TOP

#Kvíz so Slovom+ VOL. 1

Vedomostné, ale aj zábavné kvízy sú dnes populárne, tak prečo si neurobiť jeden aj o viere a Cirkvi?
  1. Ako sa volá liturgická pokrývka hlavy biskupa?

a) mirakel

b) alba

c) mitra

 

  1. Ako sa volal otec Jána Krstiteľa?

a) Zachej

b) Zachariáš

c) Joachim

 

 

  1. Ako sa volá občianskym menom pápež František?

a) Joseph Alois Ratzinger

b) Jorge Mario Bergoglio

c) Giorgio Albertazzi

 

  1. Koľkým v poradí je František pápežom?

a) 266.

b) 265.

c) 256.

 

  1. Ktorí apoštoli sa označovali za „synov hromu“?

a) Peter a Ondrej

b) Jakub a Filip

c) Jakub a Ján

 

  1. Koľkým knihám v Novom zákone sa pripisuje ako autor apoštol Ján?

a) piatim

b) jednej

c) štyrom

 

 

  1. Ktorý žalm je najkratší?

a) 123.

b) 1.

c) 115.

 

  1. Z ktorej knihy Svätého písma je verš: „Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť“?

a) Kniha Múdrosti

b) Kniha Sirachovcova

c) Kniha Kazateľ

 

  1. Doplň verš zo žalmu: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty…“

a) „… lebo ty si Boh, moja spása.“

b) „… a pouč ma o svojich chodníkoch.“

c) „… lebo som sám a úbohý.“

 

  1. Čo je baptistérium?

a) kaplnka, v ktorej sa krstí

b) modlitebňa

c) miestnosť, kde sa spovedá

 

 

Správne odpovede: 1. c); 2. b); 3. b); 4. a); 5. c); 6. a); 7. a); 8. c); 9. b); 10. a)

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.