Kedy vzniklo vaše spoločenstvo a aká myšlienka stála pri vzniku tohto hnutia?

MZK vzniklo na konci roku 2008. Túto myšlienku, viac sa modliť za kňazov a pozvať k modlitbám aj ďalších, som nosil asi dva roky pred vznikom spoločenstva najskôr iba vo svojom srdci. V lete toho roku som po modlitbe s priateľmi z Oravy vedel, že už nemám ďalej otáľať a spoločenstvo mám založiť. Ponúkol som túto službu chlapom v spoločenstve Modlitby otcov, ktorého som bol vtedy súčasťou. Viacerí z nich súhlasili. To, že išlo o správne rozhodnutie, sme zistili zakrátko. O niekoľko mesiacov vyhlásil Svätý Otec Benedikt XVI. Rok kňazov.

Koľko členov má vaše hnutie v súčasnosti?

MZK bolo vo svojich počiatkoch iba malé spoločenstvo piatich mužov a ich rodín, ktoré sa schádzali vo svojich domácnostiach a modlili sa za kňazov. Odvtedy sa k nám začali pridávať ďalší veriaci, ale nemáme klasické členstvo – sme hnutie. Nebudujeme štruktúry. Preto svoje presné počty ani nepoznáme. Ide nám o to, aby sa ľudia modlili za kňazov a aby sa táto myšlienka (či skôr potreba) rozšírila čo najďalej.

Sú do tohto spoločenstva zapojení členovia z celého Slovenska?

Áno. Hlásia sa k nám, teda pridávajú sa k modlitbám, ľudia z celého Slovenska. Tiež z Českej republiky a dokonca aj krajania zo Švajčiarska.

Akým spôsobom funguje celé hnutie?

Ako som už povedal, nemáme klasickú štruktúru. Hnutie bolo schválené podľa normy kánonu 299 Kódexu kánonického práva ako súkromné združenie veriacich, ktoré podľa štatútu riadi správna rada.

Prečo práve modlitby za kňazov? Potrebujú kňazi naše modlitby?

Je pravda, že Boh mi kládol na srdce ešte jednu potrebu. Modliť sa za starých ľudí, ktorí ešte nepoznajú nášho Pána a ich biologické hodiny ukazujú „o päť minút dvanásť“. Bol to vnútorný pocit, ktorý som nasledoval, pre ktorý nakoniec prevážili modlitby za kňazov. Ale dnes sa čiastočne vraciame aj k druhej myšlienke, keď sa často modlíme za starých a chorých kňazov. V advente máme tiež akciu, počas ktorej pozývame ľudí, aby ich navštívili v domovoch pre starých a chorých kňazov a povzbudili ich, respektíve potešili v ich trápení.

Kňazi potrebujú naše modlitby, lebo v duchovnom boji sú v prvej línii. Zlý dobre vie, že ak udrie pastiera, stádo sa rozpŕchne. Preto musíme stáť pri nich a tak ako Hur s Áronom podopierali ruky Mojžišovi pri boji s Amalekom, aj my musíme pomáhať našim kňazom.

Akým spôsobom šírite svoje pôsobenie?

Keďže je to Božie dielo, spoliehame sa v tomto predovšetkým na Ducha Svätého. MZK dostalo v minulom roku relikviu blahoslaveného Titusa Zemana a tiež relikviu blahoslavenej sestry Zdenky, týchto úžasných záchrancov kňazov. Preto sa, samozrejme, spoliehame aj na ich príhovor.

Ľudia sa o nás dozvedajú napríklad cez každoročnú štyridsaťdňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov alebo vďaka Púti za kňazov v Šaštíne.

Vykonáva vaše spoločenstvo okrem samotných modlitieb aj iné aktivity na podporu kňazov?

Okrem už spomínaných adventných skutkov lásky pre starých a chorých kňazov, reťaze pôstu, púte za kňazov chodí naše malé prvotné spoločenstvo, ktoré sa schádza pri Národnej bazilike v Šaštíne, pomáhať kňazom do farností, respektíve na duchovné cvičenia, ktoré organizujú. Či už modlitbami, alebo piesňami s našou kapelou MZK-band.

Ako sa niekto môže stať súčasťou vášho spoločenstva?

Stačí nám napísať na mailovú adresu mzk@mzk.sk. Ak bude súhlasiť, pridáme ho do zoznamu modliacich sa za kňazov. Týmto modliacim sa rozposielame cez mailovú adresu konkrétne modlitbové úmysly. Na túto istú adresu nám ľudia posielajú rôzne prosby za chorých kňazov, za pomoc pri ich trápeniach, za vyprosovanie svätosti a tak ďalej. My ich potom rozposielame modliacim sa. Byť súčasťou modlitieb za kňazov nie je záväzné. Ani forma modlitby, ani dĺžka. Každý sa modlí tak, ako uzná za vhodné. Kto by chcel vedieť viac informácií, nech smelo napíše.

V čom vidíte najväčšie ovocie tohto hnutia?

Ovocie vidí predovšetkým Boh. My často vôbec nevidíme alebo sa vôbec nedozvieme, ako si Boh použil naše modlitby. Asi by to ani nemala byť naša starosť. Veď aj to, že sa modlíme, je len z Božej milosti. Sami od seba by sme to s najväčšou pravdepodobnosťou nerobili. Občas nám niektorí kňazi poďakujú alebo inak prejavia vďaku, ale väčšinou ani len netušia, že sme sa za nich modlili.

Aké plány máte do budúcnosti? Chceli by ste nejako rozšíriť pôsobenie hnutia?

Veľmi túžim, aby pri jednotlivých farnostiach vznikali malé spoločenstvá MZK. Na spôsob Modlitieb matiek alebo Modlitieb otcov. Veriaci v týchto spoločenstvách by modlitbami podopierali svojich miestnych pastierov, prípadne sa zapojili aj do modlitieb za ďalších kňazov, za ktorých sa modlíme cez už spomínanú adresu mzk@mzk.sk.

Aké modlitby by sa mali modliť veriaci v týchto malých spoločenstvách MZK?

Áno, to je častá otázka ľudí, ktorí sa túžia modliť spoločne vo farnosti. V prvom rade sa môžu modliť vlastným spôsobom a modlitbami, ktoré im vyhovujú. Dôležité je, aby sa ich modlili s úmyslom za kňazov.

Mám však dobrú správu aj pre tých, ktorí by privítali akýsi návod, knižočku s modlitbami za konkrétne skupiny kňazov (za starých a chorých, za nové povolania, za duše zomrelých kňazov a tak ďalej). Takýto modlitebník, brožúrku budeme mať čochvíľa vytlačenú. Bola schválená spolu so štatútom hnutia na začiatku roka otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Bude dobrou pomôckou pre jednotlivcov, ale aj pre malé spoločenstvá MZK.

 

...

Snímka: archív MZK