TOP

Buď Boží influencer! Čo to znamená?

V Trnave sa mladí nenudia! Mali úžasnú príležitosť prísť na stretnutie mládeže z Trnavskej arcidiecézy a stať sa Božími influencermi. O čo šlo?

V sobotu, 18. mája 2019, boli pozvaní všetci mladí z celej Trnavskej arcidiecézy, aby vytvorili spoločenstvo, strávili spoločný čas, no najmä sa stali Božími influencermi. S týmto nápadom prišla Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy. Naša redakcia bola pri tom a zistila aj nejaké informácie zo zákulisia. Pýtali sme sa Michala Koricinu, ktorý značnou mierou prispel k organizácii tohto podujatia.

 

 

Prečo takéto podujatie uzrelo svetlo sveta?

„Ešte na začiatku minulého roka sme sa v Komisii pre mládež Trnavskej arcidiecézy začali zamýšľať, ako viac pomôcť mladým ľuďom v našej arcidiecéze, ako vytvoriť väčšiu jednotu a spoluprácu medzi rozličnými spoločenstvami, skupinkami či stretkami. Tak vzniklo prvé stretnutie spoločenstiev, a keďže sme nechceli robiť ,konferenciu‘, ale niečo netradičnejšie, vymysleli sme túru do Malých Karpát, spojenú so svätou omšou, chválami a diskusiami, kam prišli ľudia z asi ôsmich spoločenstiev. Keďže reakcie boli dobré, toho roku sme chceli pokračovať, no zároveň vymyslieť iný program.“

Preto prišli s nápadom usporiadať udalosť, počas ktorej mladí mali načerpať duchovne, ale tiež sa naučiť dávať druhým. Inšpiráciou bol pre nich príhovor Svätého Otca Františka v Paname pre mladých počas vigílie. „Pápež hovoril o Panne Márii ako Božej influencerke, čo nás inšpirovalo k dobrovoľníckym aktivitám, ale aj zameraniu workshopov – a od toho sa potom odvíjali prípravy ďalších častí programu.“

 

 

Aké boli očakávania?

„Naším cieľom bolo zjednotiť čo najviac spoločenstiev, ale aj menších stretiek z farností, aby mladí mohli vidieť, že ich služba, angažovanie majú zmysel a že sú súčasťou ,niečoho väčšieho‘. Chceli sme, aby sme sa ako mladí z diecézy mohli poznať nielen podľa názvu spoločenstva, ale tak osobne, ľudsky.“ Teda hlavným cieľom je akási sieť mladých, ktorí by v rámci miestnej cirkvi spolupracovali a tak efektívnejšie slúžili iným (slovom i skutkom) a rýchlejšie rástli v osobnej svätosti.

 

 

Ako vyzeral program?

Celé stretnutie sa začalo približne o 9.00 hod. ráno v blízkosti budovy Trnavskej charity. Mladých čakalo privítanie s raňajkami, počas ktorého sedeli v menších skupinkách na trávnatej ploche. Všetko sa, samozrejme, začalo modlitbou a počas raňajok sa okrem organizačných pokynov oznámila mladým myšlienka celého dňa i najbližší program. Prihovoril sa im hlavný organizátor, otec Juraj Schindler. Po privítaní spomenul pápežov príhovor v Paname.

Povzbudil mladých: „Mária sa stala vplyvnou, Božím influencerom, práve preto, lebo sa dala do služby. Tak aj nás Boh vyzýva, aby sme sa stali takýmito influencermi. Preto sa pýta: „Dôveruješ mi? Dáš mi svoje áno?“ Iste, občas sa obávame, ale Pán nás pozýva, aby sme mu dôverovali a spolu s ním vykročili.“ Následne vysvetlili všetkým zúčastneným, že majú pre nich pripravené rozličné služby v rámci mesta. Kto chcel, mohol vykročiť, prísť k organizátorom, povedať: „Chcem byť Boží influencer!“ a obdržal odznak s číslom na zadnej strane.

 

 

Ani jeden mladý nevedel, aká služba ho čaká – bol to symbol vykročenia do neistoty s Pánom a rozhodnutia povedať mu svoje „áno!“. Takto sa vytvorilo osem rôznych skupín. V každej bol vopred stanovený koordinátor, ktorý ich priviedol na miesto služby. Niektorí pomáhali sestričkám v kláštore, iní vykročili k detskému domovu, ďalší vytrhávali a kosili vysokú burinu v budovách miestnej charity a pred Kostolom svätej Heleny. Služby boli mnohoraké, na prvý pohľad nie veľkolepé, avšak išlo práve o tú ochotu vyjsť zo seba a dať sa do služby a tak ohlasovať Božie kráľovstvo – ako to robila Panna Mária vo svojej každodennosti.

Po službách sa stretli na obede v budove Arcibiskupského úradu v Trnave. Nasledoval vedomostný kvíz a svätá omša s otcom Petrom Šimkom. Po nej sa v takzvaných workshopoch prihovorili všetkým zúčastneným Andrej Kmotorka, Miriam Čulagová, Oliver Mašír a iní, ktorí povzbudzovali mladých k životu s Bohom a pre Boha. Prepojila sa tak prax (doobedie) s teóriou (poobedie) a mladí mohli určite načerpať veľa inšpirácie pre službu a odovzdanie svojho života Bohu ako Mária – stať sa ozajstnými Božími influencermi.

 

 

Celé stretnutie sa ukončilo chválami s PiarMusic od 17.00 hod. Michala sme sa spýtali, ako hodnotí celé podujatie. „Myslím si, že stretnutie bolo veľmi dobré. Už pri raňajkách v tráve bolo cítiť takú uvoľnenú a radostnú atmosféru a mladí sa spontánne rozprávali aj s ľuďmi z iných spoločenstiev. Dopoludnie s dobrovoľníckymi aktivitami na rôznych miestach malo veľmi dobré odozvy od priateľov z Trnavskej arcidiecéznej charity, rehoľných sestier, farnosti, materského centra či detského domova, kde boli mladí pomáhať. Popoludňajší program tvoril zábavný kvíz, svätá omša, tematické workshopy aj modlitba chvál. Myslím, že program bol celkom kvalitne poskladaný a každý si niečo z toho odniesol.“

 

 

Chcú pokračovať aj ďalej?

„Ak nám Pán Boh neukáže inú cestu, chceli by sme v stretnutí spoločenstiev pokračovať aj v budúcom roku, no určite vymyslieť niečím odlišný a zaujímavý program, zapojiť viacero spoločenstiev a pritiahnuť aj ďalších mladých ľudí z farností.“

Už teraz teda všetkých srdečne pozývame a veríme, že účastníkov bude na takýchto stretnutiach stále viac. Nebojme sa stať Božími influencermi v prostredí, kde žijeme!Komentáre