Chcem rásť. Akú cestu si mám zvoliť?

Chcem rásť. Akú cestu si mám zvoliť?
Mentor, kouč, spovedník, duchovný sprievodca. Pripravili sme pre vás krátke vysvetlenie toho, kto je kto a aké sú jeho úlohy. Ak chcete vedieť, ako prebieha koučingový rozhovor a čomu sa vyhnúť pri voľbe duchovného sprievodcu, čítajte ďalej.
MENTORING AKO CESTA ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ

Kto je mentor?

Vedeli ste, že s mentoringom sa stretávame už v gréckej mytológii? Odtiaľ totiž pochádza slovo mentor. Keď Odysseus opúšťal Tróju, ako skúsený muž poveril svojho priateľa, starého múdreho muža – Mentora – starostlivosťou, vedením, výchovou a ochranou svojho syna, mladého Telemacha. Meno staršieho skúseného Mentora sa teda stalo základom pojmu, ktorý je v tradičnej podobe chápaný ako synonymum pre radcu, vodcu a vychovávateľa.

 

Ako prebieha mentoring?

Mentoringový rozhovor má svoju danú štruktúru. Mentor by mal byť vo vzťahu k mentorovanému ten skúsenejší. Hoci tému a cieľ mentoringu volí mentorovaný, musí rátať s tým, že za istých okolností môže dostať pri mentoringu aj rady či konkrétnu spätnú väzbu.

 

Komu je určený?

V našich končinách sa mentoring postupne dostáva najmä do škôl. Niektoré stredné školy dávajú svojim učiteľom a študentom možnosť vstúpiť do mentoringového vzťahu, iné, naopak, kladú dôraz na mentorovanie medzi kolegami. Platí, že skúsenejší by mal mentorovať menej skúseného.

 

KOUČING AKO CESTA SPREVÁDZANIA

Kto je kouč?

Profesionálny a certifikovaný kouč je niekto, kto absolvoval certifikovaný kurz. Absolvent dokáže viesť efektívny koučovací rozhovor bez ohľadu na tému alebo to, či sa cieľ týka pracovnej alebo súkromnej oblasti. Zoznam aktívne pôsobiacich koučov sa nachádza aj na stránkach Slovenskej asociácie koučov. Koučing sa nevyhýba ani kresťanom. Ak by ste mali záujem vyhľadať kresťanského kouča, nájdete ho na stránke registerkoucov.sk .

 

Ako prebieha koučing?

Koučing chápaný ako prístup, ktorý využíva predovšetkým zdroje koučovaného. Kouč nemusí byť odborník na riešenú tému. Úlohou kouča nie je dávať rady. Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť, podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu, procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa, uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

 

Komu je určený?

Každému, kto sa potrebuje zorientovať v živote a cíti, že odpovede sa skrývajú v jeho vnútri. Rozhovor s kresťanským koučom je spôsob, ako odhaliť v sebe potenciál rastu, ako objaviť riešenia, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nemáme, ako vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko.

 

DOBRÝ SPOVEDNÍK POMÁHA NA CESTE KU SPÁSE

Kto je spovedník?

Vysvätený katolícky kňaz, ktorý môže platne spovedať. Ak sa rozhodnete vybrať si spovedníka, najlepšie je požiadať ho o túto službu, napríklad po svätej omši alebo pri sviatosti zmierenia. Môžete sa napríklad dohodnúť na periodicite spovedí (napr. každý prvý piatok alebo každé dva týždne), prípadne si prejsť dôvody, prečo ste sa ho rozhodli o túto službu požiadať.

 

Ako prebieha sviatosť zmierenia?

Sviatosť zmierenia prebieha štandardne, štruktúru nájdete napríklad tu. Je potrebné si uvedomiť, že čokoľvek vyslovené vo sviatosti zmierenia podlieha spovednému tajomstvu, ktorým je spovedník zaviazaný, a nemôže o tom hovoriť nikomu inému.

 

Komu je určená?

