V posledných rokoch sa na Slovensku čoraz častejšie obnovuje tradícia slávenia rorátnych svätých omší v advente. Kde sa ale roráty vzali a čo vlastne znamenajú?

ČO SÚ RORÁTY?

Rorátne sväté omše sú votívnymi svätými omšami ku cti Panny Márie. Slávia sa v adventnom období do 16. decembra.

Názov rorátov je odvodený z latinského úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum“ – „Roste, nebesia, z výsosti a oblaky pršte Spravodlivého“ (Iz 45, 8). Začiatky slávenia siahajú približne do 5. storočia a výrazne sa spájajú so sviatkom Zvestovania Pána.

U nás datujeme slávenie týchto adventných omší asi do 13.-14. storočia, no najväčšiu popularitu získali asi v 16. storočí. Ľudia zakladali bratstvá takzvaných „roratistov“. Tradícia hovorí, že pred svätou omšou prichádzali siedmi ľudia z rôznych stavov a zapaľovali sedemramenný svietnik so slovami: „Sum paratus ad adventum Dei.“ – „Som pripravený na príchod Pána.“ Z tohto obdobia pochádza aj rorátna svieca ozdobená modrou alebo bielou stužkou, prípadne myrtou, ktorá symbolizuje najčastejšie Pannu Máriu, prinášajúcu pravé svetlo – „Hviezdu rannú”, predchádzajúcu príchod Ježiša Krista vychádzajúceho slnka.

KEDY A AKO SA SLÁVIA?

Vo väčšine prípadov sa roráty slávia ráno, v našich krajoch približne okolo šiestej hodiny, no z pastoračných dôvodov sa môžu sláviť aj večer. Veriaci by si mali prinášať sviece, ktoré si potom odpália pred začiatkom svätej omše, a spolu s ostatnými sviecami tak zvyčajne vytvárajú jediné svetlo v kostole. Je vhodné, aby bol pri takýchto liturgických sláveniach vysvietený aj nejaký mariánsky obraz. Treba dať pozor, aby sa farníci vyhli postupnému zapaľovaniu sviec, ako to býva pri veľkonočnej liturgii.

Poväčšine sa táto svätá omša slávi výlučne pri svetle sviec. Je to symbolické vyjadrenie Pánovej blízkosti. Čím viac sa blížia sviatky jeho narodenia, tým väčšia radosť nádeje žiari v srdciach a tým viac sa temnoty sveta strácajú v sile Kristovej prítomnosti.

Tma v kostole a ožiarený oltár pripomínajú svet, ktorý je v tme, a Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Ako liturgická farba slávenia sa odporúča biela. Odporúča sa používať pri týchto omšiach iba spev bez organu.

Roráty možno prirovnať k majáku kresťanov. Predstavujú bezpečné svetlo, približujúce sa sviatky narodenia Pána.

V niektorých farnostiach je pekným zvykom sláviť rorátne sväté omše s účasťou detí. Po tejto skorej rannej omši zvyčajne nasleduje malé agapé, ktoré dáva spoločenstvu možnosť i takto začať deň: ako rodina, s rozmerom viery – s Kristom, i s rozmerom človeka – raňajkami.

„Keď sa rozvidnieva, veriaci, sprevádzaní hlaholom zvona na Anjel Pána, sa v posvätnom tichu vracajú domov z kostola. Snehom pokrytý kraj a ranná hmla tvoria priliehavé pozadie pre adventné túžby veriacej duše“ (neznámy autor).

Hoci možno snehová pokrývka či ranné hmly už nie sú vernými spoločníkmi horlivých kresťanov kráčajúcich zavčas ráno domov z kostola, roráty ostávajú stále nádherným spestrením adventu. Ak vám to vaše sily a okolnosti umožňujú, choďte. Na rorátne sväté omše isto nikdy nezabudnete.

 

...

Snímka: pixabay.com