Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu

Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu
Knižnice sú vnímané ako miesta vzdelania, kultúry, stretávania. Kdesi v človeku sa od nepamäti skrýva túžba po poznaní a hľadaní pravdy v akomkoľvek odbore. Táto túžba spôsobuje neustálu dynamiku a progres ľudstva. O jednej z akademických knižníc na Slovensku sme sa rozprávali s vedúcou Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Katarínou Matuškovou (40).

Stojíte na čele akademickej knižnice – v čom je jej špecifikum oproti verejným knižniciam? Kde je to správne miesto akademickej knižnice, v kultúre či školstve?

Akademické knižnice tak trochu oscilujú medzi školstvom a kultúrou. Na jednej strane sme informačným pracoviskom a ponúkame širokú škálu informačných služieb nielen našim študentom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti, no na strane druhej svojimi sprievodnými aktivitami dopĺňame dianie v oblasti kultúry v rámci mesta/okresu. Jednoznačným špecifikom je určite zameranie na študijnú literatúru, o čom svedčí aj skladba knižničného fondu, ktorý je odrazom študijných odborov, ktoré naša/vaša Katolícka univerzita ponúka. Čo je jednoznačným špecifikom – jej umiestnenie uprostred univerzitného kempusu, ten však netvorí bariéru. Knižnica je prístupná aj odbornej verejnosti a v podstate komukoľvek nad pätnásť rokov, kto prejaví záujem o poznanie.

 

Vašimi primárnymi čitateľmi (užívateľmi) sú študenti a pedagógovia univerzity. Kto môže byť členom UK KU?

Používateľmi služieb UK KU sú primárne študenti a vedeckopedagogickí zamestnanci Katolíckej univerzity. Vychádza to predovšetkým zo skladby samotného fondu. Uvedené skupiny majú benefity napr. vo forme nižšieho poplatku, väčšieho počtu vypožičaných kníh. Odborná verejnosť zahŕňa ostatných používateľov (študenti z iných univerzít, obyvatelia mesta, okresu). Samostatnú kategóriu tvoria študenti so špecifickými potrebami, ktorí aktívne využívajú aj služby Poradenského centra, ktoré sídli v časti budovy knižnice. K štúdiu literatúry tak môžu využívať rôzne asistenčné pomôcky, napr. čítacie lupy, skenery, ergonomické pomôcky.

 

Aké služby pre nich ponúkate? Čím sa odlišujú od služieb verejných knižníc?

Pre všetky uvedené kategórie sprístupňujeme výpožičné, konzultačné i reprografické služby. Taktiež sprostredkúvame medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu. Pre našich študentov každoročne realizujeme informačné vzdelávanie v niekoľkých fázach so zameraním na orientáciu vo fonde knižnice a vyhľadávanie v online katalógu i v elektronických informačných zdrojoch, ku ktorým má KU prístup. Sprievodné podujatia, ktoré v priebehu roka organizujeme, majú rôzne zameranie. Pri ich organizácii spolupracujeme aj s tretím sektorom. Tie sú určené nielen pre študentov a pedagógov KU, ale aj pre širokú verejnosť.

 

Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu

 

VÝSTAVNÉ PODUJATIA, PREDNÁŠKY, MULTIŽÁNROVÉ AKTIVITY

Knižnica je nielen miestom vypožičiavania kníh, je to istým spôsobom aj centrum kultúry, stretnutí, umenia… Spolupracuje UK KU aj s ľuďmi z iných umeleckých oblastí než je literatúra?

Áno, čo sa týka umenia vo všeobecnosti, priestorové usporiadanie knižnice nám dáva možnosti na realizáciu výstavných podujatí, prednášok, hudobných doprovodov a ďalších multižánrových aktivít, ktoré boli v uplynulom roku nútene pozastavené.

 

V čase koronakrízy fungujú vzdelávacie i kultúrne inštitúcie v úplne novom, doposiaľ nevídanom móde. Ako ste sa popasovali s nutnými zmenami? 

Od 10. marca nabehla KU na dištančnú formu štúdia. Odvtedy sme vyskúšali niekoľko modelov fungovania, ktoré sa samozrejme odvíjali od aktuálnej pandemickej situácie a opatrení, ktoré nám ukladal štát. Vďaka interpelácii zo strany profesijných združení knižníc a knihovníkov sa do uznesenia vlády dostali knižnice ako výnimky zo zákazu vychádzania. Samozrejme, pokiaľ sa okres nenachádza v IV. stupni varovania. Tam musia byť knižnice úplne zatvorené. Knihovníci a informační špecialisti sú však od začiatku svojho bytia veľmi flexibilní a vedia sa rýchlo adaptovať. Dôkazom toho bol aj rozmach online aktivít a zmena poskytovania služieb z reálneho do online sveta. Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je už množstvo informačných systémov a úložísk v cloude, odbornú prácu bolo možné vykonávať aj z domu.

 

UK KU disponuje pestrým knižným fondom, povedzte nám o ňom viac. Čo všetko tvorí knižný fond UK KU?

Knižný fond UK KU v súčasnosti presahuje číslo 217 tisíc knižných jednotiek. Vo fonde sa rýchlo zorientujete vďaka klasifikačnému systému, ktorý jasne definuje miesto každej knihy. Vďaka novej budove knižnice je 90 % knižničného fondu vo voľnom výbere, čo uľahčuje prácu našim používateľom. Po vyhľadaní signatúry v online katalógu si môžu knihu priamo vybrať vo fonde. Nazvala by som to „readers friendly“, nakoľko knihy sú katalogizáciou umiestnené vždy k obsahovo blízkym titulom. Jednotlivé signatúry sa zameriavajú na oblasti filozofie, psychológie, náboženstva, spoločenských vied atď. Tie sa opäť rozmieňajú na drobné v podobe ďalšieho podrobnejšieho delenia. Pridanou hodnotou je v našej knižnici aj farebné rozlíšenie jednotlivých signatúr na knihách, ktoré hľadanie uľahčia. Na prvom podlaží je aj samostatné oddelenie Milana Stanislava Ďuricu – slovenského historika, a na modrom podlaží oddelenie Tadeusza Zasępu – bývalého rektora KU. Okrem kníh ponúkame aj periodiká, ktorých počet sa každoročne mení v závislosti od titulov, ktoré UK KU odoberá. Ako akademická knižnica máme zo zákona povinnosť evidovať aj záverečné a kvalifikačné práce, rovnako aj publikačnú činnosť a umeleckú činnosť našich autorov.

 

Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu

 

 

ČLOVEK, KTORÝ NEČÍTA, JE OCHUDOBNENÝ

V dnešnej dobe sa často hovorí o digitalizácii, je to jedna z výziev aj pre UK KU – naďalej digitalizovať a robiť knižničný fond dostupný aj v online verzii. Nestratí kniha digitalizáciou svoje čaro?

Práve koronakríza ukázala, aká je digitalizácia dôležitá. No jej hlavným cieľom nie je len presun do online prostredia. Z pohľadu akademickej knižnice je dôležité digitalizovať obchodne nedostupné knihy – tie, ku ktorým je už ťažké sa dostať, rovnako ako študijnú literatúru. Pre knižnice, ktoré sa orientujú na kultúrne dedičstvo, je dôležité digitalizovať vzácne knihy a rukopisy, aby sa k nim – teda k ich digitálnej rozmnoženine – dostala verejnosť bez potreby manipulácie s originálom, ktorý je veľakrát citlivý na svetlo a vlhkosť prostredia. Či stratí zdigitalizovaná kniha svoje čaro? Skúsenosti z posledných rokov ukázali, že „tlačenú knihu v ruke“ e-kniha z trhu nevytlačí. Ide skôr o preferenciu čitateľov alebo aktuálnu potrebu, kedy kvôli veľkej batožine neodnesiete všetky rozčítané knihy, ale do čítačky sa vám pekne pomestia.

 

Knihy sú pre človeka vo všeobecnosti obohatením. V čom je rozdiel medzi človekom knihomoľom a človekom, komu knihy zapadajú prachom?

Podľa môjho osobného názoru je človek, ktorý nečíta, ochudobnený o veľa. Čítanie je určite potrebné pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti u detí, rovnako si však myslím, že je potrebné neustále sa rozvíjať aj v dospelosti. Pri beletrii/poézii sa dá fantasticky oddýchnuť od reálneho sveta, preniknúť do príbehu, ktorý sa prostredníctvom slov odohráva na papieri a my si ho vlastnou fantáziou pekne vyfarbíme. Študijná literatúra je samostatná kapitola. Knihy tohto typu rozšíria naše vedomosti, znalosti, nech je náš vek akýkoľvek.

 

Človek z vonku si pod pojmom knihovník predstaví zväčša osobu, ktorá sa dobre orientuje v knižnom fonde, vie čitateľovi poradiť, kde má akú knihu hľadať a pracuje prevažne pri výpožičnom pulte. Je to však mýtus. Čo všetko patrí do pracovnej náplne knihovníka? Aký by mal byť správny knihovník?

Začnem od konca. Správny, resp. dobrý knihovník či informačný špecialista by mal rád hľadať a nachádzať. Mal by mať vždy veľa otázok, no ešte viac odpovedí. Mal by byť zameraný na detail, ľahko sa adaptovať a stále hľadať nové informácie. Tie je však potrebné kriticky overovať, a to by mal učiť aj užívateľov knižnice. Samozrejme, v každej knižnici sú úlohy rozdelené podľa pracovnej náplne na jednotlivých oddeleniach. Výpožičné služby sú vrcholom ľadovca, no najviac viditeľným. Za nimi stojí tím odborných zamestnancov, ktorí sa starajú o jednotlivé procesy spracovania dokumentov. V akademickej knižnici je samostatnou kapitolou evidencia umeleckej a publikačnej činnosti, ktorá tvorí výkladnú skriňu každej univerzity.

 

Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu

 

KNIŽNICE ZJEDNOCUJÚ

Mottom tohtoročného TSK je: Knižnice pre všetkých. Z čoho vychádza?