Sviatosť zmierenia – spoveď – je určená všetkým katolíkom, ktorí už absolvovali prvú sviatosť zmierenia a prijali prvýkrát Eucharistiu. Službu spovedníka si zväčša volia ľudia vtedy, keď majú záujem prehlbovať svoj duchovný život. Dobrý spovedník dokáže penitentovi pomôcť aktívne pracovať na dosiahnutí večného života a zároveň dokáže rozpoznať, kedy je už jeho služba kňaza nepostačujúca a môže odporučiť návštevu odborníka (psychológa, kouča, poradcu, psychiatra).

 

Chcem rásť. Akú cestu si mám zvoliť?

 

DUCHOVNÝ SPRIEVODCA NIE JE TERAPEUT ANI PSYCHOLÓG

Kto je duchovný sprievodca?

Duchovný sprievodca má byť zrelá osoba, ktorá si prešla a stále prechádza procesom formácie v duchovnej oblasti. Môže to byť kňaz, rehoľník, rehoľníčka, ale aj skúsený laik. Pri voľbe duchovného sprievodcu by sme mali klásť dôraz na to, aby bol daný človek schopný takejto služby a aby sám prechádzal potrebným procesom formácie. Môžeme dať aj na osobné sympatie či prvotný inštinkt, no občas sa stane, že to skrátka nefunguje. Nezabúdajte, duchovný sprievodca nie je psychoterapeut ani psychológ. Pozor! Pokiaľ duchovné sprevádzanie neprebieha počas spovede, duchovný sprievodca nie je viazaný žiadnym tajomstvom a ide o vzťah postavený výhradne na vzájomnej dôvere. Ak sa sprievodca cíti v nejakej oblasti neistý, môže požiadať sprevádzaného o dovolenie zdieľať isté informácie s niekým skúsenejším za účelom hľadania riešenia. Ak sa však takéto zdieľanie udeje bez predchádzajúceho dovolenia, dochádza k vážnemu narušeniu dôvery a častokrát aj k ukončeniu sprevádzania z pocitu zrady či kvôli vzniknutej traume.

Za duchovného sprievodcu by sme si určite nemali zvoliť osobu, ktorá nás sexuálne priťahuje, prípadne voči ktorej cítime nezdravú náklonnosť.

 

Ako prebieha duchovné sprevádzanie?

Počas duchovného sprevádzania sa odporúča postupne prechádzať tromi rovinami vzťahov – Boh a ja, ja a ľudia okolo mňa, môj vzťah k sebe samému. Konkrétna forma i obsah rozhovoru je však na dohode medzi sprievodcom a sprevádzaným. Pri takejto forme vzťahu je nutné dodržiavať pravidlá bezpečného stretávania a riadiť sa Kódexom pastoračného správania.

 

Komu je určené?

Duchovné sprevádzanie si ľudia volia vtedy, keď majú záujem prehlbovať svoj duchovný život. Odporúča sa najmä dospelým kresťanom (po prijatí sviatosti birmovania), no výnimkou nie je ani sprevádzanie mladých pri rozlišovaní ich duchovnej cesty. Pri duchovnom sprevádzaní mladých treba byť obzvlášť opatrní – počas dospievania sa formuje ich charakter, prebiehajú hormonálne a fyziologické zmeny a môžu byť náchylnejší vysvetliť si dobre mienený záujem či rady ako niečo iné. Tu treba obzvlášť zdôrazniť potrebu osobného kontaktu – mimo sociálnych sietí, smartfónov – najlepšie v pastoračných priestoroch v štandardných (nie večerných či skorých ranných) hodinách. Zároveň je vhodné upovedomiť aspoň jednu ďalšiu dospelú osobu o tom, že takéto duchovné sprevádzanie prebieha (nemusí to byť rodič, môže to byť animátor, prípadne predstavený v komunite).

 

Zdroje:

www.sako.sk

https://www.krestanskykouc.sk/

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/kodex-pastoracneho-spravania

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00