Aké sú výzvy prepájania psychológie a viery v 21. storočí?

Aké sú výzvy prepájania psychológie a viery v 21. storočí?

Autorka: Jana Vindišová

Psychológia v viera – Pastorálna psychológia pre 21. storočie, to bol názov semestrálneho vzdelávania, ktoré prebehlo v prvom polroku 2022. O čom toto vzdelávanie bolo, kto sa ho zúčastnil a ako ho hodnotia účastníci?

Pápež František raz povedal: „Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí.“ Ako v rozhovore sám priznal, aj on absolvoval rozhovory so psychoanalytičkou, ktorú vyhľadal  počas náročného obdobia diktatúry na prelome rokov 1978 a 1979, počas ktorého vykonával náročnú úlohu provinciála Spoločnosti Ježišovej v Argentíne.

Z tohto výroku vychádzali organizátori semestrálneho vzdelávania kňazov, rehoľníkov i laikov: Psychológia a viera – Pastorálna psychológia pre 21. storočie. Vzdelávanie sa uskutočnilo pod záštitou Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Duchovného centra Lukov Dvor. Program bol organizovaný novovzniknutým Centrom celého človeka Ennoia v Považskej Bystrici v spolupráci s kúpeľmi Nimnica.

 

TENTO KURZ CHÝBAL AKO SOĽ

V spoločnosti badáme stále sa zvyšujúci výskyt duševných ochorení (depresia, úzkosť, schizofrénia, závislosti, samovraždy, silné pocity osamelosti a beznádeje). Na tieto skutočnosti reagovali aj kalifornskí biskupi v pastierskom liste Nádej a uzdravenie (Hope and Healing). Napísali ho spolu s odborníkmi na duševné zdravie a zdôrazňujú v ňom, že služba ľuďom trpiacim psychickými chorobami by sa mala stať dôležitou súčasťou pastoračnej starostlivosti Cirkvi: „Kríza dnešných čias predstavuje naliehavé volanie pre všetkých katolíkov. Musíme na ňu reagovať… Ľudia trpiaci duševnými ochoreniami ani ich rodiny by nikdy nemali niesť tieto bremená sami. My kresťania sa k nim musíme priblížiť, sprevádzať ich, prejaviť porozumenie a súcitný postoj, ponúkať útechu, modlitbu, ale aj konkrétnu pomoc a podporu pri nesení ich bremena.“ Aj spomínaný semestrálny program chcel ľuďom ponúknuť práve toto.

Ako sa vyjadrila jedna z účastníčok: „Som veľmi vďačná za tento kurz. Chýbal ako soľ.“ Toto vzdelávanie bolo primárne určené pre kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí pracujú s ľuďmi či pomáhajú pri pastoračných aktivitách. Záujem o vzdelávanie prekonal očakávania organizátorov aj kapacitné možnosti online platformy, prostredníctvom ktorej bol realizovaný.  Celého programu sa napokon zúčastnilo 40 diecéznych a 11 rehoľných kňazov, 58 zasvätených žien a 13 laikov, ostatní záujemcovia boli informovaní o možnosti zaradenia do ďalšieho behu kurzu. Lektorkami kurzu boli Jana Vindišová – odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity, a  Martina Šadláková – klinická psychologička. Technickú podporu a elektronickú administráciu pozvánok na webináre počas celého kurzu zabezpečoval otec Michal Mária Kukuča, OSB. Po duchovnej stránke do prednášok prispel otec Radovan Hasík, duchovný správca Duchovného centra Lukov Dvor.

 

Aké sú výzvy prepájania psychológie a viery v 21. storočí?

 

MILOSŤ STAVIA NA PRIRODZENOSTI

Vzdelávanie pozostávalo zo siedmich webinárov, ktoré prebiehali v dvoj až trojtýždňových intervaloch v mesiacoch január až máj 2022. Lajtmotívom kurzu bola známa scholastická definícia: „Milosť stavia na prirodzenosti,“ v kontexte ktorej môže práve psychologická starostlivosť zohrať významnú rolu aj pri duchovnom raste človeka, v prípade, že slúži prehlbovaniu sebapoznania a liečbe zranení a prípadných duševných ochorení.

Na úvodnom stretnutí sa účastníci oboznámili s dlhou cestou vymedzovania vzťahu medzi psychológiou a vierou v dejinách Cirkvi i spoločnosti. Oslovené boli tiež niektoré z obáv a predsudkov voči využívaniu psychológie v pastoračnej starostlivosti. Predmetom diskusie bol často citovaný výrok „keď sa skracujú rady pred spovednicou, predlžujú sa rady u psychológov a psychiatriou“, pričom bolo poukázané na zásadný rozdiel medzi sviatosťou zmierenia a psychoterapeutickou intervenciou, na ktorý poukazujú i cirkevné dokumenty.

Na druhom webinári bola téma, ako sa zdravým spôsobom prežívať emócie, pričom bola zdôraznená pravdivosť, ktorej zdrojom môže byť poznanie obranných mechanizmov, obzvlášť pri prežívaní hnevu. Na druhej strane bolo poukázané na riziká výlučne zážitkového pohľadu na prežívanie viery.

