RADŠEJ S CUDZÍM ČLOVEKOM AKO VLASTNÝM MANŽELOM?

Začneme z mosta doprosta: modlia sa manželia spolu?

Modlia aj nemodlia. Ako kde a ako ich kto viedol a vedie. Veľmi často sa stáva, že sa aj začnú, ale potom z nejakých dôvodov ustúpia...

Aké dôvody uvádzajú pre absenciu spoločnej modlitby?

Väčšinou hovoria, že nemajú čas, že sa nevládzu dočkať toho druhého, že im to nič nedáva, že sa to nedá, alebo že ich k tomu nik neviedol a ďalšie a ďalšie. Výhovorky sa vždy nájdu. Jeden obviňuje druhého a druhý sa vyhovára.

Nájsť čas je náročné pri súčasnom tempe života. Ako ich motivovať, aby sa našiel?

Najprv si treba uvedomiť, ako je to s nami vo vzťahu k Bohu. Prvé prikázanie je celkom jasne pre postoj: Boh musí byť na prvom mieste. A ako si ho tam uvedomím? Tak, že od prvého okamihu ho tam začnem dávať. Na začiatku aj na konci dňa. A to znamená začať modlitbou..., lebo každá rodina potrebuje lásku a kto sa modlí, hovorí jeden zo skúsených učiteľov, začína milovať. Čiže v opaku, kto sa nemodlí, ten ani nezačal milovať.

Kardinál Meisner pri svojej službe si uvedomil, ako sa oberajú o hodnoty tí, ktorí modlitbu zanedbávajú. Ako o tieto hodnoty oberajú svoje rodiny... Kardinál vysvetlil: „Vždy ma veľmi zaráža veľká neprítomnosť modlitby v manželstve. Existuje síce modlitba rodiny, kde sa rodičia modlia so svojimi deťmi ráno, večer, pri stole, ale ako manželia stoja rodičia pred tvárou Boha zriedkakedy. Pokiaľ poznám manželov – pýtam sa ich, či sa spoločne modlia. Mnohí mi povedia, že by sa mohli spoločne modliť skôr s nejakým cudzím človekom, než s vlastnou ženou alebo mužom. To ma udivuje.“ Preto hovorí, že v rodine musí byť trojaká modlitba: osobná, spoločná manželov a spoločná rodiny. Vždy treba začať osobnou modlitbou, krátkou a silnou...

Modlitba manželov je podľa všetkého náročnejšia, ako tie ďalšie dve... a nakoniec modlitba rodiny. „Pár minút je možné počas každého dňa nájsť a tak sa spoločne ocitnúť pred živým Pánom, povedať mu o svojich starostiach, prosiť za rodinné potreby, modliť sa za niekoho, kto prechádza ťažkými chvíľami, prosiť o pomoc do lásky, ďakovať mu za život a za dobré veci, prosiť Pannu Máriu o ochranu pod jej materským plášťom. Jednoduchými slovami. Táto chvíľa môže rodine priniesť mnoho úžitku,“ hovorí v exhortácii pápež František.

Sv. Benedikt hlásal „Ora et labora“, často sa hovorí, aby sa modlitba stala prácou a práca modlitbou. Ako to premeniť na drobné v manželstve a jeho modlitbe, kde tej práce okolo fungovania rodiny je veľa?

Nie je to populárne vysvetľovať. Ale je to potrebné. Ora et labora platí. Katechizmus Katolíckej cirkvi nám ukazuje, aká dôležitá je modlitba, keď sám KKC má päť oddielov, z toho dva sú o modlitbe... Evagrio Pontico napísal: „Nebolo nám nariadené neprestajne pracovať, bdieť alebo sa postiť, kým neustále sa modliť je pre nás zákon.“ Výroky Svätého písma nám jasne naznačujú, čo v živote každého človeka znamená modlitba: Bez prestania sa modlite (1 Sol 5, 17); Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista (Ef 5, 20); Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! (Ef 6, 18)

No pritom si treba zachovať aj istú štruktúru a pravidelnosť – nie preto, že by to Boh vyžadoval, ale preto, lebo my sme slabí a veľmi ľahko odmietneme, pretože sa nám nechce... „Modlí sa bez prestania, kto spája modlitbu s prácou a prácu s modlitbou. Len takto sa dá uskutočňovať princíp neprestajnej modlitby,“ uzatvára tento problém cirkevný učiteľ Origenes.

