Celý Kristov zákon spočíva v láske a tá zas spočíva v dvoch prikázaniach – v láske k Bohu a v láske k blížnemu. Ako už vieme, keď dal Boh Mojžišovi Dekalóg (Desatoro: deka – desať, logos – slovo), dal mu desať prikázaní na dvoch kamenných tabuliach. Na prvej tabuli boli napísané prvé tri – tie, ktoré sa týkali lásky k Bohu, a na druhej zas bolo ďalších sedem týkajúcich sa lásky k blížnemu.

PRIKÁZANIA VOČI BOHU

Prvé prikázanie

„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20, 3)

Iní bohovia. Čo môže byť pre človeka iným bohom okrem Boha jediného? Svätý Tomáš Akvinský ponúka niekoľko príkladov. Ide o uctievačov zlých duchov. Lebo všetci bohovia pohanov sú zlí duchovia (Ž 96, 5). „Toto je najväčší hriech a je hrozný.“ (Tomáš Akvinský, Výklad desatora Božích prikázaní, s. 129) Iní zas uctievali nebeské telesá, lebo verili, že hviezdy sú bohovia. Proti tomuto prikázaniu sa prehrešujú astrológovia. Tí tvrdia, že hviezdy riadia duše, hoci sú stvorené pre človeka, ktorého riadi len a jedine Boh.

Iní sa prehrešujú uctievaním ohňa, vody... a tiež uctievaním samých seba. Z dôsledku telesnosti, pochlebovačnosti („lichotníctva“) alebo opovážlivosti, keď viac veria svojmu rozumu ako Božím prikázaniam. Prečo máme uctievať jediného Boha? Svätý Tomáš Akvinský nachádza päť dôvodov: prvým je Božia vznešenosť; druhým Božia štedrosť; tretím pevný prísľub človeka; ako štvrtý dôvod uvádza ťažobu diablovho panstva. Budete vo dne v noci slúžiť cudzím bohom, ktorí vám nedajú odpočinku (Jer 16, 13). Kto pácha hriech, je otrok hriechu (Jn 8, 34). „Hriech, ktorý sa nezmyje pokáním, hneď svojou váhou tiahne k ďalšiemu.“ (svätý Gregor) Piatym dôvodom je neopísateľná odmena či dar.


Druhé prikázanie

„Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!“ (Ex 20, 7)

Kedy berieme meno Boha nadarmo? Čo znamená slovo nadarmo či daromný? Slovo daromný podľa svätého Tomáša Akvinského znamená tri veci:

 • Znamená nepravdu – nadarmo berieš Božie meno vtedy, keď ho berieš na potvrdenie nepravdy. „Nemilujte krivú prísahu.“ (Zach 8, 17)
 • Znamená márny – preto vtedy, keď potvrdzuješ daromnú vec, berieš Božie meno nadarmo. Daromnosť tiež znamená hriech alebo nespravodlivosť. „Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v daromnosti?“ (Ž 4, 3)
 • Daromným sa niekedy nazýva hlúpe: „Daromní sú všetci ľudia od rodu, ktorým chýbala znalosť Boha.“ (Múd 13, 1)


Tretie prikázanie

Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!“ (Ex 20, 8)

Boha máme uctievať srdcom, preto sa prikazuje úcta len k jednému Bohu. Boha máme uctievať ústami, preto máme prikázanie „nevezmeš meno Pána, nášho Boha, nadarmo“. A do tretice, Boha máme uctievať skutkami, preto máme zasvätiť sviatočný deň. Tento príkaz nám dal Boh z piatich dôvodov.

Prvý slúži na vyvrátenie omylu. Boh chcel, aby sa zachovával jeden deň na pamiatku toho, že on všetko stvoril za šesť dní a od všetkého si odpočinul na siedmy deň. Človek nemá posledné slovo. Po druhé, tento príkaz nám bol daný na poučenie vo viere vo Vykupiteľa. Bol nám daný na posilnenie či stvárnenie pravdivosti prisľúbenia – máme totiž prisľúbený odpočinok; ďalej na roznietenie lásky. Dušu zaťažuje pominuteľné telo (Múd 9, 15) a tak človek vždy smeruje dolu k pozemským veciam, ak sa nesnaží vymaniť sa z nich. Preto je potrebné mať na toto vymanenie určitý čas.

Sviatočný deň nám bol daný na skutky lásky voči podriadeným.

