KVETNÁ NEDEĽA: Hosana!

Slávnostný vstup do Jeruzalema. „Hosana Synovi Dávidovmu!“ Kontrastuje s tým, čo sa bude diať nasledujúce dni. Ježiš prichádza do Jeruzalema na osliatku, ako povedal Pán ústami prorokov. Ježiš vchádza do Jeruzalema, aby sa tam dal ukrižovať.

Dnes počúvame pašie podľa Matúša, ktorý poukazuje na to, čo sa s Ježišom deje podľa Písma. „Matúš nám chce svojimi pašiami darovať dôveru, že i to, čo sa nám deje zvonku a čo nás často pribíja na kríž, nás nemôže oddeliť od Boha. Všetko, čo nás v utrpení postihne, nemôže zrušiť náš vzťah s Bohom. Na konci zaznie chválospev Bohu,“ píše Anselm Grün. Ďalej píše, že na pašie by sme sa mali vždy pozerať pod uhlom Ježišovho vzkriesenia. Z pohľadu lásky, ktorá je silnejšia ako smrť.

Z kráľa, ktorého pred pár dňami oslavne vítali palmovými ratolesťami pri vstupe do Jeruzalema, sa stáva kráľ, ktorého kráľovstvom je pohŕdanie, kráľ s tŕňovou korunou, pľuvancami a klincami. Kým je pre mňa Kristus?

 

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Počúvame o udalostiach, ktoré sa odohrali šesť dní pred Veľkou nocou v Betánii (Jn 12, 1-11). Číslo šesť je číslom nedokonalosti a vlastného snaženia. Nedokonalé, ktoré sa stane skrze smrť a vzkriesenie dokonalým a celistvým. To je pravá pascha: prechod do Božieho sveta, premena a zbožštenie človeka.

V Betánii žil aj Lazár, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Marta obsluhovala a Mária vzala libru vzácneho nardového oleja a pomazala ním Ježišovi nohy, poutierala ich svojimi vlasmi. Celý dom sa naplnil vôňou oleja. Čo dávam Ježišovi ja?

 

UTOROK VO VEĽKOM TÝŽDNI

Dnes počúvame v liturgii slova o Poslednej večeri, konkrétne o prezradení toho, kto zradí Ježiša. Grün píše, že sú tri možnosti, ako reagovať na Božiu lásku a všetky tri sú v nás: ako milovaný učeník, ktorý odpočíva na Ježišovej hrudi, ako Judáš, ktorý zradil, a napokon ako Peter, ktorý zrádza zo zbabelosti, ale napokon prijíma Ježišove odpustenie. Ako odpovedám na Ježišovu lásku ja?


STREDA: NA CESTE DÔVERY

„Čo mi dáte, keď vám ho vydám?“ Trpké slová, ktorými Judáš vydáva Ježiša veľkňazom. Tridsať strieborných (= cena zákonom určená za život jedného otroka). A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. Za čo ja predávam (vymieňam) Ježiša?

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

Zelený – z nemeckého slova greinen (plakať, nariekať). Pripomína nám slzy kajúcnosti, ktoré by mali zdobiť našu tvár. „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ znie v dnešnom žalme. Dnes slávime tri veci: ustanovenie sviatosti kňazstva, Eucharistie a dar služby skrze umývanie nôh.

Práve umývanie nôh je centrom dnešného evanjelia. Ježiš milujúci do krajnosti. Pri poslednej večeri si zoblieka vrchný šat a preberá prácu otroka – umýva apoštolom nohy. Nie pred večerou, nie po nej. Počas. Aby si to fakt všimli. A aby sme si to aj my všimli. Nohy, ktoré sú najzraniteľnejším miestom a zároveň obrazom nášho vzťahu k svetu, pošpinenia. Ježiš nás z moci sveta vyslobodzuje.

Chlieb, ktorý Ježiš láme učeníkom, sa stáva predobrazom jeho roztrhaného tela na kríži. „Opis umývania nôh je spôsob, akým Ján vyjadruje hodnoty Eucharistie,“ píše kardinál Carlo Martini. Dovoľujem Ježišovi, aby mi umyl nohy, a na druhej strane, umývam nohy druhým?

 

VEĽKÝ PIATOK: Ukrižuj!

Jediný deň, keď sa nikde na svete neslúži svätá omša. Slúži ju Pán na kríži – krvavým spôsobom. Pašie z pohľadu učeníka Jána. Opäť počúvame o dejinách spásy. Tento týždeň už druhýkrát komplexne. Hoci sa nám môžu zdať pridlhé, nenechajme sa tým odradiť a dajme sa naplno vtiahnuť do najväčšej drámy sveta.

Getsemanská záhrada, Judášova zrada, zajatie Ježiša, súd u Ananiáša i Kajfáša, Petrovo zapretie, prepustenie Barabáša... Potom udalosti naberajú dramatický spád. Pilát dáva Ježiša zbičovať, predpokladajúc, že tak utíši vášne zúriaceho ľudu. Vojaci mu upletú korunu z tŕnia, položia mu ju na hlavu a odejú ho do purpurového plášťa. „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ okrikujú ho a bijú po tvári. Pilát ho vyvádza von – zbičovaného, zmučeného Ježiša: „Hľa, človek!“ No davu to nestačilo. Žiada si smrť. Smrť nevinného. Ktorý sa najviac „previnil“ svojou spravodlivosťou. „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“

Pilát si umýva ruky a vydáva Ježiša ľudu. Krížová cesta, pády, pľuvance, stretnutia... Sám si vyniesol kríž na Golgotu. A z dreva kríža ešte niekoľko darov. Dáva všetko. Kríž – najväčší nástroj umučenia, sa premieňa v nástroj spásy. Chrámová opona roztrhnutá, zemetrasenie po celej zemi... Boh je mŕtvy.

Pri obradoch uctievame kríž. Vzdávame úctu drevu kríža, ktoré prinieslo radosť celému svetu. Ako si uctievam kríž vo svojom živote?

 

BIELA SOBOTA: Boh mlčí

„Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých,“ znie nádherná starobylá homília na svätú a veľkú sobotu. Deň ticha. Boh je mŕtvy.

Čítania, ktoré odkrývajú celé dejiny spásy – od stvorenia sveta, obetovania Izáka Abrahámom, vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva – až po novozákonného Baránka, Ježiša Krista. Kristus zostupuje do smrti, do pekla, aby nás odtiaľ vyslobodil. Vstupuje totálne do všetkého. Sú v mojom živote miesta, kde Pána nevpúšťam?

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA: Aleluja!

Nedeľa nedieľ. Ak sme s Kristom vstali z mŕtvych, máme hľadať, čo je hore a nie to, čo je na zemi, vyzýva nás apoštol Pavol (Kol 3, 1-4).

V sekvencii pred evanjeliom spievame: „Súboj divný viedli spolu život i smrť ukrutná; Pán života mrie i vstáva, smrť nás už viac nesputná.“

Poďme do Galiley (= miesto nášho stretnutia s Pánom). Tam ho uzrieme!

 

...

Článok nájdete tiež vo veľkonočnom čísle novín Slovo+, zakúpiť si ho môžete v kresťanských predajniach na Slovensku.

...

Snímka: Roman Fabík