eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh
eRko spustilo projekt Mladé srdce. O čo ide? Čo ponúkajú vybraným desiatim farnostiam počas nasledujúcich dvoch rokov? Viac nám o ňom povedal František Koníček, obsahový koordinátor projektu.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – je najmä detská organizácia, ale jej členmi sú aj mladí. Vzniklo po revolúcii a funguje po celom Slovensku, na úrovni farností, kde mladí animátori vedú pravidelné stretnutia skupiniek detí – stretká. V eRku vnímali, ako sa za posledných päť – desať rokov mení myslenie mladých, a tak chcú hľadať spôsoby, ako na tieto zmeny reagovať. Vychádzali zo svojej viac ako tridsaťročnej skúsenosti a ich víziou je priblížiť sa mladým, hľadať nové prístupy, ako sa prispôsobiť tomuto trendu.

Motivoval ich práve pápež František a jeho synoda o mladých: „Inšpirovaní myšlienkami z Christus vivit sme sa rozhodli vytvoriť projekt, ktorý by reflektoval potreby mladých – a vymysleli sme Mladé srdce. Cieľom projektu je rozpulzovať srdce mladých vo farnosti, inovovať prácu s deťmi a mladými a priniesť nový život celej komunite. Zahraničným donorom bol tento projekt veľmi pozitívne vnímaný, keďže je aj inovatívny, takže sa rozhodol ho podporiť. Dva roky chceme teraz pracovať s vybranými farnosťami na rozvoji a prinavrátení vitality do farností, svoj pohľad zameriavame na mladých a ich miesto vo farnosti,“ objasňuje František Koníček, obsahový koordinátor projektu.

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

 

AKÚ VITALITU MAJÚ NAŠE FARNOSTI?

V tomto pilotnom projekte je zapojených desať vybraných farností zo Slovenska. Pri ich výbere mali viacero kritérií – sú to farnosti rôznorodé: eRkárske aj neeRrkárske, aktívne aj tie, čo zápasia s problémami, mestské i vidiecke, v rámci celého Slovenska. Pri výbere chceli zapojiť aj gréckokatolícku farnosť, čo sa im však nakoniec nepodarilo. „Napriek tomu sme vybrali desať farností a veríme, že sme vybrali dobre. Dúfame, že všetky farnosti, ktoré sa do nášho projektu pridali, pocítia prínos vďaka spoločnému kráčaniu v najbližších dvoch rokoch,“ vysvetľuje. „Pozvali sme farnosti, aby vytvorili takzvaný farský tím, ktorý tvorí miestny kňaz – hlava tímu a aspoň štyria laici rôzneho veku, ktorí túžia priniesť do svojho spoločenstva ‚mladé srdce‘. Farské tímy sa pravidelne stretávajú a plánujú podľa svojich možností a potrieb farnosti. Primárnym východiskom bola otvorenosť miestneho kňaza, ktorého naša myšlienka oslovuje a je ochotný na tejto vízii s nami spolupracovať. Zámerom je oživiť farnosť, vytvoriť pre mladých priestor, kde sa môžu realizovať a kde môžu autenticky prežívať svoju vieru. Mnohí z oslovených do farských tímov nám hovorili, že nechcú robiť už nič navyše, lebo už teraz sú vyťažení. Práve preto sa snažíme, aby mladí a ich pastorácia boli otázkou celej farnosti, nie iba úzkeho okruhu ľudí. Zároveň chceme našimi impulzmi obohatiť a povzbudiť, ponúknuť osvieženie, aby priniesli novú motiváciu ísť, slúžiť a tvoriť pre mladých,“ pokračuje Koníček.

V rámci dvojročného projektu čaká zúčastnené farnosti sedem celoslovenských stretnutí, z toho šesť tematických. Témy vyberajú postupne podľa toho, čo je problematické pre farnosti na Slovensku. Súčasne realizujú aj takzvanú evalváciu farnosti – meranie jej vitality: „Chceme zistiť, kde sa farnosť nachádza na začiatku nášho kráčania. Je to celkom zaujímavá téma a v slovenských podmienkach pomerne nezvyčajná. Na Slovensku na to nie sme celkom zvyknutí – buď máme tých štatistických údajov málo, alebo s nimi nevieme pracovať. Práve preto chceme urobiť niečo také, už sme aj oslovili odborníkov z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Spolupracujeme s docentom Jozefom Žuffom, ktorý sa tejto oblasti reálne venoval na Slovensku a má skúsenosti aj zo zahraničia. S ním chceme spraviť vstupnú evalváciu farností, aby sme vedeli zaznamenať progres, zmenu, ktorá do konca tohto projektu vo farnostiach nastane. Spravili sme si prieskum rôznych štúdií, vecí, ktoré sa vo svete v tejto oblasti dejú. Napríklad v USA je ohľadom vitality farnosti veľmi veľa materiálov, každá diecéza má nejaké usmernenie, inštrukciu. V Austrálii existuje organizácia, ktorá reálne tvorí pre farnosti podklady štatistického charakteru – napríklad z dát štátneho sčítania obyvateľstva robia rôzne štatistiky – a potom ich predkladajú farnostiam v zrozumiteľnej forme, aby im tieto dáta pomohli rásť.“

