„Neexistuje žiadny svätý bez minulosti, žiadny hriešnik bez budúcnosti.“ (svätý Augustín)

 

1. Svätý Dismas

Málokto vie, že kajúci lotor na kríži po Ježišovej pravici bol zároveň aj prvým svätorečeným. Pričinil sa o to po tom, čo lotor naľavo Ježiša žiadal, aby zachránil seba aj ich. Dismas ho zastavil slovami: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé“ (Lk 23, 40-41). Nato Ježiša poprosil, aby si naňho spomenul, keď bude v nebi.

Ježiš musel poznať hĺbku jeho srdca, keď mu odpovedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43). To však nebolo ich prvé stretnutie. Krátko po Ježišovom narodení, keď Panna Mária a Jozef museli z Betlehema utiecť pred Herodesovým trestom, putovali cez les. V tom čase tam striehol Dismas, známy vrah a zlodej. Keď uvidel malého Ježiša, zmäkol. Jeho pohľad ho odzbrojil natoľko, že Svätú rodinu začal nielen ochraňovať, ale ponúkol im aj svoje obydlie v jaskyni.

Panna Mária Dismasa uistila, že ešte pred svojou smrťou bude odmenený za všetku pomoc, ktorú im prejavil. I keď tento lotor aj naďalej pokračoval vo svojom hriešnom živote, nikdy nezabudol na sľub, ktorý vtedy dostal. Za zmienku stojí aj fakt, že kríž, na ktorom bol ukrižovaný, sa stal relikviou.

O jeho popularitu sa postarali františkáni, ku ktorým sa tieto relikvie dostali ako prvé. Svätý Dismas je patrónom ľudí odsúdených na smrť a pomáha dušiam, aby nezomreli bez posväcujúcej milosti.

 

2. Svätá Angela z Foligna

Angela bola vyhlásená pápežom Františkom za svätú v roku 2013. Väčšinu svojho života strávila hľadaním a zhromažďovaním hmotného majetku, ktoré jej slúžilo pre vlastné potešenie a uspokojenie. Angela sa narodila a vyrastala v bohatstve svojich rodičov. Tí ju až príliš rozmaznávali a z Angely vyrástlo panovačné, zlostné a ľahostajné dieťa, ktoré im neskôr utieklo za mužom voľných mravov.

Proti vôli svojich rodičov sa za neho vydala a porodila mu niekoľko detí. Keďže muž ju často podvádzal, oplácala mu to rovnako. Neviazaný život a bohatstvo pre ňu znamenali viac ako vlastné deti, preto následkom zlej starostlivosti zomreli. Po nich nečakane zomrel aj jej manžel a stala sa z nej vdova.

Trvalo dlhých štyridsať rokov, kým si uvedomila, aký prázdny a plytký život viedla. Po obrátení predala všetky svoje majetky, starala sa o chudobných a vstúpila do kláštora. Svätá Angela je patrónkou vdov. Zobrazuje sa so spútaným satanom, krížom a knihou.

 

3. Svätý Pavol, apoštol

Patrón teológov, duchovných pastierov, tkáčov, lanárov, robotníkov a katolíckej tlače sa narodil ako Šavol Pavol, s dvomi menami. Vyrástol z neho až príliš zanietený Žid, ktorý opovrhoval novým učením, ktoré hlásal Ježiš Kristus. Stal sa z neho nenávistný fanatik, ktorý prenasledoval kresťanov. Bol aj pri kameňovaní svätého Štefana.

Jeho obrat nastal na ceste do Damasku, kam sa chystal prenasledovať kresťanov. Cestu mu skrížil sám Ježiš, keď sa mu zjavil so slovami: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 4, 9) A na tri dni oslepol. Po tomto zážitku sa dal pokrstiť a prijal kresťanskú vieru. Ostal veľmi horlivým hlásateľom evanjelia a sám bol aj prenasledovaný.

Svätého Pavla zvyknú nazývať aj „apoštolom národov“, pretože je najväčším misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú dodnes po celom svete. Je vyhľadávaný ako duchovný pomocník prosiaci za dobrú úrodu, proti strachu a úzkosti, pri ušných problémoch, kŕčoch, pri uštipnutí hadom či pri búrke. Jeho atribútmi sú kniha a meč.

 

4. Svätý Augustín

Augustín je jedným z tých, ku ktorým majú viacerí veľmi blízko. V mladosti kradol spolu s kamarátmi, len tak, pre zábavu. Vynechával školu a mal v obľube neviazaný život. Bol ako každý iný chlapec. V ďalších rokoch sa však začal jeho život dramaticky meniť. Čoraz viac miloval hriech a často padal. Zlá partia urobila svoje. Už ako šestnásťročný žil „nadivoko“ so ženou. Neskôr s ňou mal aj syna. Jeho matka, svätá Monika, bola veľmi nešťastná a roky sa za neho modlila.

Sama to pri manželovi nemala ľahké. Bol pohan. Augustínova matka sa ho snažila motivovať manželstvom, no aby urobil Monike natruc, našiel si milenku. Augustín však mal aj ďalšie neresti. Aj keď bol veľmi vzdelaným, inteligentným a rozhľadeným človekom, na ceste hľadania Boha sa dostal do sekty manichejcov, kde bol prívržencom ich učenia takmer desať rokov. Manicheizmus bol zmesou kresťanstva a východných náboženstiev.

V tridsiatich troch rokoch zažil veľké obrátenie, dal sa pokrstiť spolu so svojím synom a obaja zasvätili zvyšok svojho života Bohu. Augustín bol vysvätený za kňaza a neskôr aj za biskupa.