A teda máme sa vyhýbať telesnej práci, vine a nedbanlivosti. A čo máme vo sviatočný deň konať? Prinášať obety (zúčastniť sa svätej omše), máme si nájsť čas na duchovnú literatúru, na čítanie Svätého písma a cvičiť sa v božských veciach. To však náleží dokonalým, píše svätý Tomáš Akvinský. „Nájdite si čas a viďte, aký dobrý je Pán.“


PRIKÁZANIA VOČI BLÍŽNYM

Lásky k blížnemu sa týka ďalších sedem prikázaní na druhej tabuli. Máme milovať nielen slovom a jazykom, ale aj skutkom a pravdou (1 Jn 3, 18). Keď človek miluje, nielenže sa vyhýba zlu, nekoná zlo, ale koná dobro; práve preto niektoré prikázania vedú k dobru, iné zakazujú robiť zlo.


Štvrté prikázanie

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Ex 20, 12)

Chrániť sa pred zlými skutkami je v našej moci, no nemôžeme robiť dobro každému. Preto svätý Augustín hovorí, že máme milovať všetkých, no nie sme povinní robiť všetkým dobro. Zo všetkých sme povinní robiť dobro tým, ktorí sú nám blízki. „Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.“ (1 Tim 5, 8) Zo všetkých sú nám najbližší otec a matka.

Svätý Ambróz hovorí, že v prvom rade máme milovať Boha, v druhom otca a matku. Dôvody sú celkom jednoduché. Ctiť otca i matku si máme pre svoj pôvod (existenciu). Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj! Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil.“ (Sir 7, 29-30) Máme si ich ctiť aj preto, lebo nám zabezpečili všetko potrebné pre život a tiež pre výchovu. Dieťa má teda od rodičov existenciu, výživu a poučenie, píše svätý Tomáš Akvinský.


Piate prikázanie

„Nezabiješ!“ (Ex 20, 13)

Boží zákon nám prikazuje nielen konať dobro, ale aj vyhýbať sa zlu. Najväčšie zlo zo všetkého, čo môžeme blížnemu urobiť, je zabiť.

Svätý Tomáš Akvinský uvádza, že človeka možno zabiť mnohými spôsobmi.

 • Po prvé – rukou. Nie je to len proti láske, ale aj proti prírode. Preto ten, kto udrie človeka s úmyslom zabiť ho, musí zomrieť (Ex 21, 12). Taký človek je krutejší než vlk...
 • Po druhé – ústami. Deje sa to vtedy, keď niekto dá radu proti niekomu, hucká, obviňuje a nactiutŕha.
 • Po tretie – pomocou (pri zabití). „Nekráčaj s nimi, syn môj, po ceste, lebo ich nohy bežia za zlým a ponáhľajú sa preliať krv.“ (Prís 1, 15)
 • Po štvrté – schvaľovaním (zabitia niekoho). Smrť si zasluhujú nielen tí, čo to sami robia, ale aj tí, čo schvaľujú, keď to robia iní (Rim 1, 32). V dnešnej dobe je to častý prípad schvaľovania potratov. Určitým spôsobom to schvaľuješ vtedy, keď môžeš zabrániť: zachraňuj na smrť vedených (Prís 24, 11); a tiež, keď ti stačia sily, ale neurobíš nič z nedbanlivosti či z lakomstva. Svätý Ambróz zas píše: „Nasýť hladného, keď ho nenasýtiš, zabil si ho.“

Dôležité je tiež povedať, že sme hovorili o zabití tela. Človek môže však zabiť aj dušu, keď ju zbavuje života v milosti – totiž, keď ju ťahá k smrteľnému hriechu. To sa deje, aj keď niekto zabije tehotnú ženu – dieťa v nej zabije aj telesne, aj duševne; a tiež vtedy, keď človek zabije seba samého, píše svätý Tomáš Akvinský.

Avšak Ježiš toto prikázanie posunul ešte do inej roviny. Do roviny vnútornej, keď hovorí: „Počuli ste, že bolo povedané: Nezabiješ! ... No ja vám hovorím: každý, kto sa na svojho brata hnevá, bude vinný pred súdom.“ (Mt 5, 21-22) A preto by sme sa mali pred hnevom chrániť:

 • Nenechať sa rýchlo vyprovokovať.
 • Chrániť sa pred tým, aby som dlho zostal v hneve.
 • Chrániť sa pred tým, aby hnev postupoval – najprv v srdci. Deje sa to, keď hnev prechádza do nenávisti. Hnev je totiž chvíľkový, ale nenávisť trvá dlho.
 • Chrániť sa pred tým, aby hnev postupoval do slov.
 • Chrániť sa pred tým, aby hnev postupoval do skutkov.

Preto, píše svätý Tomáš Akvinský, nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme sa chránili počiatku hriechov, teda hnevu, ktorý je počiatkom vraždy.


Šieste prikázanie

„Nescudzoložíš!“ (Ex 20, 14)