Fórum života zaslalo členom Vlády SR podnety pre programové vyhlásenie

Fórum života zaslalo členom Vlády SR podnety pre programové vyhlásenie
Fórum života, platforma neziskových organizácií, ktorá už takmer dvadsať rokov svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku a pozitívne komunikuje hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť, sa listom obrátila na členov Vlády SR s podnetmi pre Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024, získané dlhoročnou prácou v občianskom sektore.

Ako sa uvádza v sprievodnom liste, „po tridsiatich rokoch úspešného zápasu o demokratický charakter štátu ešte aj dnes Slovensko zažíva veľkú neistou. Mnoho ľudí je sklamaných, zranených ba až odsunutých na okraj spoločnosti. Ukázali sa vážne problémy vo vzťahoch medzi verejnosťou, štátom a občianskymi organizáciami. Ľudská dôstojnosť je ohrozená mocou a biznisom vo verejných službách, bojom o verejné financie, ale i novodobými fenoménmi a výzvami. Zlyhal  kontrolný systém, transparentnosť verejnej politiky a verejných prostriedkov.“

Fórum života vysvetľuje, že nový koronavírus Covid-19 a zmeny posledných dní spoločnosť posúvajú ešte do inej reality: „Situácia, v ktorej sme sa ocitli je historicky bezprecedentná. A to nielen z hľadiska epidemiologického a medicínskeho, ale z hľadiska rozsahu a intenzity reakcie inštitúcií ale i dopadu na globálnej, nadnárodnej, národnej i regionálnej úrovni. Aby sme túto krízu zvládli, bude potrebná súčinnosť, spolupráca a koordinácia verejného, súkromného i občianskeho sektora na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.“

List členom Vlády SR vyjadruje nádej, že nová vláda a nový parlament zavedú nové systémové riešenia nových i zdedených výziev. Jeho prílohou sú podrobne rozpracované návrhy, na ktoré už viaceré ministerstvá zareagovali otvoreným postojom, čo Fórum života výrazne oceňuje. Podnety sa týkajú predovšetkým:

–        nástrojov otvoreného vládnutia, ktorými sú doplnené rady vlády a výbory, zložené zo zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového sektora a týkajú sa základných ľudských práv a slobôd

–        služieb vo verejnom záujme a sociálnej ekonomiky, ktoré sú vecou verejnej politiky a vytvárajú podmienky pre dôstojný život

–        transparentnosti a kontrolného systému verejných služieb a verejných prostriedkov na všetkých stupňoch štátnej správy a samosprávy.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00