Aké účinky má sviatosť zmierenia?

Aké účinky má sviatosť zmierenia?
Odpustenie, zmierenie s Bohom i Cirkvou, uzdravenie i obnovenie.

Mnohí pristupujeme k sviatosti zmierenia. Niektorí častejšie, iní menej často. Ale položili sme si niekedy otázku, o čo v tejto sviatosti ide?

Sviatosť zmierenia je miestom, kde reálne zakúšame Otcovu milosrdnú lásku, odpustenie. Je to ako podobenstvo o márnotratnom synovi – Otec nás vyzerá a teší sa, keď nás môže v spovedi objať. Ale je aj niečo viac, čo môžeme v tejto sviatosti objaviť.

Vinny Flynn v knihe 7 tajomstiev svätej spovede (túto knihu skutočne odporúčam, prináša naozaj fascinujúci pohľad na dar tejto sviatosti!) píše: „Ak ideme do spovednice len na to, aby sme vyznali hriechy a prijali odpustenie, obmedzujeme skúsenosť, ktorú nám Boh chce dať. Ale ak ideme vyznať všetko – áno, svoje hriechy, ale aj svoj biedny stav: svoju chorobu, zlomenosť, zranenosť –, potom nedostaneme len odpustenie, ale iniciujeme proces hlbokého uzdravenia, ktorý nás obnoví ako Otcove deti. Spoveď je vtedy, keď sa naša bieda stretáva s jeho milosrdenstvom a v Otcovom náručí sa všetko obnovuje.“

Nie, nie je to „len“ o odpustení. „Na spoveď prichádzame, aby sme sa uzdravili,“ čítame v Denníčku sestry Faustíny. Flynn tiež hovorí, že slovo, ktoré najlepšie vystihuje zmysel sviatosti zmierenia, je uzdravenie: „Ideme do spovednice, lebo chceme, aby sa nám odpustili hriechy. No neuvedomujeme si, že on chce pre nás urobiť oveľa viac! Chce nás uzdraviť z postojov, nezriadených žiadostí, problémov a rán, ktoré spôsobujú, že stále páchame tie isté hriechy.“ Napokon, aj Katechizmus Katolíckej cirkvi radí sviatosť pokánia medzi uzdravujúce sviatosti.

 

Aké účinky má sviatosť zmierenia?

 

Aké sú teda účinky sviatosti zmierenia?

„Z úprimného vyznania pochádzajú dva účinky: prirodzený (psychologické hľadisko – uľahčenie človeku); nadprirodzený (odpustenie hriechov zo strany Boha),“ píše otec biskup Marián Chovanec vo svojej Sakramentológii. Sviatosť zmierenia zmieruje človeka s Bohom a zároveň s Cirkvou, ponúka vnútorné uzdravenie. A takisto prináša obnovenie kajúcnika.

 

Zmierenie s Bohom

Učenie Cirkvi nám hovorí: „Hlavným účinkom sviatosti pokánia je zmierenie hriešnika s Bohom.“ To znamená, že táto sviatosť odpúšťa hriechy; človek nadobúda stav milosti, ak ho stratil; odpúšťa večný trest, ktorý si zaslúžil za smrteľné hriechy; prináša odpustenie – aspoň čiastočné – časných trestov, teda následkov hriechov; darúva človeku duchovnú útechu, pokoj a posvätenie. Kajúcnikovi sa dostáva odpustenia, doslova môže počuť odpustenie od Boha: „A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov…“

 

Zmierenie s Cirkvou

Druhým účinkom je zmierenie človeka so spoločenstvom veriacich. Cirkev nás učí: „Sviatosť pokánia začleňuje kajúcnika do spoločenstva Božieho ľudu.“ Otec biskup Chovanec píše, že toto zmierenie je najkrajšie vyjadrené v Eucharistii. Zároveň znamená aj uzdravenie vzťahu k sebe samému a súčasne zmieruje človeka s celým stvorením.