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

 

DVOJROČNÁ CESTA SPREVÁDZANIA PRE FARNOSTI

Čo eRko ponúka farnostiam, ktoré sa do projektu zapojili? „Ponúkame dvojročnú cestu, kde chceme farnosti sprevádzať a prinášať im príležitosti v prvom rade duchovného a osobného rastu na úrovni členov farského tímu. Sú to všetko výkonní ľudia vo farnosti, aktívni, takzvané ‚pravé ruky‘ kňazov. Chceme ich však ťahať do inej úrovne, na akú sú zvyknutí – dostať ich do pozície myšlienkotvorby – zamyslieť sa nad tým, ako to funguje, kde ako farnosť stojíme a ako by sme sa mohli hýbať ďalej. Stretávame sa s tým, že pre mnohých veriacich je to nezvyčajné, zatiaľ s tým nemali skúsenosť,“ vraví Koníček.

Cieľom projektu je získať a spracovať akési know-how. Keďže je to pilotný projekt, program nie je vytvorený podľa nejakého manuálu. Nekopírujú systémy zo zahraničia, ale snažia sa hľadať vlastnú cestu. „Berieme to tak, že vitalitu máme. Aj vo svete je myslenie podobné: kto vitalitu má, tak ju nerieši. My si myslíme, že je dobré sa nad ňou zamýšľať. Možno ju ešte trošku máme, ale je otázka dokedy. Aj v eRku to vidíme na nestabilite mladých vo farnostiach. Stále častejšie sa nám stáva, že spoločenstvá vo farnostiach zo dňa na deň končia, a to je problém. Pokiaľ sa mladým nepriblížime, nespoznáme ich myslenie a predstavy, nevieme ponúknuť adekvátny program, nevieme reagovať. Nedokážeme potom stabilizovať ten pulz života mladých vo farnosti, aby bol dlhodobejší, aby mladí ľudia neukončili svoju službu zo dňa na deň,“ dodáva.

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

 

MLADÉ SRDCE AKO INVESTÍCIA DO BUDÚCNA

Pre desať farností sú počas programu pripravené okrem sprevádzania koordinátormi aj dva finančné minigranty – prvý na podporu aktivít vo farnosti a druhý na potreby vzdelávania členov farských tímov a farností. „Nechceme podporovať len jednorazové aktivity, prajeme si, aby to bola investícia do budúcna. Ak je projekt dvojročný, naša túžba je, aby sa po období dvoch rokov neskončil. Aby vďaka tomu, čo za tie dva roky zažijú členovia farského tímu spolu so svojím kňazom, dokázali spoločne hľadať nové perspektívy. Iba tak im to v nasledujúcom období prinesie určitú stabilitu a podarí sa naštartovať komunitu mladých.“

Možno si však kladiete otázku, čo to dá vašej farnosti, ak nie je medzi desiatimi vybranými. „Nie je víziou tohto projektu, aby sme v tejto fáze zasiahli široké spektrum farností na Slovensku, ale v budúcnosti chceme – k záveru tohto projektu – vytvoriť program Mladé srdce, kde spíšeme našu skúsenosť a skúsenosť desiatich farností. Ten bude vo forme brožúry alebo knihy ponúknutý aj širokej verejnosti,“ vraví Koníček. „Napriek tomu sa na nás cez webovú stránku nakontaktovalo v priebehu roka viacero kňazov, s ktorými sme v kontakte, a niektoré z našich podkladov radi posunieme aj im.“

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

 

PRVÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Ako sme už spomínali, východiskovým bodom je úvodná evalvácia (meranie vitality) farnosti. Túto fázu už majú za sebou a jej prvú časť zrealizovali počas úvodného celoslovenského stretnutia farských tímov, ktoré sa uskutočnilo 9. – 10. júla v Badíne. Využili metódu fokusových skupín, pri ktorej sú účastníci rozdelení do malých skupín, kde sa rozprávajú na určité témy – v Mladom srdci sa, samozrejme, zamerali na pastoráciu mladých. Rozhovory boli zaznamenané, postupne prepísané a ďalej analyzované odborníkom z pastorálnej teológie aj metodológie – doc. Žuffom. Výstupom sú štyri oblasti, ktoré budú v projekte ďalej rozvíjať: 1. akceptácia zmien (väčšia angažovanosť laikov), 2. rozvoj zručnosti aktívneho počúvania (mladí očakávajú vypočutie), 3. potreba vytvárať priestor pre spoluprácu (cieľom je prísť na to, ako zapojiť ľudí do života farnosti), 4. nutnosť plánovania (ako nahradiť „krízový manažment“ systematickým plánovaním).

Druhou časťou bol dotazník, do vyplnenia ktorého pozvali všetkých ľudí zo zapojených farností. Z desiatich farností sa podarilo vyzbierať odpovede od viac ako 900 ľudí. Zistené výsledky majú farnostiam ukázať ich silné a slabé stránky a tiež vnímanie aktivít pripravovaných pre mladých v miestnej komunite. „Toto zisťovanie vo farnostiach chceme zopakovať aj na záver projektu,“ vysvetľuje koordinátor projektu, „a prajeme si, aby v každej z nich bolo badať posun k vyššiemu pulzu komunity mladých vo farnosti.“

 

eRko a Mladé srdce: Farnosť nie je iba nejaký súhrn aktivít, ale je tam živý Boh

 

VY STE NAŠI, MY SME VAŠI A VŠETCI TVORÍME CIRKEV

O projekte Mladé srdce priebežne informujú aj biskupov. Myšlienku predstavili aj predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Zvolenskému a predsedovi Rady pre mládež a univerzity Mons. Galisovi. Na stretnutí u otca arcibiskupa Zvolenského dostali na toto dielo požehnanie. „Je pre nás dôležité požehnanie a podpora od cirkevných autorít. Počas nášho rozhovoru s otcom arcibiskupom sme vyjadrili náš pohľad – že hoci ako občianske združenie nie sme priamo v Cirkvi, chceme týmto projektom pomôcť a priniesť dobro pre Cirkev na Slovensku. Pretože nechceme, aby sme si tvorili niečo svoje, nové, vlastné, ale chceme pomôcť tomu, čo tu už je.“ Arcibiskup ich povzbudil: „Vy ste naši, my sme vaši a všetci tvoríme Cirkev.“ Zároveň ich otcovsky poučil a upozornil na to, aby neskĺzli len do akéhosi sociologického výskumu: „Lebo Cirkev a farnosť nie je iba nejaký súhrn schopností, vlastností a aktivít, ale primárne je tam živý Boh, ktorý tvorí a premieňa. A to si treba vždy držať na pamäti, aby sme neprešli do nejakej vedeckej roviny, ktorú vlastne ani nechceme, ani to nie je cieľom,“ priblížil myšlienku otca arcibiskupa Koníček.

Svojimi aktivitami sa intenzívne zapojili aj do Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý prebiehal tento rok od 15. do 22. novembra 2021. eRko sa cez Mladé srdce snaží oživiť farské aktivity. „Napriek tomu, že 9 z 10 farností bolo počas tohto týždňa v čiernej farbe Covid automatu, sme veľmi povzbudení, pretože každá z farností zorganizovala pre svojich mladých niečo zaujímavé. Teší nás, že nezalomili ruky a k ťažkej situácii pristúpili veľmi kreatívne.“ Spomedzi aktivít znie zaujímavo napríklad farská výzva pre mladých, online stretko či filmový večer, akčné popoludnie pre mladých, služba ucha a tiež modlitebná reťaz. „Tento rok nám okolnosti nepriali, ale o rok sa zapojíme znovu a k tomu pozývame aj všetkých, ktorí majú chuť, dodal Koníček. Na internetovej stránke www.erko.sk/tyzdenpremladez nájdete podnety na rôzne aktivity aj mnoho inšpiratívnych materiálov.

Ak vám pri čítaní poskočilo srdce a vnímate, že aj vaša farnosť potrebuje rozpulzovať mladých alebo chcete sledovať smerovanie projektu v budúcnosti, či chcete zistiť viac, je pre vás k dispozícii webová stránka projektu: www.erko.sk/mladesrdce.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00