Lucii, Hyacinte a Františkovi, fatimským deťom, sa okolo jednej popoludní zjavila tajomná pani oblečená v bielom, skvejúca sa ako slnko. Pastierikovia zostali stáť v nemom úžase. Všetci traja ju videli, no len dievčatá ju aj počuli.

Lucia sa jej ako prvá opýtala: „Kto ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?“ Tajomná Pani odpovedala: „Prichádzam z neba.“ Lucia so svojou detskou úprimnosťou sa jej ďalej pýtala: „Prídem aj ja do neba?“ Po kladnej odpovedi od tajomnej Panej sa opýtala aj na Hyacintu a Františka. Rovnakej odpovede sa jej dostalo pri Hyacinte a pri Františkovi Pani odpovedala: „Áno, aj on, ale musí sa veľa modliť.“ Na Luciinu otázku: „A čo od nás chcete?“ im tajomná Pani vyjavila, že si želá, aby tam prichádzali šesť mesiacov po sebe, vždy v 13. deň v mesiaci. A veľa sa modlili. Najmä ruženec, ktorý je skvelou zbraňou proti Zlému.

Po zjavení sa deti vrátili domov, no rodičia im nechceli veriť a mysleli si, že si len vymýšľajú, alebo že majú nejaké videnia. Vytrpeli si toho mnoho – útoky, výčitky aj zákazy. A to nielen od vlastnej rodiny, ale aj od dedinčanov či kňaza. Najviac si vytrpela najstaršia z nich, Lucia. Mária ju povzbudila, aby to obetovala za obrátenie hriešnikov. Aj ostatné deti sa začali postiť, zriekať jedla či nosiť okolo pása povraz. Za obrátenie hriešnikov.

Tajomná Pani sa im v ďalších mesiacoch predstavila ako Matka a Ružencová Panna Mária. Sľúbila zázrak pri poslednom zjavení, ktoré malo byť 13. októbra 1917. Zázrakom sa malo potvrdiť aj ostatným, že deti si nevymýšľajú.

Tajomná Pani zverila deťom tri tajomstvá, známe ako tri fatimské posolstvá. V prvom im ukázala peklo. „Ak ľudia neprestanú Boha urážať, ešte za pontifikátu pápeža Pia XI. príde hrozná vojna, bude prenasledovanie Cirkvi, Svätého Otca, mnohí spravodliví budú trpieť. Potom prídem a požiadam o zasvätenie Ruska a o zadosťučinenie a zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci,“ povedala v rámci neho Mária. Jej slová sa naplnili – vypukol ešte horší vojnový konflikt – druhá svetová vojna.

Druhé posolstvo hovorí o zasvätení Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera,“ povedala Mária pri poslednom októbrovom zjavení. Tretie posolstvo bolo na Máriinu žiadosť zachované v tajnosti. Na jeho konci naučila deti modlitbu, ktorú sa dnes modlíme po každom desiatku pri modlitbe ruženca: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy...“ Nazývame ju aj fatimskou modlitbou, ktorá je odprosujúcou modlitbou za hriešnikov.

Medzičasom začali na miesto zjavenia prichádzať aj ľudia. Nielen zbožní, ale aj tí, ktorým boli zjavenia proti vôli – slobodomurári či predstavitelia svetskej moci. Starosta dal deti aj uväzniť, poslal k nim psychiatra, ktorý však potvrdil, že sú v poriadku. Prepustené boli na žiadosť ľudu. Panna Mária ich povzbudzovala, aby vytrvali a stále sa modlili.

Ľudia, ktorí dôverovali pravosti zjavení, odovzdávali deťom svoje úmysly, najmä prosby za uzdravenia. Tajomná Pani povedala deťom, že niektoré budú vyslyšané, ale pre niektorých je lepšie, aby uzdravení neboli.

Deň, keď slnko tancovalo. Počas posledného zjavenia 13. októbra 1917 prišlo do Cova da Iria asi 70-tisíc ľudí. Pršalo, fúkal silný vietor, no napriek tomu tam ľudia zostali a v modlitbe čakali. Panna Mária si žiadala, aby na tom mieste na jej počesť postavili kaplnku a každý deň sa modlili ruženec. Nasledoval zázrak, ktorý nazývame tzv. tanec slnka.

Po pravidelných zjaveniach sa im Panna Mária zjavila ešte niekoľkokrát. Ako sama povedala, Hyacinta a František zomreli ako prví, Hyacinta ako desaťročná v roku 1920, František o rok skôr ako jedenásťročný na chrípkovú epidémiu. Lucia žila ako karmelitánka a zomrela až v roku 2005. Prvá oficiálna púť vo Fatime sa konala v roku 1927.

Čo nám teda odkazujú traja fatimskí pastierikovia?

1. MODLITE SA

Veľa a často. Hlavným bodom prvých dvoch fatimských posolstiev je práve výzva: „Modlite sa!“ Modlime sa s Máriou, prosme ju, aby nás naučila, ako nasledovať Krista. Ona je tou najdokonalejšou učeníčkou. Ak sa to chceme od niekoho naučiť, niet lepšieho vzoru. Máriino fiat zmenilo svet, môže nás naučiť dávať Bohu svoje menšie či väčšie „áno“, ktoré sú rovnako dôležité. „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33) Dôverovať tomuto prísľubu – k tomuto nás vyzýva fatimské posolstvo. A možno to uskutočniť prostredníctvom modlitby.

Panna Mária počas zjavení vo Fatime trom pastierikom predstavila tzv. fatimské soboty, ktoré sú aj u nás veľmi dobre známe. Prisľúbila, že bude v hodine smrti pri tých, ktorí si vykonajú pobožnosť piatich mesiacov v prvé soboty, zahŕňajúc sviatosť zmierenia (ktorá nemusí byť práve v tú sobotu, ale aj krátko predtým), sväté prijímanie, modlitbu ruženca a aspoň pätnásťminútovú meditáciu nad ružencovými tajomstvami s úmyslom potešiť a osláviť Máriu.

2. KONAJTE POKÁNIE

K spáse človeka i sveta je nevyhnuté obrátenie, odvrátenie sa od hriechu a obrátenie sa k Bohu. Metanoia – pokánie – ktoré je premenou srdca. „Pokánie, pokánie, pokánie!“ je výzvou jednej časti fatimského posolstva. Ježiš nám to pripomína v evanjeliu: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Mk 1, 15) Naším skutočným šťastím je len Boh, no potrebujeme očisťovať oči svojho srdca, aby sme mohli uzrieť Boha. A to práve prostredníctvom pokánia.

3. OBETUJTE SA

Za obrátenie hriešnikov. Tajomná Pani to trom pastierikom často opakovala a aj oni to žili, najmä keď sa im dostávalo nepochopenia, odsúdenia a ponižovania pre zjavenia Panny Márie. V modlitbe, ktorá bola fatimským pastierikom zverená, sa to modlíme po každom desiatku ruženca: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Obetovať všetky svoje ťažkosti, námahy, starosti, bolesti za obrátenie hriešnikov. Lucia hovorila, že Mária si vždy želala jedno – pomôcť nám kráčať cestou k svätosti. Prosme ju o to. A nekráčajme len sami – ale v spojení s celou Cirkvou a v modlitbách za tých, ktorí Boha ešte len hľadajú.

 

 

...

Snímka: http://maulaparish.org