Ako ďalej hovorí Katechizmus (čl. 1484), v spovedi sa Ježiš obracia na každého kajúcnika so slovami: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5) Ďalej sa v ňom píše: „Ježiš je lekárom skláňajúcim sa ku každému chorému, ktorý ho potrebuje, aby ho uzdravil; zdvíha ho a znovu uvádza do bratského spoločenstva. Osobná spoveď je teda najvýraznejší spôsob zmierenia s Bohom a s Cirkvou.“

 

Vnútorné uzdravenie

Ako sme už na začiatku spomínali, nie je to „len“ o odpustení. „Sviatosť pokánia je vynikajúcou sakramentálnou cestou vnútorného uzdravenia (pretože premáha hriech – koreň zla), ale nie je všeliekom. V oblasti vnútorných zranení zostanú také rany, ktoré skôr patria do kompetencie psychiatrie a psychológie (rovina prirodzena),“ píše biskup Chovanec.

Katechizmus (čl. 1999) hovorí o tom, že Božia milosť je „nezaslúžený dar, ktorým nám Boh dáva svoj život, vliaty Duchom Svätým do našej duše, aby ju uzdravil z hriechu a posvätil“. Túto Božiu milosť prijímame aj vo sviatostiach. Keď si to teda aplikujeme na sviatosť zmierenia – jej cieľom je uzdraviť našu dušu z hriechu a posvätiť ju.

Vinny Flynn zdôrazňuje, že Ježišov dotyk vždy prináša uzdravenie – a to obzvlášť skrze sviatosti, prostredníctvom ktorých nás uzdravuje. Ale pre to, aby sme boli uzdravení, je potrebné odkryť Ježišovi vo sviatosti svoje rany, zranenia. „Tí však, čo robia ináč a vedome niektoré zamlčujú, nepredkladajú Božej dobrote nič na odpustenie prostredníctvom kňaza. ,Lebo ak sa chorý hanbí odkryť lekárovi ranu, medicína nelieči, čo nepozná,‘“ hovorí Katechizmus (čl. 1456). Ak sa správame ako farizeji, ktorí neuznávajú svoju hriešnosť a zranenosť, nemôžeme prijať uzdravenie, lebo ani nevieme, že sme chorí. Aj Benedikt XVI. pri jednom svojom príhovore povedal, že takáto morálna slepota môže blokovať uzdravenie, ktoré nám chce Ježiš sprostredkovať skrze sviatosť zmierenia. Otázkou však je – prijmeme ho?

 

https://www.slovoplus.sk/sviatost-zmierenia-kde-sa-tu-vzala/

 

OBNOVENIE

Svätá Faustína v Denníčku (377) spomína, že na spoveď by sme mali chodiť z dvoch dôvodov:

  1. Aby sme sa uzdravili.
  2. Kvôli výchove – naša duša potrebuje stálu výchovu ako malé dieťa.

Nejde teda apriori o akúsi rýchlu nápravu, ale je to proces – uzdravovania, výchovy, rastu.

„Ježiš nás chce obnoviť na Otcovu podobu. Ako? Skrze sviatosť zmierenia,“ píše Flynn. Spomína slová, ktoré Ježiš povedal sestre Faustíne o tom, že v spovednici sa dejú tie najväčšie zázraky: „Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnos­ti.“ (Den 1448)

Túžite ešte aj po obnovení? Sviatosť zmierenia je tým dobrým miestom naň! Ježišovi nejde apriori o náš hriech (hoci ho nebagatelizuje a netvári sa, že neexistuje), ale o náš vzťah s ním. „Vykúpená, uzdravená, obnovená, odpustená. Toto sa vám i mne má stať v spovednici,“ vraví Flynn. „Veľa ste toho stratili – zdravie, silu, nevinnosť, Božiu podobu –, nepotrebujete len odpustenie, ale aj uzdravenie a obnovenie,“ dodáva.

Zmierení, uzdravení, obnovení. Takí zo spovednice vychádzame (alebo by sme aspoň mali a mohli).

Skúsite to?

Odporúčaný zdroj: 7 tajomstiev svätej spovede od Vinnyho Flynna

www.nakupujemplus.sk/knihy/7-tajomstiev-svatej-spovede/

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+