Anna Siekelová: Žena má právo rozhodnúť o živote dieťaťa pred počatím

Anna Siekelová: Žena má právo rozhodnúť o živote dieťaťa pred počatím
Anna Siekelová (42) z Fóra života hovorí, že sa nestretla ani s jednou ženou, ktorá by žila podľa prirodzenej metódy plánovaného rodičovstva a bola na potrate. Vníma, že ženy vedia o týchto prirodzených metódach málo, a neraz aj to, čo vedia, je negatívne alebo nepravdivé. Preto začali nedávno vyučovať online lekcie cez sociálne siete.

Prečo (nielen) liberáli toľko operujú pri obhajobe potratov tým, že žena má právo rozhodnúť sa, či chce, alebo nechce byť tehotná? V čom je ich presvedčenie o tomto „práve rozhodnúť sa“ mylné?

Často počúvame názor, že žena má právo rozhodnúť sa. A ona to právo naozaj má. Spolu so svojím manželom má právo a aj povinnosť zodpovedne sa rozhodnúť, kedy a koľko detí chcú mať. Toto rozhodnutie sa musí uskutočniť PRED počatím. Nie až vtedy, keď sa dieťa počne, vtedy už má ono právo na život. A tu je kameň úrazu.

V organizácii, v ktorej pracujem, vo Fóre života, sa venujeme osvete a prevencii, ktorej som koordinátorkou. Táto oblasť mi veľmi leží na srdci, lebo som presvedčená, že život je naozaj hodný ochrany – a ak ho chceme naozaj chrániť, musíme vedieť, kedy sa život začína, čiže kedy sa môže počať, a podľa toho aj vedieť zodpovedne sa k tomu postaviť. Keď sa bude robiť prevencia v tejto oblasti, môže to veľmi pozitívne ovplyvniť ochranu života v budúcnosti.

 

Ako vnímame toto „právo rozhodnúť sa“ v rámci katolíckej náuky?

Človek sa užívaním slobodnej vôle a rozumu vyníma z celého stvoreného sveta a z toho vyplýva aj jeho dôstojnosť. Preto je ľudské konanie naozaj ľudským len vtedy, keď je vedené správnym rozumovým úsudkom a slobodnou vôľou. A to sa týka najmä oblasti sexuality, jej chápania a prežívania. Práve preto majú (nielen) manželia svojím rozumom poznať a porozumieť daru sexuality a svojou vôľou vládnuť nad svojimi pudmi a sexuálnymi hnutiami.

Ak sa manželia o toto snažia, správajú sa zodpovedne a plne ľudsky, nie pudovo a impulzívne, čo nie je hodné ľudskej dôstojnosti. Toto je právo i povinnosť manželov rozhodovať sa, ako užívať svoju sexualitu a ako čo najvernejšie spolupracovať s Bohom Stvoriteľom na počatí nového ľudského života.

 

Anna Siekelová: Žena má právo rozhodnúť o živote dieťaťa pred počatím

 

ANTIKONCEPČNÝ SPÔSOB ŽIVOTA VEDIE K EGOIZMU

Prečo toľké ženy, aj veriace, i napriek tomu používajú napríklad hormonálnu antikoncepciu?

Žiaľ, preto, lebo sa veľmi málo hovorí o antikoncepcii, ktorá má negatívny účinok nielen na ženu, ale aj na vzťah. A tu sa nemusíme zamerať len na hormonálnu antikoncepciu, ale všeobecne na akúkoľvek antikoncepciu. Antikoncepčný spôsob života vedie k egoizmu, život podľa prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) vedie k sebadarovaniu a pravej úcte. Ľudia majú veľmi málo kvalitných a pravdivých informácií.

 

Prečo je to tak?

Zo svojich skúseností si dovolím tvrdiť, že je to preto, lebo mnohí manželia presviedčajú kňazov, že metódy PPR nefungujú, že sú náročné. A žiaľ, keď toto počuje kňaz od väčšiny manželov, môže ho to dosť ovplyvňovať. To spôsobuje, že má pochybnosti, či sú tieto metódy spoľahlivé. Preto je úloha kresťanských manželov, ktorí žijú podľa PPR, aby o tom kňazom svedčili. Kňazi potrebujú počuť toto svedectvo, lebo práve ono ich formuje. Toto je úloha laikov.

A tak sa dostaneme aj k odpovedi, prečo dnes mnohé manželské páry žijú antikoncepčne. Preto, lebo ich nemá kto správne formovať a svedčiť im. Tak ako sa píše v Knihe proroka Ozeáša: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie.“ Ale vďaka Bohu, sú aj mnohí kňazi, ktorí správne vedú kresťanských manželov, ba už mladých, aby sa správne pripravovali na sviatosť manželstva aj po tejto stránke.

 

Keby sme to zhrnuli, prečo by ženy antikoncepciu používať nemali? V čom je riziko jej používania? Aj z hľadiska morálneho, aj fyziologického.

Z morálneho hľadiska by sme mohli v skratke povedať, že manželia žijúci antikoncepčne negujú Boží prirodzený zákon, ktorý Boh vpísal do tela muža a ženy. Ak používajú nejaký druh hormonálnej antikoncepcie, žena si môže škodiť na zdraví a vystavuje sa riziku skorého potratu. Ale obaja vystavujú riziku aj svoj vzťah, to, že sa v ňom zakorení egoizmus, ktorý sa môže prejavovať postupne aj v iných oblastiach.

