A. Krivda: Otázka textu modlitby Otčenáš sa nedotýka iba katolíkov, ale aj iných kresťanských konfesií

A. Krivda: Otázka textu modlitby Otčenáš sa nedotýka iba katolíkov, ale aj iných kresťanských konfesií
Slovenskí veriaci, ale dokonca aj bulvárne médiá sa po dvoch rokoch, keď pápež František prvýkrát vyslovil svoje výhrady, opäť venujú zmenám v texte Otčenáša. Mnohí touto problematikou zaplavili sociálne siete a vášnivo o nej diskutujú. Niet divu, veď ide o Modlitbu Pána. Opýtali sme sa preto tajomníka Liturgickej komisie KBS Andreja Krivdu, či aj na Slovensku príde v tejto súvislosti k nejakým zmenám, respektíve k iným, ktoré sa týkajú liturgie v slovenskom jazyku.

V našej spoločnosti opäť rezonuje návrh pápeža Františka na úpravu textu Otčenáša, aj keď vieme, že sa týka najmä talianskeho prekladu. Pripravujú sa zmeny aj v súvislosti s naším textom?

Informácia, ktorá nedávno prebehla médiami, sa týka nového vydania talianskeho misála, kde bude talianske znenie Modlitby Pána upravené. Ide o zjednotenie textu s biblickým textom. V Taliansku pred niekoľkými rokmi odborníci pripravili obnovený preklad Svätého písma, v ktorom sa v Matúšovom evanjeliu nachádza aj modlitba Otčenáš (Mt 6, 9-13). Súčasná zmena v talianskom misáli je len logickým dôsledkom predchádzajúcej úpravy v talianskom preklade Svätého písma.

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska sa už zaoberala touto témou na základe viacerých podnetov. Pre prípadnú zmenu je však potrebné komplexnejšie skúmanie tejto problematiky, ktorá sa, napokon, nedotýka len katolíkov, ale aj iných kresťanských konfesií. Nebolo by dobré, ak by medzi kresťanmi na Slovensku existovali rozličné verzie Modlitby Pána. Jej súčasné znenie korešponduje so slovenským ekumenickým prekladom Biblie z roku 2007.

 

A. Krivda: Otázka textu modlitby Otčenáš sa nedotýka iba katolíkov, ale aj iných kresťanských konfesií

 

V slovenskej liturgii predsa len príde k istým zmenám. Pripravujú sa v niektorých častiach Rímskeho misála. Čoho konkrétne by sa mali týkať?

Od roku 2012 Liturgická komisia KBS pracovala na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála. Práce na textoch misála boli ukončené v tomto roku. Rímsky misál v slovenskom jazyku, ktorý v súčasnosti používame, bol pripravený podľa druhého typického latinského vydania z roku 1975. Texty sa pripravovali postupne dlhšiu dobu po Druhom vatikánskom koncile a ucelené vydanie slovenského Rímskeho misála vyšlo v roku 1980. Po dvadsiatich rokoch však Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí pripravila aktualizované tretie typické latinské vydanie misála, ktoré vyšlo v roku 2002 a jeho mierne upravená dotlač v roku 2008.

Toto tretie typické vydanie obsahuje niekoľko zmien, ktoré bolo potrebné uviesť aj do slovenského Rímskeho misála. Ide najmä o nové usporiadanie niektorých omšových formulárov (napríklad v Spoločných omšiach Panny Márie) a o doplnenie nových textov. Doplnené boli texty pre slávenia, ktoré boli pridané do liturgického kalendára a chýbali v doterajšom Rímskom misáli, ale aj iné liturgické texty, napríklad Turíčna vigília, vigílna omša na slávnosť Zjavenia Pána, prefácia O svätých mučeníkoch II., niektoré votívne omše, modlitby nad ľudom na každý deň Pôstneho obdobia, nové výzvy na prepustenie ľudu.

Okrem toho však Promulgačný dekrét tretieho typického latinského vydania požaduje od biskupských konferencií, aby doteraz používané preklady upravili tak, aby boli vernejšie latinskému originálnemu textu. Odborníci a spolupracovníci Liturgickej komisie KBS identifikovali viaceré miesta prekladu, ktoré by bolo vhodné upraviť. Po niekoľkoročných diskusiách otcovia biskupi väčšinu navrhovaných úprav potvrdili.

 

Zmeny v misáli ovplyvnia iba prednášajúcich kňazov, alebo sa aj veriaci budú musieť učiť niektoré nové texty?

Zmeny sa týkajú takmer výlučne textov, ktoré pri svätej omši prednášajú kňazi. Jedinou zmenou v odpovedi veriacich je zvolanie pri príprave obetných darov po modlitbách kňaza, ktoré však nie je povinné a veriaci ho prednášajú, len ak sa počas prípravy obetných darov nespieva príslušný spev. Konkrétne sa odpoveď „zvelebený Boh naveky“ upravuje na „požehnaný Boh naveky“. Zmena odpovede súvisí s úpravou modlitieb, ktoré pri príprave obetných darov prednáša kňaz.

 

A. Krivda: Otázka textu modlitby Otčenáš sa nedotýka iba katolíkov, ale aj iných kresťanských konfesií

 

Prečo bolo potrebné pristúpiť k týmto zmenám a kedy začnú platiť?

Súčasné predpisy, hlavne inštrukcia Liturgiam authenticam z roku 2001, upozornili, že pri preklade liturgických textov z latinčiny nemožno vždy postupovať tak ako pri preklade textov z moderných jazykov. Liturgické texty niekedy obsahujú dôležité vieroučné konotácie, ktoré je potrebné snažiť sa pri preklade vyjadriť čo najpresnejšie. Tiež je potrebné rozlišovať medzi prekladom latinských textov, ich výkladom a tvorbou úplne nových liturgických textov.

Hoci sa pri preklade nedá prekladať slovo za slovom, lebo by z toho často vyšiel nezmysel, je potrebné tiež neprekročiť istú hranicu, aby sa zbytočne do prekladu nevkladala interpretácia textu (ktorá patrí hlavne do homílie alebo katechézy) alebo aby sa z prekladu nestala tvorba úplne nového textu, len približne inšpirovaná latinským originálom.

Aktuálne sa pracuje na technických stránkach vydania. Po vytlačení nového misála rozhodne Konferencia biskupov Slovenska o jeho záväznom používaní. Predpokladáme, že by to mohlo byť na jar budúceho roku.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+