Ruženec. Pre mnohých je len akousi zaprášenou modlitbou, určenou pre ľudí vyššej vekovej kategórie. Možno sa nám zdá byť nemoderný, monotónny, nudný, príliš dlhý... Nemáme čas, je to príliš uspávajúce, nerozumieme tomu... Možno potrebujeme znovuobjaviť poklad, ktorý nám Cirkev v tejto vzácnej modlitbe darovala. A možno ešte viac potrebujeme objaviť skutočný vzťah k Tej, ktorá je blahoslavená, lebo uverila (porov. Lk 1, 45).

Ruženec ako jednotvárna, primitívna modlitba? To tvrdí jedine ten, kto sa ju nemodlí. Pretože je modlitbou nevyčerpateľnou. A veľmi univerzálnou – môže dať človeku akejkoľvek veľkosti duchovného života to, čo potrebuje. Zápasíme s ružencom v rukách. Modlíme sa s Máriou. Ruženec patrí medzi najhodnotnejšie tradície kresťanskej kontemplácie. S Máriou kontemplujeme Krista.

O sile tejto modlitby hovoria mnohí pápeži i svätí: „Aký význam má neustále odriekanie modlitby ,Zdravas´? Keď posplietaš všetky pavučinky, zastavíš aj tigra.“ (bl. Matka Tereza) Modlitba, vďaka ktorej mnohí nachádzajú pokoj a utiekajú sa k nej v akýchkoľvek životných okolnostiach, situáciách.

Pápež František nazval ruženec školou modlitby, školou viery, nástrojom, ktorý sa môže používať na modlitbu... Sám hovorí o tom, že vo vrecku nosí stále ruženec a malú krížovú cestu a vďaka týmto dvom veciam nestráca nádej.

Guy Gilbert, kňaz s výzorom rockera, ktorý sa venuje problematickej mládeži v parížskych uliciach, hovorí: „Často sa ma ľudia spýtajú, či sa modlím ruženec. Myslia si, že ako moderný kňaz to prenechávam tým tzv. bigotným. Modlím sa ho každý deň a meditujem nad ním. Modliť sa neznamená ťahať nebo k zemi, aby Boh skrze svoju Matku automaticky vyslyšal všetko, o čo prosíš. Znamená to pozdvihnúť sa k Bohu, ktorý vie lepšie ako ty, čo potrebuješ.“

Ruženec sa opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo. S Máriou prechádzame udalosťami spásy. Vstupujeme do Máriinej školy a učíme sa nasledovať Ježiša. „Ruženec je súčasne meditáciou i úpenlivou prosbou. Vytrvalá modlitba k Božej Matke je založená na dôvere, že jej materinský príhovor dokáže v srdci jej Syna dosiahnuť všetko.“ (sv. Ján Pavol II.) Blahoslavený pápež Pavol VI. ho opisuje nasledovne: „Ruženec je evanjeliová modlitba, ktorej stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia.“

Mnohí majú v úcte Pannu Máriu. Ale samotná úcta nestačí. Potrebujeme mať s ňou vzťah, skúsenosť. 

Mária ako tá, ktorá nás berie za ruku a vedie nás k Ježišovi. Mária, ktorá s nami kráča za Ježišom. Mária, ktorá počala Ježiša vo svojom tele i srdci a dala Ho svetu. Práve to sa máme od nej učiť. Nosiť Ježiša v sebe a darovať Ho svetu. „Keď si Máriu uctievam, modlím sa k Márii, ale keď s ňou prežívam skúsenosť, modlím sa s Máriou a ona sa modlí so mnou,“ píše Elias Vella, známy exorcista.

MÁRIA – ŽENA, KTORÁ JE VIAC MATKOU AKO KRÁĽOVNOU

Ak chceme viac poznať Ježiša, on sám nám z kríža daroval výbornú sprievodkyňu – svoju Matku. Nikto nepoznal Ježiša tak ako ona, nikto mu nebol bližšie ako ona, nikto mu nerozumel lepšie ako ona. Žena. Mária. Tá, ktorá bola najbližšie, keď Ježiš uskutočňoval tajomstvo záchrany sveta.

Mária – žena, ktorá dovolila Bohu, aby ju on urobil svätou. Nekládla mu žiadne prekážky. Jej veľkosť nespočíva v privilégiách, ale v nasledovaní Ježiša. Od anjelského pozdravenia, cez krížovú cestu až po veľkonočné ráno. Mária, tá ktorá zostala verná. Prísľubu, ktorý jej dal Boh. Nezdupkala, neušla, nevzdala to. Ak chceme hľadať vzor v nasledovaní Ježiša, nenájdeme lepší ako je Ona. Pravá Ježišova učeníčka, ktorá žila z viery tak ako my. Hoci často nerozumela, milovala a verila. Aj vtedy, keď  to bolo ľudsky úplne beznádejné a stratené.

Mária, ktorá má radšej napodobňovanie ako obdivovanie. A práve vďaka modlitbe ruženca je možné spoznávať ju, napodobňovať. Meditujúc o najdôležitejších momentoch Ježišovho života, v ktorých bola ona sama ticho prítomná, nachádzame aj my svoje miesto pri radostných, bolestných i slávnostných tajomstvách. Jednoduchosť života Márie, ktorá „zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci“ (Lk 2, 19), nám ukazuje, čo je v živote s Bohom skutočne dôležité a ako život viery žiť. V tichosti srdca, poslušnosti, pokore a dôvere v Boží plán.

Mária nie je cieľom. Ale práve ona nám pomáha na ceste k Ježišovi. Nechce nás pripútať sama k sebe, ale spolu s nami putuje za Otcom. Vedie nás k tomu, aby sme milovali Boha nadovšetko. Ona to tak robila. Otec nám dáva Ježiša, Ježiš nám dáva Máriu a Mária nám zasa dáva Ježiša.

Mária, ktorá ako Matka Cirkvi kráča s nami a vedie nás skrze Syna za Otcom. Sprevádza nás, zápasí s nami, posilňuje nás v boji proti Zlému. Žena, ktorá verne nasledovala Ježiša po celý svoj život, celým svojím srdcom, tomu učí aj nás. Nemôžeme si priať lepšiu učiteľku. Máriina veľkosť spočíva v pokore a v tom, že nekládla do stredu seba, ale Boha.

KRÁČAJÚC ZA JEŽIŠOM S MÁRIOU

V dvadsiatich tajomstvách ruženca prechádzame podstatnými momentmi Ježišovho života, ktoré sú spojené s Máriou.Skrze modlitbu ruženca nás Mária uvádza do kontemplácie Ježišovho života. Osobitne prítomná v utrpení, bolesti. Kráča spolu s trpiacimi, trpí s ními a zároveň s nimi spieva Magnifikat nádeje. Všetci sme Cirkev: smelo kráčajme s ružencom cez všetky ťažkosti, protivenstvá, búrky!(sv. Ján XXIII.)