Mnohí hovoria, že sa im lepšie modlí každému osobitne, modliť spolu sa im zdá „divné“...

Modlitba nie je o tom, ako sa cítim a o tom, že ma to baví. Modlitba je rozhovor s Bohom o všetkom, čím žijeme. Boh však vie o tom, čo chcem povedať. Ale mne sa postupne otvára to, čo je dôležité. A to, čo vyjadrím, toho sa držím - tak sa v nich vytvára vzťah k Bohu i k sebe navzájom. Modlitba je často aj zápasom proti našej ťažkopádnosti a lenivosti, je zápasom pokornej, dôvernej a vytrvalej lásky.

Táto láska nám otvára srdcia voči trom skúsenostiam viery: Modliť sa je vždy možné; čas kresťana je časom vzkrieseného Krista, ktorý je s nami po všetky dni (Mt 28, 20), čo aké by boli búrky; a náš čas je v Božích rukách: Aj pri chôdzi alebo na osamotenej prechádzke je možné často a vrúcne sa modliť. Možno sa modliť vo vašej dielni, počas nákupov, pri predaji aj pri kuchynskej práci - napísal sv. Ján Zlatoústy. Ak to platí takto, tak úvodná i záverečná modlitba je úplná samozrejmosť. Modlitba je životnou nevyhnutnosťou. Nič nevyváži modlitbu - ona robí možným, čo sa zdá nemožné, ľahkým, čo je ťažké.

 

MNOHÉ BY SA VYRIEŠILO, KEBY SME SA VYTRVALO MODLILI

Hovorí o takejto modlitbe aj pápež František?

Modlitba v rodine je prednostný prostriedok na vyjadrenie a posilňovanie tejto veľkonočnej viery. Pár minút je možné počas každého dňa nájsť a tak sa spoločne postaviť pred živého Boha. Spoločná modlitba má svoj vrchol v spoločnej účasti na Eucharistii, najmä v kontexte nedeľného odpočinku, naznačuje pápež František. Ježiš klope na bránu rodiny, aby bol s ňou na eucharistickej hostine. Tu môžu manželia vždy spečatiť veľkonočnú zmluvu, ktorá ich spojila a je odrazom Zmluvy, ktorú Boh spečatil s ľudstvom na kríži. Eucharistia je sviatosťou Novej zmluvy a tak sa vytvárajú hlboké putá, ktoré existujú medzi manželským životom a Eucharistiou. Eucharistický pokrm je sila a podnet ku každodennému životu manželskej zmluvy Krista a „domácej cirkvi“.

Aké to môže mať dôsledky pri pozitívnom či negatívnom úsilí? Keď sa premôžeme a modlíme sa. Alebo keď podľahneme nechuti modliť sa...

Opäť si pomôžem slovami skúsených učiteľov Cirkvi: „Je nemožné, aby mohol hrešiť človek, ktorý sa modlí“ - naznačuje sv. Ján Zlatoústy. A „kto sa modlí, určite sa zachráni; kto sa nemodlí, ten sa bezpochyby zatratí,“ tvrdí sv. Alfonz z Liguori. Otec vám dá všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 16-17) Modliť sa je životná nevyhnutnosť a mnoho by sa vyriešilo, keby sme sa vytrvalo modlili.

Večerná spoločná modlitba s deťmi sa často považuje ako náhrada za modlitbu manželov. Stačí?