TOP

Desať starozákonných príbehov, ktorých hrdinom je, prekvapivo, Ježiš

Ježiš, večný Boh, ktorý večne existoval skôr, než vznikol čas, je ústrednou postavou Biblie. Od stvorenia cez pád a vykúpenie existuje mnoho príbehov, kde sa hovorí o ňom. Ako hovorí Sally Lloyd Jonesová: „Každý príbeh šepká jeho meno.“ Boží vykupiteľský plán vždy zahŕňal Ježiša a nasledujúcich desať starozákonných odkazov predznamenáva dobrú zvesť, jasne ohlásenú v Novom zákone.

Autor: Chara Donahueová

  1. Ježiš je dlhoočakávaný potomok

Keď sa vysvetľuje dobrá zvesť evanjelia, často sa rozpráva príbeh Adama a Evy, pretože ich prvým priestupkom povstala potreba zakryť a odpustiť hriech. Naplnila sa v ich dlhoočakávanom potomkovi, Ježišovi. Boh nenechal svet bez nádeje. Dokonca aj vtedy, keď preklína hada, predpovedá: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15)

Pavol objasňuje vo svojom Liste Rimanom, že to Kristus rozšliape spomínanú hlavu: „Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.“ (Rim 5, 17)

 

 

  1. Ježiš je naplnením starodávneho prísľubu

Keď Boh sľúbil Abrahámovi, že požehná všetky národy a pokolenia, čo prídu skrze neho, Abram uveril Bohu vierou a tá sa mu počítala za spravodlivosť. Ale keď sa prísľub nenapĺňal v tom čase, ktorý on aj s manželkou Sárou očakával, začal brať záležitosti do svojich rúk (čo zahŕňalo aj jeho slúžku). Sára sa smiala na predstave, že by mohla mať dieťa po tom, ako prešla menopauzou a biologické hodiny značne pokročili, ale Božia vernosť spôsobila, že v jej lone sa zrodil život.

Aj keď sa zdá, že šance sú mizivé, spočívajme vo fakte, že Božie prisľúbenia sú pravdivé a ich plnosť a plod je v Kristovi. Druhý list Korinťanom 1, 20 nás povzbudzuje: „Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu.“

 

  1. Ježiš je obetovaný syn

Keď som prvýkrát počula príbeh o Abrahámovi, ochotnom obetovať svojho jediného syna Bohu, vážne som pochybovala, či pastor hovorí pravdu. Po celom tom čase čakania na splnenie prisľúbenia – prečo by Boh urobil niečo také? Keď sa Izák spýtal, či majú všetko pripravené, Abrahám s neochvejnou vierou odpovedal, že „Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu“ (Gn 22, 8).

Ako dobre sa Boh stará, to sa čoskoro ukázalo na hore Morja: baran, zachytený rohmi do kríka, nahradil Izáka ako obeta, ktorá bola Bohu milá. Abrahám sa nemýlil – baránok sa našiel. Ježiš je tým Baránkom Božím, ktorý bol obetovaný na drevenom kríži na Golgote, najvyššom bode hôr Morja, aby sa postaral o obetu, ktorá by zmierila hriešnikov so svätým Bohom.

 

 

  1. Ježiš trpel bez viny

V Knihe Genezis 37-50 sa uvádza Jozefov príbeh. Boh mu dáva zjavenia a svoju priazeň; je predaný do otroctva (svojimi vlastnými bratmi), uvrhnutý do väzenia na základe falošného obvinenia a zabudnutý tými, ktorým pomohol. Avšak tiež ho povýšili, a to doslova v prospech miliónov ľudí. Jozef hovorí svojim bratom: „Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.“ (Gn 50, 20)

Ježiš, trpiaci viac než akýkoľvek iný človek, prišiel s poslaním byť ochotný zniesť trest za naše hriechy, hrôzu okúsených pokušení. Urobil to bez šomrania, pretože zamýšľal zachrániť mnoho životov – tvoj, môj, všetkých tých, čo k nemu prídu, aby získali milosrdenstvo.

 

  1. Ježiš ako ten, čo odvracia ranu

Boh dopustil na Egypťanov deväť rán a faraón (so svojím zatvrdnutým srdcom) stále neustupoval a držal Boží ľud v zajatí. Boh rozhodol, že pre Hebrejov nastal čas na slobodu. Boží súd by mal viesť k pokániu, no až do desiatej pohromy faraón neustupoval. Našiel sa ako úplne bezmocný v rukách toho Boha, ktorý práve vzal život jeho syna. A všetky domácnosti, ktorých dvere neboli pomazané krvou nepoškvrneného obetného zvieraťa, tiež zakúsili

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre