Svätí a anjeli

Svätí a anjeli
Dnes pozorujeme oslabenie zdravej viery v anjelov. Dôsledkom toho ľudia neraz unikajú do sveta ezoteriky. Čo by nám o nich povedali svätí?

Nejeden dospelý kresťan prestáva veriť v anjelov. Ako malý sa možno modlil k „anjeličkovi strážničkovi“, ale už z toho vyrástol. Akoby viera v anjelov mala skončiť dovŕšením adolescencie. Sväté písmo je však plné zmienok o anjeloch a svätí počas celej histórie Cirkvi potvrdzujú, že anjeli naozaj existujú a zásadným spôsobom ovplyvňujú náš život.

 

Angelológia – náuka o anjeloch

Na začiatok si aspoň v krátkosti povedzme niečo o anjeloch – kým vlastne sú a aká je ich úloha.

Anjeli sú osobné bytia s rozumom a slobodnou vôľou. Zároveň sú to duchovné bytosti. Slovo anjel (angelos) pochádza z gréčtiny a znamená posol. Duchovia sa teda stávajú anjelmi vykonávaním rozličných posolstiev. Rozlišujeme dobrých alebo svätých anjelov a zlých alebo padlých anjelov. O tomto rozdelení svedčí samo Písmo, ktoré viackrát naznačuje, že niektorí duchovia navždy vyjadrili Bohu svoju oddanú poslušnosť, zatiaľ čo ostatní sa rozhodli naveky postaviť proti Bohu a jeho svätým. Skúška anjelov musela prebehnúť ešte pred skúškou človeka v raji, pretože v Knihe Genezis je už prítomný Pokušiteľ, ktorý sa snaží zničiť Boží plán spásy. Dôvodom odpadnutia zlých duchov od Boha bola podľa tradície ich veľká pýcha a rozhodnutie poslúchať namiesto Boha samých seba v presvedčení, že sú mu rovni.

Svojou prirodzenosťou prevyšujú prirodzenosť ľudí, ale v nadprirodzenom poriadku môže človek skrze Božiu milosť prevyšovať anjela. Katolícka tradícia zároveň vyznáva, že Boh každému človeku posiela vlastného anjela ako osobného ochrancu a sprievodcu životom.

 

Svätí a anjeli

Sväté písmo

Stránky Svätého písma nám už od prvých kapitol potvrdzujú, že viera v anjelov má byť súčasťou nášho života. Ako sme pred chvíľou naznačili, už v raji bol prítomný diabol v podobe hada, ktorý robil všetko preto, aby zničil Boží plán spásy. Od momentu pádu človeka diabol neustále pôsobil v živote ľudí – a je to tak dodnes. Je však jasné (napríklad z Knihy Jób), že nemôže vykonať nič bez dopustenia Božej prozreteľnosti. Zlí duchovia nemôžu človeku odobrať život ani konať proti jeho slobodnej vôli. V každom momente sa môže človek rozhodnúť, či ich pokušenia prijme alebo nie.

Písmo nám však mnoho hovorí aj o dobrých duchoch. Už v Starom zákone sprevádzali ľudí, aby spoznali a naplnili Božiu vôľu. Tak vidíme prítomnosť anjelov v živote patriarchov, prorokov, sudcov i mnohých iných. V podstate by sme sa mohli spýtať, v živote ktorej veľkej postavy Starého zákona dobrý duch nebol prítomný.

Nový zákon takisto potvrdzuje existenciu anjelov. Boli pri najdôležitejších okamihoch života Ježiša i Márie – či už pri počatí a narodení Ježiša, pri jeho pokúšaní na púšti, alebo počas jeho utrpenia v Getsemanskej záhrade.

 

Svätí a anjeli

Zápisky svätých rôznych storočí takisto dokazujú, že si títo veľkí mužovia a ženy viery uvedomovali dôležitosť úlohy dobrých anjelov, ako aj nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí zo strany zlých. Spomeňme teraz aspoň niektorých.

Už svätá Perpetua či Cecília (žijúce v druhom a treťom storočí) sa vo svojich videniach stretali s dobrými anjelmi, ktorí ich privádzali k Bohu a radili im.

Svätý Augustín, odvolávajúc sa na Písmo, je presvedčený, „že na tomto svete je každé viditeľné stvorenie zverené neviditeľnej moci“. Súhlasí s ním aj svätý Bazil Veľký, že „každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom“.

Keď svätá Gertrúda z Helfty prejavila anjelom svoju vďačnosť obetovaním Kristovho tela a krvi na ich počesť, prišli ju úctivo pozdraviť a hovorili: „Urobila si dobre, že si si nás uctila touto obetou, pretože my bdieme nad tebou s osobitnou láskou… S radosťou dávame pozor dňom i nocou na teba, aby si nestratila ani najmenšiu z milostí, ktorá ťa môže pripraviť na to, aby si jedného dňa prijala svojho božského ženícha“. Videla tiež, ako jej anjel strážca každú modlitbu k nemu predkladal Najsvätejšej Trojici v podobe nádherných ruží.

