená úprimná komunikácia, ktorá tak často zlyháva. Vtedy je namieste vyhľadať manželského poradcu či, v prípade katolíkov, dobrého kňaza.

Povedzme, že ste si týmto prešli. Máte vôľu pracovať na vašom manželstve, no váš partner trvá na rozvode. Takzvaným prvým „krokom“ je manželská odluka – odluka od stola a lôžka, keď manželia spolu nežijú v jednej domácnosti, no obaja sú verní (mali by byť) manželskému sľubu. Odlúčenie manželov pri trvaní zväzku (separácia) znamená, že cirkevná autorita berie na vedomie a súhlasí s tým, že manželia spolu nežijú, nevedú spoločnú domácnosť; manželské puto však naďalej trvá. Dekrét s dovolením manželskej odluky vydáva prednostne miestny ordinár.

Nezabralo to. Stále trvá na rozvode. A je to tu. V schránke na vás čakalo predvolanie na súd. Po týždňoch či mesiacoch trápenia sa to skončilo. Skutočne? Môže sa katolícke manželstvo len tak skončiť?

Pojem „rozvod“ v zmysle občianskeho práva v kánonickom práve neexistuje. Pretože platne uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti (Kódex kánonického práva, kán. 1141).


A ČO TERAZ?

Sklamaní, zranení, ubolení a navyše sa Cirkev pozerá na vás s výhradami, musíte žiadať o dovolenie prijímať sviatosti. Hanba, potupa, nálepka rozvedený/rozvedená. Nemožnosť ďalšieho sobáša.

Niektorí vaši známi vám (samozrejme, dobre mieniac) odporúčajú žiadať o anuláciu manželstva. Dá sa to?

Opäť vás sklamem. Nie.

Neľakajte sa. Ide iba o termín. Anulácia znamená vyhlásenie niečo, čo bolo platné, za neplatné. To, že v Katolíckej cirkvi niečo také neexistuje, sme si ujasnili už predtým. Jedna cesta tu ale je.

Môžete požiadať o preskúmanie toho, či vaše manželstvo vôbec bolo platné. Ak cirkevný diecézny súd uzná, že vaše manželstvo vlastne platné nikdy nebolo, vydá dekrét o nulite manželstva.

Aký je teda rozdiel medzi anuláciou a nulitou? Anulácia vyhlasuje niečo platné za neplatné, ale nulita hovorí o tom, že niečo nikdy platné ani nebolo.

Na podnet žiadajúcej stránky skúma cirkevný súd platnosť či neplatnosť uzavretého manželstva, teda či predmetné manželstvo vzniklo alebo nevzniklo a z akého dôvodu sa to stalo.

Cirkevný súd nestanovuje otázku viny či neviny za rozpadnutie manželstva, ale výlučne skúma, či manželstvo v momente jeho uzatvárania bolo uzavreté platne, teda či boli splnené všetky podmienky, ktoré stanovuje kánonické právo, aby mohlo manželstvo vzniknúť (či neexistovala zneplatňujúca prekážka, či bola dodržaná kánonická forma, či nebola prítomná nedostatočnosť manželského súhlasu).

Zdá sa vám to ako nepodstatný rozdiel? Nuž, vyvediem vás z omylu. Ak by sme sa bavili o anulácii, partneri by nemali možnosť uzavrieť nové manželstvo (opäť Mt 19, 6). Pri nulite však túto možnosť majú, lebo ich manželstvo vlastne nikdy nebolo platné.

Platí však, že manželstvo je platné, kým nie je vyhlásené inak. Vyhlásenie nulity ale nemá vplyv na legitimitu detí (je teda rozdiel medzi mimomanželskými deťmi a deťmi narodenými v manželstve, ktoré bolo vyhlásené za nulitné).


AKO ALE MÔŽE NIEKTO ZISTIŤ, ČI MANŽELSTVO BOLO PLATNÉ?

Nuž, je to neľahká úloha. Existujú tri skupiny prekážok, ktoré bránia platnosti manželstva:

1. prítomnosť manželskej zneplatňujúcej prekážky;

2. nedostatočný manželský súhlas;

3. nezachovanie predpísanej formy uzatvorenia manželstva.

Vždy je najlepšie poradiť sa so svojím duchovným otcom alebo kňazom vašej farnosti a až po dôkladnom zvážení podávať žiadosť o preskúmanie manželstva.

Ešte stále sa vám to vidí príliš všeobecné? Konkrétne podrobnosti možno nájsť v Kódexe kánonického práva v článkoch 1083 až 1103. Ak ste sa aj náhodou našli, nejasajte. Proces nie je taký jednoduchý. Naopak, mnohí ho považujú za ponižujúci, skúmajúci sa ich totiž mnohokrát pýtajú veľmi osobné otázky a im je to nepríjemné.

Prečo?

Prečo kňazi nechcú pomáhať?

Nie, nie je to vôbec o tom. V mnohých prípadoch práve preskúmanie manželstva po mnohých rokoch prinieslo úľavu i možnosť uzavretia nového zväzku. Ide tu však len a len o opatrnosť. A to najmä preto, aby si ľudia nezamieňali pojmy „rozvod“ a „nulita“. Nielen významovo, ale aj prakticky. Cirkevný súd nevynáša rozsudok, ale deklaruje, či manželstvo bolo alebo nebolo platné.

V Amerike je, ako inak, táto prax omnoho rozšírenejšia, takže je aj viac manželstiev vyhlásených za neplatné. A predstavte si, nie je to dôvod na radosť, ale na zamyslenie. Prečo sa „uzatvára“ toľko neplatných zväzkov?


PRÍBEHY ZO ŽIVOTA... SO ŠŤASTNÝM KONCOM AJ BEZ NEHO

Študujúc rôzne dokumenty či svedectvá, ostala som zaskočená. Najmä z prístupu ľudí. Noviny The New York Times robili minulý rok reportáž o „katolíkoch“ (ale nielen o nich), ktorí si prešli – alebo chceli prejsť, a nakoniec neprešli – procesom skúmania manželstva a vyhlásenia nulity.

Bol to šok. Mnohí z tých, ktorých manželstvo bolo vyhlásené za neplatné, vstúpili do ďalšieho zväzku a ten sa skončil opäť nešťastne – rozvodom.