TOP

… a kto mal málo, nemal nedostatok

Pri príležitosti nedávneho ukončenia svojej služby v pápežskej nadácii ACN ďakuje Martina Hatoková, spoluzakladateľka a prvá riaditeľka slovenskej národnej kancelárie ACN, za otvorené prijatie na Slovensku a doterajšiu spoluprácu s mnohými organizáciami aj jednotlivcami.

Autor: Martina Hatoková

V marci 2019 zavŕšila nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi dva roky plodného pôsobenia na Slovensku. Po Poľsku sme sa stali druhou slovanskou krajinou, kam na pozvanie národnej konferencie biskupov mohla pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need, inak známa aj ako Kirche in Not, prísť pôsobiť. V marci 2017 bola v Bratislave založená národná kancelária ACN a Slovensko sa tak priradilo k ďalším dvadsiatim dvom národným kanceláriám ACN vo svete.

Ste to vy, milí priatelia, vďaka ktorým sa nám podarilo na Slovensku predstaviť misiu organizácie v jej komplexnom medzinárodnom meradle – poskytovať duchovnú a materiálnu pomoc ľuďom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou – a podieľať sa na tom, aby na poslanie ACN vnímavo upriamovali pozornosť i Slováci.

 

Ste to vy, ktorí toto dielo s otvoreným srdcom prijali a pochopili, že tak ako sme kedysi my v Československu a neskôr na Slovensku potrebovali duchovnú podporu zvonku a materiálne prostriedky na pokrytie pastoračných potrieb, potrebujú teraz túto pomoc iní. „Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: ,Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto mal málo, nemal nedostatok.‘“ (2 Kor 8, 14 – 15)

Podporili ste nás a tých, ktorých osudy nám boli zverené, svojím záujmom – osobnými stretnutiami u nás aj vo vašich farnostiach, návštevami našich podujatí, korešpondenciou, telefonátmi, reakciami na sociálnych sieťach, odberom noviniek v elektronickom newsletteri, návštevou webovej stránky, záujmom o časopis ACN a ďalšie publikácie „z dielne“ ACN.

 

 

Zapojili ste sa do šiestich medzinárodných kampaní a iniciatív (Pomoc pre Sýriu 2018, Sila dalitských žien 2018 – pomoc kresťanským komunitám v Indii, Z ruín k domovu 2017 – obnova Ninivskej planiny v Iraku, Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom 2018, Milión detí sa modlí ruženec 20172018).

Misia a štýl práce ACN Slovensko sa stretli s postupne akcelerujúcim ohlasom. Neustále pribúdali noví priatelia, podporovatelia a darcovia nadácie – tisíce známych i neznámych jednotlivcov a rodín, stovky malých či veľkých rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností, desiatky rehoľných spoločenstiev, kňazov, seminaristov, členov sekulárnych inštitútov, organizácií i komunít – v mestách aj na vidieku.

 

Ako priatelia i darcovia ste boli denne prítomní v našich spoločných tímových modlitbách. Každých dvadsaťšesť sekúnd slúžili – a naďalej slúžia – misionári a kňazi niekde vo svete sväté omše za priateľov a dobrodincov ACN. Efektívnosť a zmysluplnosť našej služby zasa vždy závisela aj od vašej duchovnej podpory. Vďaka modlitbe „na oboch frontoch“ i vďaka poctivej práci je ACN Slovensko požehnaným dielom: Boh nám daroval ľudí, ktorí sa modlia. Daroval nám darcov. A mne osobne navyše daroval skvelý pracovný tím a množstvo spriaznených duší podporujúcich moju službu: starostlivých biskupov, ochotných kňazov, veľkodušných rehoľníkov a rehoľníčky, množstvo nadšených ľudí otvorených pre spoluprácu.

Vďaka vašej štedrosti mohla naša národná kancelária v období od svojho založenia do polovice marca 2019 prijať finančné dary v hodnote viac ako 400 000 eur, čím prispela k realizácii viac než 5 300 projektov ročne v 150 krajinách sveta. Dosiahnuté výsledky a stanovené ciele národnej kancelárie ACN, merateľné aj nemerateľné, prekonali mnohé očakávania.

 

 

Chcem sa poďakovať za vaše modlitby smerované ku konkrétnym adresátom a k misii ACN ako takej. Na príhovor svätého Jozefa nech vás a vašich najbližších naďalej požehnáva náš dobrý Boh a chráni Matka Mária. Svätý Duch nech vo vás stále oživuje a upevňuje nadšenie, lásku a citlivosť na biedu sveta a biedu človeka. Náš svet je síce zranený, ale je náš a je Boží. Svojím postojom a konkrétnym skutkom spolutvoríme dejiny sveta.

Nikdy nebude chýbať čas tomu, kto sa modlí. Nikdy nebude mať nedostatok ten, kto pomôže druhému. Presviedčali nás o tom mnohé vaše reakcie, vyznania, svedectvá viery, modlitby za prenasledovaných pre vieru v Boha, „desiatky z biznisu“, zápal prispieť hoci len jedným eurom mesačne, aby sme spolu pomohli chudobnejším rodinám a komunitám vo svete. Toto je živá viera, ktorú sme mali možnosť prežiť, ako píše Jakub: „… a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ (Jak 2, 18b)

 

Ďakujem cirkevným i sekulárnym médiám a partnerom, ktorí s veľkým záujmom a presvedčením pomáhajú šíriť misiu ACN po celom Slovensku.

Ďakujem svojim kolegom za vysokú profesionalitu a nasadenie, nádhernú ľudskosť a plodnú spoluprácu vo výnimočne inšpiratívnej pracovnej atmosfére.

Ďakujem svojej rodine a svojim priateľom za hlbokú podporu a pomoc v mnohom – drobnom aj kľúčovom.

A nadovšetko ďakujem Bohu za krásny a naplnený čas v službe prenasledovaným a trpiacim.Komentáre