Autor piesne This time (Tentokrát) chcel vyjadriť vďačnosť za život svojej (adoptívnej) dcéry a poďakovať jej skutočne mame za toto rozhodnutie. Elefante hovorí, že nečakal, že videklip vzbudí taký záujem. Denne dostáva správy od žien, ktoré mu píšu svoje osobné príbehy. Tvrdia, že im pieseň pomohla vo vlastnom rozhodnutí, alebo ju preposlali ďalej tým, ktorých sa týkala. "To, čo sa deje, je neuveriteľné!", prezrádza.

"Neviem si predstaviť žiť bez mojej dcéry Sami a láme mi srdce, že mladé tehotné ženy, podobne ako jej biologická mama, si môžu miesto toho, aby si vybrali pre svoje dieťa život, vybrať možnosť, aby sa nenarodili."

 

THIS TIME / TENTOKRÁT

 

She sat cold in a waiting room,
frightened and all alone
Watched the clock tick down,
knowing that her baby would soon be gone
Her head slung low, so embarrassed
She was 13 years old
She felt a kick inside as a reminder
of a life she couldn"t show
Then she heard a voice inside say "Run away!
It was a mistake, but don"t throw your child away!"

 

Sedela premrznutá v čakárni
Vystrašená a úplne sama
Sledovala, ako hodiny odpočítavajú čas,
Vediac, že jej dieťa bude čoskoro preč
Jej hlava zvesená, taká zahanbená
Mala 13 rokov
Cítila vo vnútri kopkanie ako pripomienku
Života, ktorý nemohla ukázať
Potom počula vnútorný hlas povedať „Uteč!
Bola to chyba, ale nezahadzuj svoje dieťa!“

 

Then she fell into a light sleep,
had a dream about a little girl
There was a birthday cake and three candles
She was living in another world
She saw the little girl become a woman,
living in a happy home
Then she was suddenly awakened
by a voice that called her name
They said, "Don"t worry, you"ll be fine.
You"re still young, we see this all the time."

 

Potom zaspala ľahkým spánkom,
mala sen o malom dievčatku
Bola tam narodeninová torta s tromi sviečkami
Žila v inom svete
Videla, ako sa malé dievčatko stalo ženou,
žijúc v šťastnom domove
Potom sa zrazu prebudila
Na hlas, ktorý volal jej meno
Povedali. „Netráp sa, budeš v poriadku.
Si ešte mladá, s tým sa stretávame stále.“

 

Right then the Lord began to speak:
"You"re not taking this one! She"s Mine!
She"ll grow up and seek My name.
You"re not taking her! She"s Mine!
And you"re not taking her this time.
No, you"re not taking her this time."

 

Práve vtedy prehovoril Pán:
„Túto nevezmete! Je Moja!
Vyrastie a bude hľadať Moje meno.
Nevezmete ju! Je Moja!
A vy ju tentokrát nevezmete.
Nie, tentokrát ju nevezmete.“

 

She laid flat on the table
She asked "Please, can I talk to someone?"
But a headstrong woman with a blank stare
said "We"ve gotta get this done."
Then she cried out, "Lord, please help me!
I"ve got to get to a phone!
I need to call my mother
to help me find my baby a home!"
They said, "Don"t worry, you"ll be fine.
You"re still young, we see this all the time."

 

Ľahla si na stôl
Spýtala sa „Prosím, môžem s niekym hovoriť?“
Ale odhodlaná žena s prázdnym pohľadom
povedala „Musíme si s tým pohnúť.“
Vtedy zvolala, „Pane, prosím pomôž mi!
Musím sa dostať k telefónu!
Potrebujem zavolať svojej mame
aby našla môjmu dieťaťu domov!“
Povedali. „Netráp sa, budeš v poriadku.
Si ešte mladá, s tým sa stretávame stále.“

 

Right then the Lord began to speak:
"You"re not taking this one! She"s Mine!
She"ll grow up to seek My name.
You"re not taking her this time.
I decided before time began.
Her name is written in the Book.
They didn"t have the power to take her life.
They"re not taking her - she"s Mine!
You"re not taking her this time.
No, you"re not taking her this time."

 

Práve vtedy prehovoril Pán:
„Túto nevezmete! Je Moja!
Vyrastie a bude hľadať Moje meno.
Tentoraz ju nevezmete.
Rozhodol som sa pred tým, než začal plynúť čas.
Jej meno je zapísané v Knihe.
Nemali moc vziať jej život.
Nevezmú ju – je Moja!
Tentokát ju nevezmete.
Nie, tentokrát ju nevezmete.“

 

This time No, you"re not taking her this time

 

Tentokrát
Nie, tentokrát ju nevezmete.
Nie, tentokrát ju nevezmete.