Predmetom tretieho stretnutia bol bio-psycho-sociálny pohľad na depresiu, ktorá je závažným a často sa vyskytujúcim ochorením. Rozoberaná bola tiež náročná téma samovrážd.

Štvrtý webinár bol venovaný škrupulozite, ktorá môže byť prejavom religióznej formy OCD (obsedantno-kompulzívnej poruchy). Zvláštna pozornosť bola venovaná starostlivosti o penitentov s týmto pomerne často sa vyskytujúcim problémom. Práve spovedníci môžu byť prvými motivátormi k vyhľadaniu odbornej starostlivosti so zameraním na liečbu úzkostí.

Na piatom stretnutí bola pozornosť upriamená na populárnu tému tráum (často nazývaných „vnútorné zranenia“), pričom boli priblížené neurobiologické mechanizmy traumy, spôsoby generačného prenosu, najčastejšie príznaky, vrátane vplyvu na duchovný život, a možnosti efektívnej terapie.

Webinár na tému Sexualita ako dar bol venovaný zdravému vzťahu k vlastnej sexualite, citlivej otázke autoerotiky, ale aj psychologickým aspektom závislosti od pornografie.

Na poslednom stretnutí boli priblížené aktuálne výzvy modernej doby, s osobitným dôrazom na prehlbujúci sa individualizmus a narcizmus, ktorý môže nadobúdať obzvlášť nebezpečnú podobu v náboženskom prostredí.

 

POTREBA VZDELÁVANIA V TEJTO OBLASTI

V čase medzi hlavnými webinármi bola možnosť stretnúť sa v neformálnom prostredí  na tzv. online psycho-kaviarňach. Napriek tomu, že stretnutia boli nepovinné, zúčastňovala sa na nich väčšina frekventantov. Cieľom kaviarne bola možnosť diskutovať o nevypovedaných otázkach a priblížiť ďalšie témy podľa prejaveného záujmu. Na požiadanie účastníkov bola jedna z kaviarní venovaná citlivej téme sexuálneho zneužívania (nielen) v cirkvi a na ďalšej sme diskutovali o problematike homosexuality, poruchách sexuálnej identity a otázkach LGBTIQ komunity v kontexte psychológie a viery. Hosťom oboch tematických stretnutí bol o. ThLic. Marek František Drábek, DiS. Na tieto tematické stretnutia bola ponúknutá možnosť účasti aj externým poslucháčom, predovšetkým z komunít frekventantov. Posledná kaviareň dostala prívlastok „rehoľná“ a jej spolulektorom bol jeden s účastníkov ThLic. Metod Marcel Lukačik. Záujem o tému prejavili predovšetkým členovia rehoľných spoločenstiev a jej predmetom boli (nielen) psychologické výzvy zasväteného života.

Kurz bol ukončený spoločným záverečným stretnutím. Stretla sa na ňom päťdesiatka účastníkov a v dôvernej atmosfére diskutovali nielen o témach kurzu. Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe vzdelávania v tejto oblasti (najmä v kontexte zložitosti súčasnej doby) a vyslovili túžbu po realizácii podobných kurzov do budúcna.

 

Aké sú výzvy prepájania psychológie a viery v 21. storočí?

 

KURZ AJ Z KLAUZÚRY

„Ďakujem veľmi pekne za obohacujúce stretnutia. Budú chýbať,“ zhodli sa účastníci kurzu. Kurz hodnotili ako „vysoko hodnotný a do mojej pastoračnej činnosti veľmi prínosný kurz. Ak sa niečo podobné bude v budúcnosti konať, veľmi rád sa zúčastním“. Práve online forma bola pre mnohých účastníkov výhodou a podnetom, aby sa zúčastnili. Vďaka online forme sa kurzu mohli zúčastniť napríklad aj klauzúrne rehoľníčky, ktoré o tom hovoria nasledovne: „Stretnutia on-line boli pre mňa obohatením a tiež jedinečnou možnosťou, keďže som klauzúrna sestra. Pôsobím u nás vo formácii, takže sa mi to zíde všetko, čo som počula.“

Kňazi sa zhodli na tom, že je potrebná znalosť psychologických poznatkov pre spovednú prax i duchovné vedenie: „Kurz bol pre mňa veľmi inšpiratívny, získal som nadhľad pri riešení niektorých kázusov pri spovednej službe.“

Súčasťou kurzu bolo aj vytvorenie spoločenstva, keďže počas webinárov bola možnosť diskutovať aj klásť otázky: „Vytvorili sme jedno veľké a priateľské spoločenstvo. Myslím, že atmosféra na našich stretnutiach bola taká, že nikto nemal problém povedať o svojich skúsenostiach.“). Absolventi by do budúcna uvítali pokračovanie vzdelávania s akcentom na nácvik konkrétnych metód a techník, ako aj nové témy – sebapoznanie, psychohygienu, psychológiu povolania a zasväteného života.“

Ďalšie semestrálne vzdelávanie je plánované v mesiacoch september – december 2022 so záverečným kolokviom v januári. V prípade záujmu účastníkov bude v januári 2023 pokračovať 2. stupeň vzdelávania pre absolventov oboch predošlých cyklov.

Fotografie: Jana Vindišová

Titulná fotka: ilustračná

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00