Ako získať gaudete (radosť) z Adventu

Ako získať gaudete (radosť) z Adventu
Advent, ako vieme, znamená „príchod“. Je to čas vyhradený pre Nevestu (Cirkev), aby sa pripravila na príchod Ženícha (Krista). Príčinou radosti Cirkvi v Nedeľu radosti (gaudete, z latinského „radujte sa“) je, že jej Ženích je blízko. Príde čoskoro!

Autor: Christopher West

Nezdá sa vám neuveriteľné, že už na adventnom venci zažíname tretiu sviecu (ružovú), a že je teda pred nami už tretí adventný týždeň?

Tí, ktorí poznajú moje knihy a semináre, veľmi dobre vedia, čo neprestajne opakujem ako refrén: že celý biblický príbeh je príbehom o manželstve. Uvedomili ste si niekedy, že prvé slová, ktoré v Biblii vyšli z ľudských úst, boli vyjadrením ženíchovej túžby po neveste? „Toto je teraz (v anglickom preklade „konečne“, pozn. prekl.) kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa!“ (Gn 21,23) A hádajte čo! Posledné ľudské slová, vyrieknuté v Biblii, sú slovami túžby Nevesty po príchode (advente) jej Ženícha: „Duch i nevesta volajú: Príď!… Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 17-20)

Celý príbeh našej spásy, celé biblické zjavenie, je zasadené do kontextu túžby Ženícha po zjednotení s Nevesto, a túžby Nevesty po jednote so Ženíchom. Práve preto je (najmä) čas Adventu časom túžby. Je to čas, keď sa každý z nás má naučiť nasmerovať náš hlad a smäd po nekonečnej láske a naplnení (eros) na Toho, ktorý jediný ho môže naplniť.

Kresťanstvo nie je primárne náboženstvom zákona, hoci sa za také často pokladá. Je to predovšetkým a najmä náboženstvo túžby. „Zákon“ zohráva jednoducho len úlohu správneho nasmerovania našej túžby. „Celý život dobrého kresťana je svätou túžbou,“ napísal svätý Augustín. „To je náš život, nechať sa cvičiť túžbou,“ prízvukoval. A nechať sa trénovať túžbou „znamená cestu očisťovania od  falošných prísľubov nekonečna, ktoré zvádzajú a zotročujú človeka,“ hovorí pápež Benedikt XVI.

Toto volanie po očisťovaní túžby si svet mýli s negáciou a popieraním túžby. Ale ono nie je „o udusení dychtivosti, ktorá prebýva v ľudskom srdci,“ zdôrazňuje pápež Benedikt, „ale o jej oslobodení, aby mohla dosiahnuť svoju pravú výšku.“ A tejto „pravej výške“ nechýba nič z nekončiacej extázy z toho, čo Písmo opisuje ako „Baránkovu svadbu“. (Zjv 19, 7)

Toto je príbeh Vianoc v skratke: Nekonečný vstúpil do zväzku s našou konečnou ľudskosťou. Na toto sa pripravujeme počas Adventu. A preto je Advent časom túžby: Nevesta túži byť naplnená večným životom svojho Ženícha. A preto spolu s Duchom Božím volá: „Príď, ó, príď, Emanuel!“

Radujte sa (gaudete), lebo on príde čoskoro!

Tento text vychádza s láskavým dovolením Corproject.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00