Anjel strážny na obláčiku? Katolícke učenie o anjeloch

Anjel strážny na obláčiku? Katolícke učenie o anjeloch
Spiritualita New Age v mnohých ľuďoch docielila, že majú zmätok v tom, kto sú anjeli, ako sa s nimi dá komunikovať a akú majú moc nad našimi životmi.

Autor: Becky Roach

Ako často si nájdeš čas, aby si porozmýšľal nad tým, aká je to veľká milosť, že máme anjela, ktorý nás chráni a vedie? Mnohí sme sa ako deti modlievali modlitbu Anjeličku, môj strážničku, ale ako dospelí zvyčajne zabúdame, že anjeli majú v našich životoch význam a veľkú moc. Je teda dôležité vedieť, ako katolícka tradícia nazerá na anjelov strážnych.

Nasledujúcich pár bodov by vám malo pomôcť zorientovať sa v tom, čomu ako katolíci veríme o anjeloch ochrancoch a čomu určite nie.

 

1. Sú skutoční.

Katolícka cirkev si anjelov strážnych nevymyslela len preto, aby mali deti v noci pocit bezpečia. Títo anjeli sú ozajstní. „Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 328). V celom Písme sa nachádzajú nespočetné narážky na anjelov. Posluhovali snáď každému, počnúc pastiermi až po samotného Ježiša.

„Keď si v pokušení, vzývaj svojho anjela. On ti chce pomôcť viac, než ty chceš, aby ti pomohol! Nevšímaj si diabla a neboj sa ho; on sa pri pohľade na tvojho anjela strážcu trasie a dáva na útek“ (svätý Ján Bosco).

 

2. Všetci jedného máme.

„Pri každom veriacom stojí anjel ako ochranca a pastier, ktorý ho vedie životom“ (svätý Bazil). Anjeli strážcovia nie sú niečím, o čo sa musíme deliť s viacerými, ale sú pre naše duchovné blaho natoľko cenní, že Boh každého z nás požehnal jedným, jeho vlastným. „Veľká je dôstojnosť ľudskej duše, lebo každá jedna má anjela, ktorý je od jej samého počiatku povolaný k tomu, aby mal nad ňou ochranu“ (svätý Hieronym).

 

3. Vedú nás do neba (ak im to dovolíme).

„Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?“ (Hebr 1, 14).Naši anjeli strážni nás ochraňujú od zla, pomáhajú nám pri modlitbe, vedú nás, aby sme sa rozhodovali pre dobro, a stoja ako naši reprezentanti pred Božou tvárou. Dokážu ovplyvňovať naše zmysly a našu predstavivosť, ale nie našu vôľu. Nemôžu sa rozhodovať za nás, ale všetkými možnými prostriedkami sa nás snažia povzbudzovať, aby sme si volili to, čo je pravdivé, dobré a krásne.

 

4. Nikdy nás neopustia.

„Drahí priatelia, Pán je vždy blízko a aktívne zaangažovaný v ľudských dejinách a sprevádza nás skrze jedinečnú prítomnosť svojich anjelov, ktorých si (dnes) Cirkev uctieva pod pojmom strážcovia, teda inými slovami tí, ktorí predstavujú Božiu starostlivosť o každého človeka“ (emeritný pápež Benedikt XVI.). Netreba si zúfať ani sa cítiť sám, lebo s nami kráčajú anjeli a v každom čase slúžia našim dušiam. Ani smrť ťa neoddelí od tvojho anjela. Stoja stále po našom boku na zemi a zostanú s nami aj v nebi.

 

Anjel strážny na obláčiku? Katolícke učenie o anjeloch

5. Tvoj pradedo nie je tvojím anjelom strážnym.

V priamom protiklade s rozšíreným presvedčením a tým, čo sa často hovorí na útechu tým, ktorí stratili milovanú osobu, anjeli nie sú ľudia, ktorí zosnuli. Sú to inteligentné duchovné bytosti s vôľou, ktoré Boh stvoril na to, aby ho oslavovali a slúžili mu po celú večnosť.

 

6. Môžeš dať meno svojmu zvieratku, ale nie svojmu anjelovi strážcovi.

Direktóriu o ľudovej zbožnosti a liturgii sa píše, že hoci je rozšírená úcta k anjelom dobrá a opodstatnená, môže tiež viesť k „úchylkám“, ako napríklad pomenúvaniu svätých anjelov, ktoré treba jasne označiť za nesprávne, s výnimkou Gabriela, Rafaela a Michaela, ktorých mená sa objavujú v Svätom písme.

 

7. Nie sú to milučkí bucľatí cherubíni, ktorí sa vznášajú na obláčikoch a hrajú na harfe. Sú to mocné duchovné bytosti, ktoré zápasia o naše duše.

Kristus je stredobodom sveta anjelov. Sú to jeho anjeli: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli…“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 331). Sú to bytosti postavené vyššie ako my, pretože, hoci sú k nám poslaní, aby nám slúžili, sú ustavične v prítomnosti Božej. Sú obdarení mnohými duchovnými schopnosťami a mocou, ktoré neboli ľuďom dané. Neber svojho anjela ako postavičku z komiksu. Stojí pri tebe, aby ťa chránil, obraňoval a strážil. „Si ohromený, že ti tvoj anjel strážca preukázal toľkú zrejmú láskavosť. Ale nemal by si byť, pretože práve preto ti ho Boh postavil po boku“ (svätý Josemaría Escrivá de Balauger).

Môžeš svojho anjela strážneho prosiť, aby sa za teba prihováral – a mal by si! Mnohí si neuvedomujú, akú duchovnú pomoc dostávame prostredníctvom týchto duchovných bytostí. Pamätaj, že náš nebeský Otec chce urobiť všetko pre to, aby nám pomohol dostať sa na večnosť do jeho kráľovstva. My sa však musíme rozhodnúť využiť všetko, čím nás zahŕňa, aby sme v plnosti dosiahli milosti potrebné pre vstup do neba. Nech ťa tvoj anjel strážny vedie hlbšie do plnosti Božieho milosrdenstva, lásky a dobra.

„Anjel Boží, teba mi dala za ochrancu dobrotivosť Najvyššieho. V tento deň (v túto noc) osvieť ma, stráž, veď a spravuj. Amen.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00