V referende ste dostali právo povedať svoj názor na to, či

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

PREČO JE REFERENDUM DÔLEŽITÉ?

Referendum je o deťoch, nie je nenávistné. Je nenávisťou povedať, že manželstvo je muž + žena? Je nenávisťou povedať, že deti si stále zaslúžia otca a mamu? Je nenávisťou želať si, aby rodičia neboli zatváraní preto, že nesúhlasia s ideologickými nezmyslami pre svoje dieťa? To je láska k deťom a ich uprednostnenie pred požiadavkami dospelých, nie nenávisť. Referendum nikomu práva neberie, to priznal aj Ústavný súd, a chráni naše deti pred ohrozeniami viditeľnými v zahraničí a už aj na Slovensku.

Ďalšie problémy rodín budeme riešiť inak, lebo Ústava nám ich zakazuje riešiť v referende.

 

3X ÁNO

ÁNO otázke č. 1, lebo:

 •  Manželstvo bolo vždy medzi mužom a ženou a nikto to nespochybňoval
 •  Muž a žena sa biologicky aj psychologicky dopĺňajú
 •  Len muž a žena sú schopní splodiť dieťa a vytvoriť rodinu, v ktorej bude dieťa najlepšie prosperovať
 •  Manželstvo dáva deťom vzor lásky mamy a otca a istotu, že chcú zostať spolu
 •  Štát manželstvo zvýhodňuje pre stabilitu, ktorú deťom ponúka. Deti sú pre spoločnosť dôležitým účelom manželstva a ten pri rovnakopohlavných pároch nie je napĺňaný
 •  Ak bude manželstvom aj napríklad vzťah 2 mužov len kvôli ich citovej blízkosti, potom sa tým budú diskriminovať 3 priatelia či babička s vnučkou
 •  Manželstvu štát dal výhody, lebo všetci potrebujeme novú generáciu, ktorá sa o nás postará, keď my nebudeme vládať

ÁNO otázke č. 2., lebo:

 •  Na deťoch sa pokusy nerobia, ani krátkodobé, nieto celoživotné
 •  Dvaja muži nenahradia mamu, ani 2 či 3 ženy nenahradia otca, v deťoch to vyvolá zmätok
 •  Nikto z nás si nemyslí, že jeho mama či otec boli zbytoční
 •  Otec je od mamy odlišný a deťom odovzdávajú odlišné pohľady na svet a lásku. Rovnakopohlavný pár nemôže dieťaťu dať to, čo pár muža a ženy
 • Dieťa nie je dlh, aby si ho mohol niekto vymáhať! Neexistuje právo na dieťa a adopciu pre kohokoľvek. Existuje len právo dieťaťa na otca a mamu.
 •  Len manželstvo muža a ženy je schopné vyriešiť najlepší priestor pre výchovu detí (materská i otcovská láska a vzťahy, vzor mužskosti a ženskosti a pod.)
  - Deti sa nemajú klamať. Dieťa na biológii zistí, že nemá 2 otcov, ale musí mať mamu a otca

ÁNO otázke č. 3, lebo:

 •  Ak si rodičia neprajú, aby sa napríklad ich dcéra učila navliekať kondóm na umelohmotný penis, či sexuálny tréning pre svoje deti, nesmú byť za to potrestaní
 •  Referendum nezakazuje sexuálnu výchovu, ak ju rodičia chcú od školy a nie je proti vyučovaniu biológie
 •  Deti nepatria štátu, ale rodičom.
 •  Je prirodzené a zakotvené aj v slovenských zákonoch, že za výchovu detí sú v prvom rade zodpovední rodičia. Platí to o to viac v oblasti hodnôt a intimity.
 •  Škola má pomáhať rodičom, nemá však vnucovať deťom niečo, čo si deti alebo rodičia neželajú a čo považujú v oblasti sexuality, intimity a eutanázie za škodlivé
 •  V zahraničí sú prípady, keď boli rodičia za ochranu detí pred nevhodnou sexuálnou výchovou uväznení alebo im bol zakázaný prístup do všetkých škôl v meste akoby boli devianti
 •  Sme za výchovu k manželstvu a rodičovstvu v spolupráci  rodičia - škola, pri ktorej sa deti vo forme primeranej ich veku vedú k medziľudským vzťahom, k opravdivej láske, k chápaniu sexuality a zodpovednosti, ktorá automaticky vedie napríklad aj k ochrane pred sexuálne prenosnými chorobami

 

Snímka: AZR