 

5. Svätá Mária z Egypta

Mária sa už ako dvanásťročná stala prostitútkou. Utiekla z domu a sedemnásť rokov vykonávala najstaršie povolanie na svete až do svojho obrátenia. To nastalo počas jej púte do Jeruzalema, kam sa rozhodla odísť zo zištných dôvodov. Chcela si tak prilákať nových zákazníkov. Stal sa pravý opak.

Počas sviatku Povýšenia svätého Kríža vstúpila zo zvedavosti do kostola. Keď uvidela sochu Panny Márie, uvedomila si, akým hriešnym životom žila. Začala prosiť o odpustenie a sľúbila, že svoj život napraví. Vzdala sa prostitúcie a až do konca života žila ako pustovníčka pri rieke Jordán. Svätá Mária je patrónkou tých, ktorí sú sexuálne pokúšaní.

 

6. Svätá Pelágia Kajúcnica

Pelágia bola známa herečka a žena voľných mravov. Počas svojho života pripravila nejednu rodinu o manželov a otcov. Pre Pelágiu opúšťal svoju manželku a deti nejeden muž. Kvôli svojmu hýrivému životu doviedla nejednu rodinu do finančnej tiesne.

Žila v piatom storočí a o jej obrátení vieme toho veľmi málo. Je však známe to, že za jej obrátenie bolo obetovaných veľa modlitieb. Po vypočutí kázne biskupa Nonna sa napokon obrátila, nechala sa pokrstiť a svoj majetok rozdala chudobným. Aj naďalej ju zlý duch prenasledoval a pokúšal. Bol to však Boh, ktorý jej dal silu vytrvať. Stala sa mníškou a odišla do púšte žiť ako pustovníčka. Je patrónkou tanečníc a herečiek.

 

7. Svätý Peter

Poznal Ježiša, počul ho hlásať, chodil s ním, jedol s ním... a predsa ho zradil. Ako sa asi mohol cítiť Ježiš, keď si vybral spomedzi davu ľudí dvanástich verných a Peter, ktorému dal kľúče od nebeskej brány, ho neskôr zradil? Nie sme niekedy aj my takými zradcami, ktorí Boha zaprú vtedy, keď sa im to najviac hodí?

Aj napriek tomu tu vidíme veľké Božie milosrdenstvo, ktoré dokáže prekryť i ten najväčší hriech, ak sme schopní priznať si vinu a kajať sa. Ježiš z neho urobil dokonca rybára ľudí. Zomrel mučeníckou smrťou. Podľa tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom pahorku. Na tom mieste teraz stojí Bazilika svätého Petra. Zobrazuje sa ako starší muž s kľúčmi a knihou. Jeho symbolmi sú tiež obrátený kríž, loďka a kohút.

 

8. Svätý Matúš

Pôvodne sa volal Lévi a patrí k jedným z dvanástich apoštolov. Svätý Matúš bol za čias Ježiša vyberačom mýta, teda colníkom a mýtnikom. Židia ho nemali radi, pretože patril ku skupine ľudí, ktorými opovrhovali. Volali ich verejnými hriešnikmi, pretože okrem cla vyberali aj iné poplatky. Privyrábali si okrádaním iných.

Spoznal ho aj Ježiš, keď verejne vystupoval. Povolal ho, aby šiel za ním. Keďže Ježiš sa stretával a jedával s hriešnikmi, bol často kritizovaný. Od chvíle, keď ho Ježiš povolal, zostal s ním. Stal sa apoštolom a napísal prvé zo štyroch evanjelií.

Čo robil a kde sa pohyboval Matúš po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, nie je hodnoverne zaznamenané. Existujú len dohady. Je patrónom bankárov a taxikárov. Jeho atribútmi sú kniha evanjelií, anjel, meč a peňaženka.

 

9. Svätá Mária Magdaléna

Máriu Magdalénu kedysi považovali za posadnutú prostitútku. Pochádzala z rybárskeho mestečka Magdala. Keďže v tých časoch sa priezviská nepoužívali, na rozlíšenie od ďalších žien s rovnakým menom sa zaužíval názov jej rodného mesta. Od momentu, keď z nej sám Ježiš vyhnal sedem zlých duchov, patrila medzi tie ženy, ktoré Ježiša sprevádzali celým ukrižovaním až po jeho uloženie do hrobu.

Taktiež patrí k tým, ktoré sa vybrali k hrobu, aby pomazali Ježišovo mŕtve telo, ale našli iba prázdny hrob. Ako prvej sa jej zjavil vzkriesený Ježiš a rovnako bola prvá, ktorá túto zvesť ihneď oznámila ďalším učeníkom. Po zoslaní Ducha Svätého odišla do dnešného južného Francúzska, kde ohlasovala vieru v Krista.

Kedysi ju zobrazovali ako hriešnicu, zobrazuje sa však aj v kniežacom rúchu s prikrytou hlavou. Je patrónkou kajúcnikov, kajúcich prostitútok a tiež kaderníkov.

 

Ak máš pocit, že Boh s tebou nič nedokáže, tak si spomeň, že prvý svätorečený, Dismas, bol lotor na kríži; Angela z Foligna milovala bohatstvo, bola zlostná a panovačná; Pavol bol vrah a prenasledovateľ kresťanov; Augustín sa dal na zlé chodníky a život prežil hýrivým spôsobom.

Mária z Egypta, prostitútka, bola aj po obrátení často pokúšaná; Peter zaprel Ježiša aj napriek tomu, že ho dobre poznal. Jonáš, aj keď patril k prorokom, zachoval sa nanajvýš chrapúnsky; Matúš okrádal ľudí a Mária Magdaléna bola nielen prostitútka, ale aj posadnutá zlými duchmi.

Sám Ježiš povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2, 17).

Ešte stále sa cítiš nehodný stať sa svätým?

 

 

...

Snímka: pexels.com

Snímka: