Ježišovo peklo na kríži

Ježišovo peklo na kríži
Už celé storočia premýšľajú umelci a básnici nad peklom (pozri napríklad Danteho Peklo), ale peklo nám bolo zjavené najjasnejšie na kríži. Apoštolské vyznanie viery (v angličtine) hovorí, že Ježiš zostúpil do pekla (po slovensky „k zosnulým“). Reformátori pod tým rozumeli to utrpenie, ktoré Ježiš zažil v hodine temnoty, keď niesol naše hriechy a stal sa obetou za nás.

Autor: Colin Smith

Peklo má šesť dimenzií a Ježiš ich na kríži zakúsil všetky.

1. Vedome trpel. Ježiš zakúsil obrovské telesné utrpenie – bičovanie, pribitie na kríž a posmešky – všetko z rúk človeka. Na svojom tele cítil všetku bolesť mučenia a ukrižovania. Peklo je miesto, „kde je plač a škrípanie zubami“ (Lk 13, 28; Mt 13, 50), a Ježiš do celej tejto bolesti a trápenia vstúpil, keď trpel na kríži.

 

2. Bol v najtemnejšej temnote. „Od dvanástej hodiny (teda poludnia) do deviatej hodiny (15.h) nastala tma po celej zemi“ (Mt 27, 45). Táto náhla tma ukazovala, že sa dialo niečo úplne nové. Až dovtedy to bolo iba o telesnom utrpení. Tu už Ježiš vstupoval do hĺbky svojho vykupiteľského diela ako ten, čo niesol naše hriechy, a pil kalich Božieho hnevu.

 

3. Bol obklopený démonickými silami. Písmo hovorí o týchto temných mocnostiach, že (Boh) „odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.“ (Kol 2, 15). Plný opis tohto konfliktu nemáme, ale môžeme si byť istí, že diabolské sily na Kalvárii boli prítomné, a pridávali svoje posmešky a jed k ľudskej nenávisti, ktorá sa liala na Krista.

 

4. Znášal hriech. 1 Pt 2, 24 hovorí, že „sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo“. Boh toho, ktorý nemal hriech, urobil za nás hriechom (2 Kor 5, 21). V tejto temnote Pán položil na Ježiša neprávosti nás všetkých (Iz 53, 6). Aby za nás zniesol hriech, Kristus na sebe znášal peklo, ktoré si zasluhujú naše hriechy. Klass Schilder hovorí, že Boh „priamo zosielal muky pekla na Krista“.Toto je najhlbšie tajomstvo temnoty kríža.

 

Ježišovo peklo na kríži
Foto: thebibleimages.com

 

5. Bol trestaný. Ježiš znášal peklo na kríži, pretože peklo je trestom za hriech. Všetko, čím peklo je, zakúsil priamo tam počas tých hodín temnoty, v ktorých niesol naše hriechy a znášal náš trest. Boží hnev sa vylial na Neho, a On sa stal uzmierením za naše hriechy (Rim 3, 25; 1 Jn 2,2).

 

6. Bol odtrhnutý od skúsenosti Božej lásky. Toto opustenie Krista znamenalo, že láska, ktorú Syn zažíval celú večnosť so svojím Otcom, bola teraz pre Neho nedosiahnuteľná. Navyše sa na Spasiteľa vyliali hrôzy Otcovho súdu. 2 Sol 1,9 hovorí, že tí,„čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša…  sa za trest dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci“.

 

To je peklo.

Peklo je vedomé utrpenie v najtemnejšej temnote, obklopený démonickými silami. Znamená znášať vinu nášho hriechu a byť súdený spravodlivým súdom Božím. Ale úplným vrcholom pekla bude pre hriešnika vedieť, že Boh Láska existuje, ale teraz sa k nemu už nedá dostať.

Keď ľudia rozprávajú o pekle, často diskutujú o tom, či je skutočné, alebo nie je. Peklo je také reálne ako kríž. Ježiš vstúpil do všetkých oblastí pekla na kríži, a znášal ich, aby si ty nikdy nemusel poznať, čo je peklo.

Ak niekto povie, že pekla niet, pýtam sa ho: „Tak potom o čom bol kríž? Prečo musel Kristus trpieť? Prečo tá temnota? Prečo opustenosť?“ Tieto veci sa diali, pretože Boží hnev je reálny, aj súd je skutočný a peklo jestvuje. Toto všetko sa vylialo na Ježiša, a on to prijal na seba, aby nás od toho zachránil. Ale, ako hovorí Richard Sibbes: „Všetko, čo sa stalo Kristovi, sa udeje všetkým tým, čo sú mimo neho.“

Toto je veľmi jednoduchý výrok, a zodpovedá Písmu. Práve preto musí každý človek prísť k Ježišovi Kristovi a byť v ňom. Lebo bez neho nemôžeme byť spasení.

Zdroj: crosswalk.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00