Ako byť ženou užitočnou pre Cirkev?

Ako byť ženou užitočnou pre Cirkev?
Ženy vraj kvitnú v každom veku. Všimli ste si to? Zdobia a obohacujú svet. Ako sa dá túto výsadu žiť v cirkevnom prostredí, vo vlastnej farnosti? Prinášame konkrétne tipy, ako môžu dnešné ženy naprieč životnými etapami byť darom pre Cirkev.
15+

Azda nikdy neboli priaznivejšie „poveternostné podmienky“ na rozvíjanie talentov ako v dnešnej dobe. Sotva by niekto dokázal spočítať súťaže, podujatia a iniciatívy, do ktorých sa v posledných rokoch zapája mládež i deti v školách. Väčšmi než diplom hovoriaci o úspešnom účinkovaní v súťaži sa však ráta uplatnenie rozvinutého daru v praxi. V cirkevnom prostredí je na to skutočne dostatok možností. Prednes textu, spev či hra na hudobný nástroj – to sú schopnosti, ktoré sú v Cirkvi využiteľné odjakživa – možno nimi priamo obohatiť liturgiu. Niektoré ďalšie zručnosti sa síce pri svätej omši uplatnia v menšej miere, sú však veľkým plusom na poli pastorácie. Mladé ženy obdarované dramatickým talentom môžu pripraviť umelecké duchovné pásmo na Vianoce, Veľký piatok, odpustovú slávnosť či pri inej vhodnej príležitosti. Vďaka jazykovým zručnostiam môže šikovná mladá žena sprostredkovať a tlmočiť besedu so vzácnym zahraničným hosťom vo farnosti. Mladá farníčka zbehlá v poskytovaní prvej pomoci môže významne poslúžiť na väčších akciách miestneho spoločenstva, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť účastníkov. A organizačný talent, ten sa zíde naprieč všetkými pastoračnými snahami.

Okrem toho, čas mladosti pred založením si rodiny zvykne byť charakteristický aj relatívnym dostatkom voľného času. Ten môže mladá žena veľmi dobre využiť napríklad aj pravidelnou dobrovoľníckou službou. Možností je neúrekom. Vedenie stretnutí pre deti, pravidelná návšteva či telefonát osamelým seniorom, pravidelná konkrétna pomoc vybranej rodine – či už ide o doučovanie detí, ich opatrovanie alebo inú konkrétnu pomoc.

V neposlednom rade môže mladá žena Cirkvi darovať svoj mládežnícky zápal a odvahu meniť zaužívané rámce fungovania. S novou generáciou by predsa vždy mala prísť istá aktualizácia – to, čo je dobré ponechať a pridať k tomu nové formy, spôsoby, prostriedky a nástroje.

Milá mladá žena 15+, podeľ sa so svojou Cirkvou o svoje talenty, čas, mládežnícky zápal a odvahu.

 

Ako byť ženou užitočnou pre Cirkev?

 

30+ MATKA

Priemerne okolo tridsiatky sa podľa štatistík na Slovensku uzatvárajú manželstvá. Potom zvyčajne prichádzajú deti a spravidla žena ostáva niekoľko rokov doma na materskej dovolenke. A následne sa ďalšie roky stará o deti a domácnosť popri zamestnaní. Dá sa aj vo svete plienok, preliezok, domácich úloh a sporáka nájsť nejaká medzera pre službu Bohu v Cirkvi?

Nuž, možno škáru ani netreba veľmi hľadať. V prvom rade je dobré mať na mysli, že hlavná náplň práce každej kresťanskej matky v svojej podstate má byť službou Bohu a Cirkvi. Deti, o ktoré sa mamy starajú, totiž rastú tak pre svet, ako aj pre Cirkev. A hoci ich dennodenné úsilie nie je badať okamžite, práve pod ich rukami sa formujú budúce matky a otcovia rodín, budúci kňazi, rehoľníci a rehoľníčky. Skrátka, dospeláci nasledujúcich desaťročí, občania a kresťania. Takí dobrí, takí čestní, takí zodpovední, takí svätí, ako ich tomu naučia rodičia. A či môže matka spraviť viac pre Cirkev, než jej darovať vo viere vychované deti?

