Aby sa základný zámer konferencie mohol dosiahnuť, na konferenciu boli prizvaní odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Ide o týchto odborníkov:

            Mons. ThDr. Peter Holec, ktorý je dlhoročným súdnym vikárom cirkevného súdu Košickej arcidiecézy a v svojej činnosti sa venuje procesom o vyhlásenie neplatnosti manželstva.

            doc. Damián Němec, dr, ktorý je docentom na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike. Je vedúcim katedry a vedúcim oddelenia cirkevného práva.

            Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały, ktorý je profesorom na Univerzite kardinála Štefana Vyšinského vo Varšave, v Poľskej republike, na Fakulte štúdii o rodine, na Katedre antropológie a bioetiky.

            Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD., ktorý je prideleným súdnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy a v svojej práci sa venuje procesom o vyhlásenie neplatnosti manželstva.

            doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., ktorý ako pedagóg prednáša kánonické právo, zaoberá sa aj manželským právom a je sudcom cirkevných súdov Prešovskej a Košickej eparchie.

            doc. JCDr. Jozef Marčin, PhD., ktorý sa v svojej činnosti zaoberá praktickou pastoráciou manželstiev.

            Matej Trizuliak MS z rehoľnej spoločnosti Saletínov, ktorý sa zaoberá praktickou pastoráciou rozvedených.

            Okrem spomenutých odborníkov svoje skúsenosti vo vlastných príspevkoch predniesli aj laickí členovia Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom: Bc. Slávka KolesárováMgr. Peter Michančo.

            Za odbornú a vedeckú stránku konferencie zodpovedali vedeckí garanti konferencie, ktorými boli: doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. a doc. Damián Němec, dr.

            Za organizáciu konferencie bol zodpovedný organizačný výbor: doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., Bc. Slávka Kolesárová, Mgr. Peter Michančo, Mgr. Zuzana Čandová, Mgr. Jaromíra Sedláková a Mgr. Jana Lukáčová.

            Účastníkmi konferencie boli aj študenti GTF PU a množstvo ďalších účastníkov z celého Slovenska, ktorých daná problematika zaujíma alebo sa ich prakticky priamo dotýka.