 

Anna Siekelová: Žena má právo rozhodnúť o živote dieťaťa pred počatím

 

POZNANIE PLODNOSTI ŽENE POMÁHA AJ K TOMU, ABY SI ZAČALA VERIŤ

Poznáme nejaké prostriedky plánovaného rodičovstva, ktoré sú prípustné pre katolícku ženu?

V 50. rokoch minulého storočia bol doktor Billings pozvaný, aby sa venoval výskumu prirodzenej metódy, ktorá by bola vedecká, keďže dovtedy jestvovala len Ogino-Knausova kalendárna metóda. Poznatky, vypracované spolu s ďalšími odborníkmi, predstavil Svetovej zdravotníckej organizácii, ktorá metódu schválila ako vedeckú. Odvtedy nesie názov Billingsova ovulačná metóda. Tá ponúkla ženám na základe poznania hlienu krčka maternice možnosť presne určiť, kedy má žena plodné a kedy neplodné dni.

Postupom času vznikla symptotermálna metóda, podľa si ktorej žena okrem pozorovania hlienu meria bazálnu teplotu. Ako posledná vznikla metóda Creightonský model, ktorá sa zameriava na hlien krčka maternice. Všetky tieto metódy sú prístupné pre ženu podľa katolíckej morálky, lebo rešpektujú plodnosť. Pomáhajú žene, aby vedela rozpoznať čas svojej plodnosti a podľa toho sa vedela riadiť.

 

Je niektorá z nich „lepšia“, spoľahlivejšia, alebo ide skôr o to, čo žene viac vyhovuje?

V tomto smere nie je nič horšie ako porovnávanie. Je to pýcha, ktorá rozbíja. Je to, akoby niektorý z rehoľníkov hovoril, že jeho rehoľa je lepšia ako tá iná. To, ktorú metódu si žena vyberie, záleží od toho, čo jej viac vyhovuje.

Ja učím ženy Billingsovu metódu – ale nie preto, že ju propagujem ako najlepšiu, ale preto, lebo sa zameriava na základný pozorovateľný znak plodnosti, a to je hlien krčka maternice. Toto pozorovanie hlienu je vo všetkých metódach. Ak sa potom žena rozhodne, že si chce ešte k tomu merať teplotu, základ už vie a môže si svoje pozorovanie ešte doplniť.

 

K čomu, okrem regulovania plodnosti, vedie to, že žena pozná svoju plodnosť?

Žena potrebuje zdravé sebavedomie, ale potrebuje hlavne úctu k sebe samej. Mnohé ženy, žiaľ, trpia pocitom neprijatia a majú veľmi nízku sebadôveru. To má dôsledky aj v manželstvách, kde to potom škrípe vo vzťahoch. Poznanie plodnosti žene pomáha aj k tomu, aby si začala veriť. Pozná svoje telo, a keď ho pozná, to jej pomáha aj ho prijať a milovať. A tu je to biblické: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“

Žena, ktorá miluje a prijíma seba, bude milovať aj manžela a deti – a to správnou láskou. Zo svojej praxe môžem povedať, že za sedem rokov, čo pracujem v oblasti ochrany života vo Fóre života, som sa nestretla ani s jednou ženou, ktorá by žila podľa prirodzenej metódy a bola na potrate. Preto pokladám za úplný základ v ochrane života učiť už mladé dievčatá a ženy úcte k sebe prostredníctvom poznania seba samej cez prirodzenú metódu.

 

Anna Siekelová: Žena má právo rozhodnúť o živote dieťaťa pred počatím

 

KVALITNÉ PORADENSTVO CEZ SOCIÁLNE SIETE

Spustili ste online výučbu metód, predpokladám teda, že vnímate, že ženy nepoznajú metódy plánovaného rodičovstva a nie sú k nim vedené. Alebo bol impulz pre spustenie projektu iný?

Do istej miery áno. Vnímam, že ženy o prirodzených metódach vedia málo – a ak aj niečo počuli, tak to bolo buď dosť málo, alebo počuli veľa negatívnych vecí, veľa poloprávd, alebo až klamstiev. Tiež počuli aj veľa negatívnych svedectiev od manželov, ktorým sa nedarilo takto žiť. Preto sme sa rozhodli, že ponúkneme kvalitné poradenstvo cez sociálne siete, ktoré ponúka ženám individuálne poradenstvo certifikovaných lektoriek. Ja sa venujem výučbe Billingsovej metódy už šestnásť rokov a za ten čas som sa posunula od výučby cez telefón či osobne po výučbu cez mail, Facebook.

 

Ako vyzerajú vaše výučby?

Ženy – ideálne aj so svojimi manželmi – sa môžu zúčastniť prednášky, ktorú robíme spolu s jedným kňazom hlavne v našej Banskobystrickej diecéze, ale v rámci možností aj po Slovensku. Ak to nie je možné, pošlem výučbový materiál cez mail a žena si ho môže naštudovať a popýtať sa, čo jej nie je jasné, a začne si značiť do priloženej tabuľky svoj cyklus. Ten mi pravidelne posiela na vyhodnotenie spolu s otázkami o prípadných nejasnostiach. Ja sa dvakrát do týždňa venujem poradenstvu a odpoviem jej.

 

Ako sa k nim môžu ženy dostať?

Ženy ma môžu kontaktovať na mojej pracovnej emailovej adrese [email protected], prípadne na Facebooku – Billingsova ovulačná metóda.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00