Dôležitosť a nenahraditeľnosť matky pri výchove detí však nijako nevylučuje iné možnosti angažovania v Cirkvi, ak mama vníma Pánovo volanie do ďalšej služby a má na to priestor. Veľmi prirodzenou môže byť matke služba pre dobro rodín – to, v čom je doma. V preklade, môže i v mamičkovskom svete hľadať a nachádzať priestor pre podnietenie vzájomnej spolupatričnosti a pomoci medzi rodinami v cirkevnom spoločenstve. Potreba nakúpiť oblečenie pre svoje deti ju môže priviesť k myšlienke zorganizovať farský rodinný bazár či založiť farskú darovaciu skupinu na sociálnej sieti. Kreatívna mama, ktorá sa usiluje prežívať kvalitný čas so svojou rodinou, prípadne i sama pripravuje deťom rôzne aktivity, sa môže podeliť o svoje nápady, námety, inšpirácie či materiály aj s inými rodinami. I naštudované knihy a zozbierané informácie o výchove, starostlivosti, úlohe otca a matky alebo iných aktuálnych témach sa dajú vhodným spôsobom ponúknuť ďalším. Aj zdanlivo všedný život môže byť žriedlom mnohých darov, ktoré majú potenciál obohatiť všedné dni niekoho iného. Kreativite sa medze nekladú.

Milá žena – matka 30+, vychovaj pre svoju Cirkev dobrých ľudí a buď vynaliezavá vo vzájomnej pomoci.

 

30+ SLOBODNÁ/BEZDETNÁ ŽENA

Isteže, nie všetky ženy sa stanú manželkami a biologickými matkami. Mnohé nájdu svoje povolanie v živote mimo manželstva. Nemám na mysli len rehoľníčky, ale i nemalé množstvo žien, ktoré sa jednoducho rozhodli zostať slobodné a nezasvätené. Sú veľkým darom pre Cirkev. Nemajú síce možnosť priamo vychovávať deti, majú však veľký potenciál doplniť to, na čo už v rodine neostal čas či sily, alebo priaznivo pôsobiť tam, kde už rodičia nedočiahnu. Nejeden rodič má skúsenosť, že zvlášť v období dospievania je pre dieťa mienka rodiča veľmi ťažko prijateľná. Oveľa lepšie mnohí tínedžeri prijímajú, ak k nim rady pri skladaní hodnotového rebríčka alebo usmernenie v duchovnom živote smerujú od niekoho iného. Práve slobodná žena bez rodinných záväzkov môže byť tým človekom. Nie ako samozvaná radkyňa, ale ako o čosi staršia priateľka. Vzájomnú dôveru si možno vybudovať cez kvalitný spoločne strávený čas. Práve single žena sa môže angažovať na poli pastorácie mladých, viesť ich k zmysluplnému tráveniu voľného času, vziať ich na vhodné mládežnícke podujatia a ukázať im krásu a atraktívnosť Cirkvi, prípadne môže byť veľkým obohatením aj pri príprave birmovancov alebo prvoprijímajúcich. Neraz bývajú tieto ženy už dobre rozhľadené v živote Cirkvi, mnohé majú skúsenosti aj z fungovania viacerých farností a spoločenstiev. Inšpirácie a návrhy, ako veci môžu inak, lepšie a atraktívnejšie fungovať, môžu byť tiež ich hodnotným darom pre farské spoločenstvo.

Milá bezdetná žena 30+, venuj svojej Cirkvi svoj čas, rozhľadenosť a inovatívne nápady.

 

Ako byť ženou užitočnou pre Cirkev?