Veľká svätica Brigita Švédska zapísala slová samého Ježiša k jej anjelovi: „Vy anjeli ste ako oheň, ktorý nikdy nezhasne, ktorý horí neustále mojou láskou. Vy vidíte a viete všetko, keď ma vidíte; nechcete nič len moju vôľu. Povedz teda, čo potrebuje táto nová nevesta?“ On najprv vyznal, že Pán vie všetko, no keď ho znova vyzval vysloviť, čo potrebuje, v pravde odpovedal: „Má pyšné a pochabé srdce, preto potrebuje palicu, aby bola potrestaná.“ No na otázku, čo pre ňu žiada povedal: „Aby našla u teba milosrdenstvo a aby mala možnosť polepšiť sa.“ Vtedy Pán odpovedal: „Pre tvoju lásku urobím, čo si žiadaš, pretože moja spravodlivosť nie je nikdy bez milosrdenstva. Táto nevesta ma preto musí milovať celým svojím srdcom.“ Vo svojich videniach takisto spomína prítomnosť anjelov počas každej svätej omše. Vzdávajú vtedy Bohu chválu a oddane mu slúžia.

Svätý Alojz Gonzága odhaľuje o anjeloch: „Po tom, ako naša duša opustí telo, ten istý anjel ju sprevádza, potešuje a posilňuje, aby sa s dôverou predstavila na Božom súde… Keď ju odvedú… do očistca, navštevuje a potešuje ju, odovzdáva jej modlitby, ktoré sa za ňu modlia na zemi, a uisťuje ju, že bude oslobodená.“

Svätá Margita Mária Alacoque napísala: „Božské srdce by si prialo, aby sme mali osobitnú jednotu so svätými anjelmi a úctu k nim, ktorí sú zvlášť určení na to, aby ho milovali, ctili a chválili…, aby v spojení s nami a za nás prosili v Božej prítomnosti, jednak preto, aby mu vzdali hold za nás, jednak preto, aby ho milovali za nás a za všetkých tých, čo ho nemilujú, a aby odčinili neúctu, ktorú páchame my v jeho svätej prítomnosti.“

Svätá Gemma Galgani sa často zhovárala so svojím anjelom strážcom, ktorý jej neraz dal dokonca facku, keď zhrešila. „Napomína ma vždy, keď urobím chybu, učí ma hovoriť menej a len vtedy, keď sa ma pýtajú… Nikdy ma neopustil, ani v mojich nespočetných slabostiach a nedostatkoch, ktorými trpím dokonca aj v jeho prítomnosti!“

Blahoslavená Katarína Emmerichová okrem toho, že vo svojich videniach zo života Krista a Márie videla, ako im posluhovali anjeli, zažívala aj osobné skúsenosti so svojím anjelom strážcom. „Môj anjel ma volá a berie na rôzne miesta… Keď sa modlím za ostatných a on nie je vedľa mňa, volám ho, aby šiel k anjelom ostatných… Môj anjel ma vedie k tomu, aby som sa modlila za duše trpiacich a často ho posielam ku strážnym anjelom týchto ľudí.“

Svätý Bernard z Clairvaux nás povzbudzuje: „Milujme anjelov, ktorí sú našimi sprievodcami a našimi učiteľmi, zastupujú nášho Otca a boli nám ním poslaní… Prečo by sme sa mali báť s takými úžasnými ochrancami? Nemôžu byť porazení ani podvedení… Sú verní, múdri a mocní. Prečo sa teda tak bojíme? Jediné, čo máme urobiť, je nasledovať ich a byť im nablízku.“

Svätý Páter Pio zakúsil množstvo fyzických útokov zlých duchov, ale tiež pomoci tých dobrých. „V sobotu som si skutočne myslel, že to už so mnou chcú skončiť. Už som nevedel, k akému svätému by som sa mal obrátiť, zvolil som teda svojho anjela a potom, ako ma nechal nejaký čas čakať, sa nakoniec ukázal. Roztrpčene som sa na neho oboril, že ma nechal tak dlho čakať… Aby som ho potrestal, naschvál som sa mu nechcel pozrieť priamo do očí… Avšak on, ten neborák chlapec, prišiel s plačom na krajíčku. Zachytil ma pohľadom, takže som mu pozdvihnúc hlavu musel pozrieť priamo do tváre, len aby som ju videl celú zachmúrenú… ,Vždy som ti nablízku, môj predrahý chlapče‘, povedal.“

Svätý Ján XXIII. pred stretnutiami s delegátmi vždy prosil svojho anjela i anjelov delegátov, aby pripravili pôdu na rozhovor a zasiali pokojnú atmosféru, aby debaty skončili podľa Božej vôle.

Svätý Josemaría Escrivá nás poúča: „Keby si si uvedomil prítomnosť svojho anjela strážcu a anjelov strážcov svojich blížnych, vyvaroval by si sa mnohých pochabostí, ktoré sa ti vyšmyknú z úst pri rozhovoroch.“

Ako vidíme, pre svätých boli anjeli veľmi dôležití a často sa k nim utiekali o pomoc alebo príhovor. Vezmime si od nich príklad a budujme náš vzťah so svojím strážnym anjelom. On nás totiž nielen ochraňuje, ale aj sprevádza, prihovára sa za nás, pomáha nám, vedie k väčšej dokonalosti a poznaniu Boha a stojí pri nás až po smrť, ba aj po nej.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00