Pôst a púť za kňazov organizuje spoločenstvo Modlitby za kňazov. Kto a čo ho tvorí?

Spoločenstvo Modlitby za kňazov (MZK) tvoria malé spoločenstvá vo farnostiach, ale aj jednotlivci, ktorým je blízke pomáhať našim pastierom. Podopierať im ruky, ako Hur s Áronom podopierali Mojžišove ruky v boji s Amalekom... Aby sme víťazili v boji.

Ako a kedy sa zrodila myšlienka vytvoriť iniciatívu Pôst a púť za kňazov?

Čo sa týka pôstu, ten iniciovala Sonička Vancáková z Košíc asi pred piatimi rokmi. Oslovila MZK, aby sme to zastrešili a viac rozšírili. To sme veľmi radi aj urobili, pretože sami sme mali túžbu organizovať niečo podobné. Čo sa týka púte, pred dvomi rokmi sme chceli Slovensku ponúknuť akési zjednotenie s touto myšlienkou. Tiež sa navzájom povzbudiť a načerpať sily pri patrónke Slovenska.

Ako konkrétne bude iniciatíva prebiehať?

Štyridsaťdenná reťaz pôstu a modlitieb sa začne 15. septembra na sviatok Sedembolestnej a bude trvať do 24. októbra. Každý, kto sa túži zapojiť, si môže vybrať niektorý konkrétny deň alebo dni, ktoré obetuje na akýkoľvek úmysel pomoci kňazom. Alebo konkrétnemu kňazovi. Ani spôsob, ako sa postiť, nie je striktne daný, je to na zvážení každého jednotlivca. Krátko po začiatku pôstnej akcie bude v Národnej svätyni v Šaštíne Púť (26. 9.), ktorá, dúfam, povzbudí aj ďalších, aby sa zapojili do pôstu a modlitieb za kňazov.

Na 26. september plánujete púť za kňazov v Šaštíne. Môžete prezradiť, čo v rámci nej pripravujete?

Púť sa začne o 9.30 h privítaním pútnikov a vystavením k úcte relikvie krvi svätého Jána Pavla II., ale tiež ornátu, v ktorom slúžil počas návštevy v Šaštíne svätú omšu, a ruženca, ktorý vtedy podaroval. Nasledovať bude krížová cesta a moderovaná adorácia s piesňami rehoľnej sestry Elišky Bielkovej. O 11.30 h bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský spoločne s prítomnými kňazmi celebrovať svätú omšu. Po obednej prestávke dostane priestor blok otca Janka Buca a kapely MZK band. Tento rok chceme pritiahnuť aj rodiny s deťmi a preto bude pre deti od 13.00 h k dispozícii oratórium miestnych saleziánov. Tu bude pre ne od 14.00 h do záveru púte pripravený aj organizovaný program pod vedením štefanovských eRkáčov.

OBETE, NÁMAHA A NEPOHODLIE MÔŽU BYŤ PRE NÁS ATRAKTÍVNE

Cirkev stále častejšie vyzýva k modlitbe a obetám za kňazov. Prečo je dôležité modliť sa za duchovných pastierov?

To si nemyslím. Až tak veľa výziev pomoci kňazom nie je. Žiaľ. Skôr sa dajú vnímať akési falošné očakávania smerom k svätosti kňazov a následné sklamanie z reality. Problém je v tom, ako si to vyhodnocujeme. Či začneme kňazov ohovárať, frflať na nich, alebo sa im snažíme pomôcť. Dôležité je to preto, lebo oni nás vedú, sú duchovnými otcami našich farských rodín. Avšak sú na tom istom bojisku a rovnako zraniteľní ako my ostatní.

Aké úmysly vkladáte do štyridsaťdennej iniciatívy ako organizátori?

Predkladáme úmysly, ktoré prichádzajú ako prosby do nášho spoločenstva. Či už sú to tie, ktoré ľudia vkladajú na stránku www.mzk.sk, alebo tie, ktoré prichádzajú priamo na e-mailovú adresu spoločenstva mzk@mzk.sk, ale na žiadosť pisateľa zachovávame diskrétnosť a nezverejňujeme ich. Alebo tiež úmysly, ktoré sú nám tlmočené osobne.

A vy konkrétne?

Ja ten čas obetujem najmä za kňaza v našej farnosti. Ale v srdci nosím viacerých kňazov, takže i za nich. Každý má svoj špecifický problém, ale ak by aj navonok žiadny nemal, Boh svojich kňazov dobre pozná a vie, čo potrebujú.

Okrem modlitby vyzývate aj k pôstu a putovaniu. Prečo práve tieto formy? V čom môžu byť prostriedky spojené s nepohodlím a námahou atraktívne pre súčasného kresťana?

Sám Ježiš povedal, že niektoré veci sa dajú riešiť iba pôstom. Obeta, námaha a nepohodlie môžu byť pre nás natoľko atraktívne, nakoľko je pre nás atraktívne robiť druhým dobro. Samozrejme, potrebujeme veriť v to, že Boh našu snahu pomôcť s radosťou prijíma.