 

50+

Matka okolo päťdesiatky, to už sa zvykne kolotoč trochu spomaľovať. Deti už sú buď odrastené, alebo viac-menej samostatné. Sú schopné postarať sa o seba a zväčša veľmi ochotné urobiť si vlastný program aj na niekoľko hodín. Žena matka, ktorá má v tomto veku zvyčajne ešte dostatok síl, si môže opäť nachádzať viac času na seba, na manžela, záľuby i na duchovný život a službu.

Druhý dych – tak by sa to dalo súhrnne pomenovať. Kým pastorácia detí a mládeže i kluby seniorov sú v mnohých farnostiach už štandardom, spoločenstvá ľudí v najlepších rokoch, ako sa neraz zvyknú označovať, sú skôr vzácnosťou. Vždy je však možnosť zmobilizovať svoje rovesníčky a založiť spevácky zbor, turistický klub alebo modlitebné spoločenstvo žien. V takomto priateľskom spoločenstve bude potom veľmi príjemnou aj spoločná konkrétna pomoc vo farnosti – či už ide o upratovanie kostola, zveľaďovanie jeho okolia, alebo zabezpečenie občerstvenia na farský rodinný tábor.

Ženám, ktoré sa roky venujú svojim deťom, sa materstvo často vryje veľmi hlboko pod kožu. Tlkot ich srdca už navždy bije v rodinnom tempe. Podobné to môže byť aj u žien, ktoré sa stali duchovnými matkami. Je obdivuhodné sledovať, ako prirodzene mnohé z nich dokážu vnášať rodinnú atmosféru do farského života. Ich schopnosť spájať a vytvárať pocit prijatia je pre Cirkev neoceniteľným darom.

Matky dorastajúcich detí majú ešte jednu špeciálnu úlohu – viesť svoje deti  k angažovanosti v Cirkvi a vytvárať im na to priestor, ak stále podliehajú pravidlám spoločnej domácnosti. A ak už majú vlastné rodiny, potom môžu byť veľmi prínosné staré mamy, ak sa podujmú postarať sa o vnúčatá, aby sa mladí rodičia mohli spoločne zúčastniť svätej omše alebo iného duchovného programu.

Milá žena 50+, vdýchni svojej Cirkvi svoj druhý dych a vytváraj v nej rodinnú atmosféru.

 

65+

A čo už len ja môžem byť užitočná… povie si možno nejedna žena v zrelom veku. Pravdou však je, že úloha žien, a vôbec všetkých ľudí v dôchodkovom veku, je pre Cirkev nenahraditeľná. V prvom rade preto, že majú bohaté životné skúsenosti, ktoré ich spravidla presvedčili o pravdivosti azda stáročia tradovaného príslovia. Bez Božieho požehnania sú márne ľudské namáhania. Toto presvedčenie ukryté v ich šedinách dáva ich modlitbe nový rozmer. Postoj dôvery a odovzdanosti je im taký prirodzený! Je úžasné, že i vo vyššom veku, dokonca aj bezvládne ležiac v posteli, je možné byť živým údom Cirkvi. Modlitby, sebazapierania a obety za kňazov, zasvätených, rodiny, duchovné povolania, prvoprijímajúcich, birmovancov, snúbencov, misie…Všetko je to neoceniteľným darom pre Cirkev.

Okrem modlitebnej podpory spočíva prínos žien v dôchodkovom veku aj v niečom inom. Majú dostatok voľného času. Ak sú ešte pri sile a tešia sa dobrému zdraviu, sú veľmi vhodné adeptky na akúkoľvek pomoc vo farnosti, ktorej treba pravidelne venovať čas. Môže to byť služba kostolníčky, vedenie spoločných modlitieb pred svätými omšami, upratovanie kostola a okolia alebo iná pravidelná služba podľa potrieb farnosti.

Milá zrelá žena 65+, daruj svojej Cirkvi svoje modlitby, sebazaprenia, obety a čas pravidelnej služby.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00