TOP

Ježiš ako učeník svojho Otca

(Mt, 21. kapitola)

 

Na Kvetnú nedeľu sledujeme Ježiša slávnostne vchádzať do Jeruzalema a vstupovať do Veľkého týždňa. Sled udalostí poznáme veľmi dobre: oslava, hosanna, ratolesti, posledná večera, Getsemanská záhrada, zrada, súd, výsmech, bičovanie, ukrižovanie. Trochu sa nám môže zdať, že tieto udalosti sa dramaticky zvrtli ako v nejakom filme a zastihli Ježiša nepripraveného. Ježiš sa však na túto poslednú úlohu svojho života vopred pripravil. Ako?

Bol učeníkom svojho Otca a počúval Ducha. To bol jeho život. Veď predsa vieme, že chodil do školy. Ako každý židovský chlapec sa učil spoznávať Písma. Rozumel, že má svoje mesiášske poslanie a hľadal ho. Tak, ako každý učeník Boží, aj on musel spojiť Božie slovo so skúsenosťou.

Toto je recept, ktorý nás pripraví na povolanie, ktoré na nás čaká. Ježiš vedel, že ho budú vítať a oslavovať ako Mesiáša a presne splnil to, čo bolo o ňom predpovedané. On vedel, že je to v podstate len chvíľková oslava a radosť. Nespoliehal sa však na to a nenechal sa tým uniesť. Vedel, že sa to zvrtne na „Ukrižuj ho!“

Prijal aj toto jasanie a prijal aj utrpenie. Nevybral si len prvé a pred tým druhým utiekol. A ani neunikol pred tým prvým, lebo to prvé bolo súčasťou toho druhého.

Ježiš jednoducho naplnil Písmo o ňom do bodky. Keď Písmo hovorilo: „Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa,“ tak to naplnil. (Mt 21,5) Keď v prorokovi Izaiášovi stálo, že Mesiáš bude trpieť, tak to prijal.

Ježiš tak splnil povinnosť učeníka – byť verný Božiemu slovu.

Toto nám hovorí, že máme byť učeníkmi pozorného ucha. „Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného“ (Iz 50,4). Máme načúvať a rozumieť Božiemu hlasu, poznať ho. Prečo?

Z počutia Božieho hlasu pramení istota, pevnosť pre ťažké chvíle v našom živote. Ak sa nám podarí zvládnuť tieto ťažké chvíle, tak sa môžeme deliť s touto skúsenosťou a povzbudzovať ďalších.Tak, ako apoštol Pavol píše, že sa naučil povzbudzovať druhých práve tým, že prekonal skúšky a pokušenia. Toto je údel učeníka, učiť sa byť pripravený na ťažkosti a zvíťaziť v nich.

Prajem vám, aby vám vaša učenícka skúsenosť priniesla vo chvíľach skúšok takú vnútornú silu, že Božiu úlohu vo vašom živote splníte!

 

Autor: Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu

Snímka: http://www.freebibleimages.org

 Komentáre