Členovia Fóra života si zvolili nové vedenie

Členovia Fóra života si zvolili nové vedenie
Dnes sa konal výročný Snem Fóra života, najväčšej slovenskej prolife platformy.  Súčasťou programu boli aj voľby predsedu a predsedníctva Fóra života.  Za predsedníčku Fóra  života bola zvolená Marcela Dobešová. Hlas jej odovzdalo 58 členov zo 66 prítomných členov.

Žilina, 1. februára 2020

Novozvolené predsedníctvo tvoria Miriam Lexmann, Anna Verešová, Anna Záborská a Mária Demeterová. Do kontrolnej komisie Fóra života boli zvolení Libuša Miháliková, Vladimír Záborský a Miriam Kuzárová.

Zúčastnení tiež prijali viacero nosných dokumentov. V rámci plánu činnosti Fóra života na rok 2020 prevládla zhoda na potrebe upevňovať víziu a misiu FŽ, zlepšiť komunikáciu so všetkými členmi, či posilňovať regionálne partnerstvá.

Marcela Dobešová vo svojej reči zdôraznila: „Chceme participovať na príprave nového zákona na ochranu života a ľudskej dôstojnosti. Lebo dnes sú už oveľa rafinovanejšie nové formy zabíjania ľudského života, ako sú napríklad chemické potraty, zmrazené embryá, surogátne materstvo, eutanázia a pod.”

 

Členovia Fóra života si zvolili nové vedenie

 

Snem prijal nových 14 fyzických osôb a 4 právnické osoby. K dnešnému dňu FŽ tvorí 54 právnických osôb a 184 fyzických osôb.

Ďalej sa akceptoval návrh uznesenia predkladateľa Tomáša Kováčika, ktoré zaviazalo predsedníčku a predsedníctvo, aby sa viac usilovalo o zlepšenie legislatívy v ochrane života.

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00