Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné portálu www.slovoplus.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predplatné portálu www.slovoplus.sk upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom a platcom portálu cesta+ na jednej strane a obchodným zastúpeným portálu www.slovoplus.sk cez BeneMedia s.r.o. na druhej strane, IČO: 47 225 718, so sídlom Winterova 1752/10, 921 01 Piešťany, zapísanou v obchodnou registri Okresného súdu Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 32123/T ako vydavateľom (ďalej ako “vydavateľ) portálu www.slovoplus.sk.

1.2. Predplatiteľom sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je na základe objednávky dodávaný bonusový obsah portálu www.slovoplus.sk alebo predplatné novín Slovo+.

1.3. Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa, resp. predplatiteľov.

1.4. Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi bonusový obsah portálu www.slovoplus.sk ako predplatné alebo predplatné tlačených novín Slovo+ (ďalej len „predplatné“) a predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu podľa týchto všeobecných podmienok.

1.5. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je internetová objednávka predplatiteľa cez webový portál (www.slovoplus.sk/predplatné), a za prijatie tohto návrhu sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje doručenie e-mailu s údajmi o platbe zo strany vydavateľa predplatiteľovi. Ak nie je internetová objednávka predplatiteľa úplná, určitá alebo zrozumiteľná, vydavateľ je podľa svojho uváženia oprávnený ju akceptovať alebo odmietnuť.

1.6. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy o predplatnom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.

1.7. Zmluva o predplatnom sa uzatvára v prípade online predplatného na dobu určitú – 30 dní, 3 mesiace, polrok alebo rok alebo v prípade tlačeného predplatného na obdobie polrok alebo rok. Online predplatné zabezpečujeme prostredníctvom stránky www.besteron.sk ( Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233) ktorý zodpovedá za funkčnosť svojich služieb. K dispozícii sú platobné brány a platby kartami VISA a MAESTRO, ktoré zabezpečujeme cez spoločnosť FirstData Slovakia, so sídlom Einsteinová 25, 851 01, Bratislava).

1.8. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom podľa bodu 1.4. prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti predplatiteľa, resp. platcu vyrozumieť.

1.9. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ povinný dôkladne sa zoznámiť s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného.

2. Sprístupnenie bonusového obsahu cez predplatné

2.1. Sprístupnenie predplatného predplatiteľovi sa začne od termínu akceptovania žiadosti o predplatné, v okamih vygenerovania údajov k platbe. Konto sa stane aktívnym pri pripísaní peňazí na účet Besteronu. Noviny začneme posielať po prijatí platby od najbližšieho vydaného čísla.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Predplatiteľ po doručení internetovej objednávky uhradí vydavateľovi platbu na základe údajov v systéme Besteron.

3.2. Predplatiteľ je povinný uhradiť vydavateľovi cenu za predplatné uvedenú v predplatiteľskom systéme v súlade s aktuálne platným cenníkom vydavateľa.

3.3. Predplatné cesty+ je nasledovné: 2,50 EUR za 30 dní, 7,50 EUR za 3 mesiace, 15 EUR za pol roka alebo ročné predplatné 30 EUR.

Predplatné novín Slovo+ je nasledovné: polročné predplatné v sume 18 EUR, ročné predplatné v sume 34,20 EUR. Polročné predplatné tvorí 12 čísel, ročné predplatné 24 čísel.

3.4. Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu sprostredkovateľa Besteron.

4. Ustanovenia o reklamáciách

4.1. Ak vydavateľ nesprístupní predplatiteľovi predplatné riadne a včas má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú reklamáciu u vydavateľa.

4.2. Predplatiteľ je povinný reklamáciu uplatniť u vydavateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti. Na neskôr uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

4.3. V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ vráti vydavateľ predplatiteľovi, resp. platcovi celú časť zaplatenej ceny za predplatné na jeho účet alebo kartu (podľa spôsobu platby).

4.4. Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť výlučne e-mailom alebo listom na adresu, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.slovoplus.sk.

5. Zrušenie predplatného

5.1. Predplatné môže e-mailom vypovedať ktorákoľvek zúčastnená strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného fakturačného obdobia doručením výpovede vydavateľovi na jeho e-mailovú adresu. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

6. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

6.1. Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu o jeho právach vyplývajúcich so zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon), a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že predplatiteľ má právo na informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, právo na odpis spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo žiadať opravu nesprávnych údajov, právo žiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania; pri podozrení na neoprávnené spracovávanie údajov alebo spracovávanie v rozpore so zákonom má právo u vydavateľa namietať voči takému spracovávaniu svojich osobných údajov a obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy.

6.2. Uzavretím zmluvy o predplatnom každý predplatiteľ, resp. platca súhlasí v zmysle ustanovení zákona s tým, že mu budú vydavateľom zasielané nevyžiadané obchodné ponuky a informácie na jeho adresu (poštovú a e-mailovú), bude kontaktovaný prostredníctvom nevyžiadaného telefonického kontaktu, e-mailu, SMS obsahujúcich obchodné správy týkajúce sa produktov, obchodu a služieb vydavateľa.

6.3. Súhlas predplatiteľa, resp. platcu podľa bodov 6.1., 6.2. a 6.3. všeobecných podmienok je poskytovaný na dobu až do jeho písomného odvolania predplatiteľom, resp. platcom, pričom zaniká dňom nasledujúcim po doručení jeho písomného odvolania vydavateľovi. Predplatiteľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto všeobecných podmienok sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udeleného z jeho strany pre iné účely (napr. pre účely obchodnej ponuky týkajúcej sa iných produktov vydavateľa).

6.4. Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené osobné údaje predplatiteľa, resp. platcu iným ako v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o predplatnom dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú platné právne predpisy.

6.5. Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za účinnosti týchto všeobecných podmienok. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a účinnosť dňa 1. mája 2018.

7.2. Úkony a oznámenia predplatiteľa, resp. platcu voči vydavateľovi a naopak môžu byť uskutočnené výlučne písomne a doručované poštou alebo e-mailom.

7.3. Objednávka, súhlas, žiadosť, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon predplatiteľa alebo vydavateľa sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objednávke, alebo zálohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušná strana naposledy písomne oznámila druhej strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druhá strana úkon prevzala alebo odmietla prevziať alebo sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručená bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.

7.4. Vydavateľ je oprávnený na základe zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu je vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej stránke spolu s určením jej účinnosti, pričom zverejnenie vydavateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.

7.5. Ak predplatiteľ, resp. platca, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok podľa bodu 7.4., je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť vydavateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa platnosti zmenených alebo nahradených všeobecných podmienok. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas doručený vydavateľovi. Ak predplatiteľ, resp. platca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa, resp. platcu sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+