Biskup Jozef Haľko: Najdôležitejšie je prekladať Sväté písmo z teórie do praxe (novoročný príhovor)

Biskup Jozef Haľko: Najdôležitejšie je prekladať Sväté písmo z teórie do praxe (novoročný príhovor)

Milí priatelia, čitatelia mesačníka a webového portálu Slovo+.

V súvislosti s prielomom času, keď sa jeden rok končí a druhý začína, môžeme povedať, že Pán nám dáva nových tristošesťdesiatpäť dní, aby sme ich naplnili láskou. Veď práve to je najdôležitejším zmyslom našich životov – naplniť čo najviac času, ktorý sme dostali, láskou k Bohu a k blížnemu tam, kde žijeme.

Spomínam si, ako som raz v továrni pozoroval ženy pri práci, keď napĺňali tégliky, ktoré popred ne prechádzali s nezastaviteľnou pravidelnosťou. Napĺňali ich až po okraj. Tak aj my dostávame dni, hodiny, minúty a sekundy, ktoré okolo nás prechádzajú a raz sa nás Pán bude pýtať, nakoľko sme ich naplnili láskou v tej najvariabilnejšej podobe, ako si to vyžadujú jednotlivé životné situácie.

Na tento liturgický rok tiež dostávame ako predmet zamyslenia a hlbšieho štúdia Božie slovo, Sväté písmo. Treba povedať, že to nie je iba krásna literatúra, len spomienka na geniálnych autorov spred dvetisíc a viac rokov. Ale vzhľadom na to, že hlavný hrdina týchto príbehov a tohto posolstva, Ježiš Kristus, vstal z mŕtvych, je živý a prítomný, slovo, ktoré v Písme čítame – jeho učenie, jeho posolstvo, jeho karhanie – je niečo, čo sa vymaňuje z časopriestorového zovretia a stáva sa niečím výsostne aktuálnym pre našu súčasnosť. Zakaždým, keď berieme text Božieho slova do rúk, môžeme si uvedomiť, že tu a teraz nás Pán chce osloviť a povedať niečo pre náš život. Naučme sa preto v tomto roku častejšie čítať toto živé slovo!

Apoštol Ján nás poúča, že Ježiš Kristus je Slovo života. Ide tu o slovo vychádzajúce z Ježišovho života, ktorý je absolútnou láskou, a tá sa nasadzuje pre našu záchranu. Avšak môžeme to chápať aj ako slovo pre život – návod na život. Biblia je teda aj návodom na život, ktorý dostávame od Boha. Na inom mieste čítame u toho istého evanjelistu, že Slovo sa stalo telom. Teda slovo teórie, projektu sa stalo slovom Ježišovej reálnej účinnej premieňajúcej prítomnosti medzi ľuďmi, čo sa stáva pozvaním aj pre nás, aby sa naša modlitba a naše vyznanie viery stávalo praxou, realitou nášho života. Preto sa aj v modlitbe Otčenáš modlíme „buď vôľa tvoja“, čo znamená nielen súhlas s Božou vôľou, ale tiež rozhodnutie uskutočňovať Božiu vôľu vo svojich životoch. Napríklad tým, že vo chvíli, keď stretnem človeka v akútnej núdzi, nemôžem okolo neho prejsť ľahostajne – ako ma o tom poúča príklad milosrdného Samaritána.

Veľmi oslovujúci môže byť pre nás aj príklad svätého Hieronyma, ktorý prekladal a komentoval knihy Svätého písma. Keď mnohí Rimania po vyplienení Ríma boli nútení utiecť a viacerí z nich prišli aj do Svätej zeme, kde Hieronym vykonával svoju prácu, povedal, že jeho úlohou je teraz odložiť písomné prekladanie a komentovanie a začať prekladať a komentovať text Božieho slova skrze konkrétne skutky pomoci utečencom. Aj na jeho príklade vidíme, že najdôležitejšie prekladanie Svätého písma je z teórie do praxe. Preto nám prajem, aby sa každý z nás stal prekladateľom Svätého písma v našich životoch.

K tomu vám prajem milostiplný nový rok. Nech je nový práve tým, že budeme každý deň chápať Sväté písmo ako novú výzvu pre to, aby sa slovo lásky v Písme stávalo skutkom lásky v našich konkrétnych životoch.

 

Snímka: TK KBS / Jozef Chrenka

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00