Hlavným cieľom 22. ročníka podujatia Týždeň slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí. Knižnice zjednocujú, snažia sa byť miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia. Dávajú príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky na sebavzdelávanie. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále jediným miestom, kde môže získať prístup k informáciám každý, bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti. Preto je uvedené motto zároveň najdôležitejším cieľom knižníc. Byť tu pre všetkých – bez rozdielu.

 

Čo v tomto „čase kníh a knižníc“ ponúkate svojim čitateľom?

Týždeň slovenských knižníc sa z dôvodu pandemickej situácie presunul do online prostredia. Všetky aktivity sa budú robiť iba virtuálne. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil 1. marca 2021 na FB stránke Slovenskej asociácie knižníc. Prihovorila sa ministerka kultúry SR Natália Milanová a obaja predsedovia knihovníckych profesijných združení. Jedným z prekvapení bolo aj propagačné video o slovenských knižniciach.

 

http://sakba.sk/dokumenty/2021/Slovenske_kniznice_SAK.mp4

 

Otvorenie bolo spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2020, ktorú získala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach za projekt Literárny e-magazín Knihy na dosah.

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sme pripravili tzv. Virtuálny knižný kalendár. Každý deň počas marca budeme na našich sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) prinášať interaktívne výzvy, ktoré budú pri hľadaní odpovede navádzať na využívanie online katalógu a lepšiu orientáciu v knižničnom fonde. Naším cieľom je spropagovať tvorbu vlastnej rešerše a taktiež inštruktážne videá, ktoré sme pridali na náš web. Samozrejme, pre troch úspešných riešiteľov máme pripravené odmeny. Rovnako bude počas celého mesiaca marec 50 % zľava na registračný a prolongačný poplatok pre všetkých (študentov i odbornú verejnosť). Začítaj sa do mňa! – pod týmto názvom máme, ako každý rok, pre svojich užívateľov pripravené miesto, kde budú k dispozícii multiplikáty kníh a časopisov, ktoré si budú môcť zobrať zdarma. Počas celého marca bude k dispozícii skúšobný prístup k odbornému nástroju Writefull, ktorý koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku v anglických textoch.

 

Katarína Matušková: Cieľom knižníc je byť tu pre všetkých – bez rozdielu 

 

SPOZNÁVAM DARY, KTORÉ MÁ ČLOVEK V SEBE UKRYTÉ

Ste osobou s tvorivou iskrou, umeleckým cítením i širokými odbornými znalosťami. Po knihe z akej oblasti najčastejšie siahnete? Akú knihu máte aktuálne rozčítanú?

Takmer vždy mám rozčítaných viacero kníh, momentálne tri. Jednu beletriu, jednu knihu z oblasti osobnostného rozvoja a jednu z duchovnej oblasti. Aktuálne sú to: Jessie Burtonová: Múza, Devora Zacková: Singletasking, Fulton Sheen: Uverme neuveriteľné.

 

Ako vedúci zamestnanec máte zodpovednosť za chod úseku, ktorý je mimoriadne špecifický. Čo je podľa vás vo vedúcej pozícii najdôležitejšie?

Zachovať chladnú hlavu, odstup od problematiky, tímovosť. Človek nezmôže nič, pokiaľ nie je ochotný delegovať a dôverovať. Preto je dôležitá aj komunikácia, ako smerom von, tak aj dnu v rámci pracovného kolektívu. Nemôžeme chcieť, aby nám rozumeli naši používatelia, pokiaľ o našich cieľoch nevedia tí, ktorí s nimi prichádzajú do úzkeho kontaktu. Ako ľudia sme rôzni. Každý si so sebou prináša do práce to svoje. Je veľkou výzvou spoznávať dary, ktoré má človek v sebe ukryté a vedieť ich správne nasmerovať, aby boli na osoh inštitúcie, no i samotného nositeľa.

 

A nakoniec, i keď aj tento rok pokračuje v korona režime, čo je v pláne UK KU na najbližší rok?

Aktuálne ukončujeme projekt akvizície literatúry z Fondu na podporu umenia, kde sme boli úspešní. Naši používatelia sa môžu tešiť na takmer 700 nových kníh v našom fonde z rôznych oblastí. Po odznení pandémie plánujeme obnoviť prezenčné informačné vzdelávanie i sprievodné podujatia. V rámci celoslovenského kontextu sa v roku 2021 kreuje nová Stratégia slovenského knihovníctva na roky 2021 – 2026, ktorá určí ďalšie smerovanie slovenského knihovníctva.

Mgr. Katarína Matušková je od roku 2015 vedúcou zamestnankyňou Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, členkou správnej rady Slovenskej asociácie knižníc (od 2020), členkou redakčnej rady Bulletinu SAK (od 2019).

Autorka rozhovoru: PaedDr. Darina Obušeková, PhD., zamestnanec Univerzitnej knižnice KU

Snímky: archív UK KU

Titulná snímka: archív respondentky

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00