POD OCHRANOU MATKY A S POŽEHNANÍM TROCH ARCIBISKUPOV

Začiatok iniciatívy ste naplánovali na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Prečo takéto načasovanie?

Slovenskí kňazi a Sedembolestná sú spojení mocným putom. Myslím si, že stojí za to pozvať do tohto vzťahu aj ostatných veriacich túžiacich vyprosiť pre kňazov potrebné milosti. Mária je v živote kňaza veľmi dôležitá. Aj Druhý vatikánsky koncil v jednom zo svojich dokumentov vyzýva kňazov, aby hľadeli na Máriu ako na dokonalý vzor vlastného života a vzývali ju ako „Matku najvyššieho a večného Kňaza, Kráľovnú apoštolov, ochrankyňu ich kňazskej služby“.

Iniciatíva Pôst a púť za kňazov sa po minulom roku bude konať už druhýkrát. Priniesla vlaňajšia premiéra svoje ovocie?

Áno, iste. Ale i keby nebolo viditeľné... My musíme predovšetkým rozsievať. Aj keď je pravda, že vidieť konkrétne ovocie je motivujúce.

Máte informácie, aké ohlasy majú na vami plánované aktivity slovenskí kňazi a biskupi?

Reagujú pozitívne. A je to logické, týka sa ich to. Aj biskupi ich podporujú. Svoje požehnanie tejto iniciatíve dali obaja rímskokatolícki arcibiskupi metropoliti – Stanislav Zvolenský a Bernard Bober, ale aj hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup metropolita Ján Babjak.

CHCEME, ABY MODLITBA A POMOCNÁ RUKA KŇAZOM BOLI SAMOZREJMOSŤOU

Kto a ako sa môže do iniciatívy zapojiť? Ako má veriaci v prípade záujmu postupovať?

Zapojiť sa môže každý. A formou, akú uzná za vhodnú. Určite treba zvážiť aj zdravotné hľadisko, je to individuálne. Niekto si vyberie iba jeden deň, iný sa napríklad rozhodne nepiť počas celých štyridsiatich dní kávu. Je to reťaz. Pripravili sme pre farnosti či spoločenstvá praktickú tabuľku na stiahnutie, kde sa veriaci môžu na konkrétny deň zapisovať. Tabuľka sa môže s dovolením správcu farnosti umiestniť na určenom mieste v kostole. Tu si ju môžete stiahnuť aj vy: http://mzk.sk/postaput/download/tab_post_2015.pdf.

Akú úlohu budú mať v priebehu iniciatívy samotní kňazi? Pripravujete nejaké osobitné možnosti pre ich zapojenie?

Prosíme ich, aby na tento úmysel odslúžili aspoň jednu svätú omšu. A určite bude dobré, ak sa aj osobne zúčastnia pôstu a modlitieb. Za svojich spolubratov, biskupov či pápeža Františka, ktorý tak často prosí o modlitby za seba.

Po každej akcii spravidla prichádza jej hodnotenie. Kedy budete považovať iniciatívu Pôst a púť za kňazov za úspešnú?

Úspešná bude už tým, že sa uskutoční. Jedným z cieľov je tiež to, aby sme si viac uvedomovali poslanie kňazov, ich dôležitosť na našej púti do večnosti, ale aj ich zraniteľnosť. Aby sa pre nás stalo samozrejmým vedieť im podať pomocnú ruku, modliť sa za nich. Mojou túžbou je, aby pri farnostiach vznikali malé spoločenstvá MZK, aj keď len dvoch-troch ľudí, ktorí by sa pravidelne modlili za kňazov, najmä za svojho vo farnosti. A boli by mu akýmsi ochranným štítom.

ADVENT AKO ČAS BLÍZKOSTI STARÝM, CHORÝM A OPUSTENÝM KŇAZOM

A čo po 24. októbri? Čo potrebujú kňazi od svojich veriacich počas celého roka?

Zotrvať v tom nastavení srdca, čo by nás malo viesť aj k praktickej pomoci. Možností, ako pomôcť, je veľmi veľa. Treba mať otvorené srdce, ale aj oči. (Úsmev.)

A spoločenstvo? Plánujete počas roka ďalšie aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť veriaci z celého Slovenska?

V adventnom čase pozývame veriacich podať pomocnú ruku starým a chorým kňazom. Napríklad takým, ktorí už sú mimo pastorácie. Možno sú umiestnení v domove sociálnych služieb, domove pre starých kňazov, alebo v domoch po svojich rodičoch. Počas života a kňazskej služby sa obetovali za zverené ovečky a dnes sú často sami, opustení. Pozývame prejaviť im v čase adventu lásku. Návštevou a povzbudením, aby vytrvali „v behu“ za svojím Pánom.

Viac o Pôste a púti za kňazov tu: http://mzk.sk/postaput/