Kňaz František Trstenský: Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky

Kňaz František Trstenský: Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky

Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám a mala osobitné miesto medzi Ježišovými učeníkmi. Spomína sa vo všetkých štyroch evanjeliách. Často je označovaná ako žena s veľmi nečistou povesťou. Podľa slov Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku, by nás však viac ako jej hriešna minulosť mal zaujímať a povzbudzovať jej príklad oddanej a vernej Kristovej učeníčky, prvej ohlasovateľky vzkrieseného Pána.

Kto bola sv. Mária Magdaléna?

Mária z Magdaly je popri Ježišovej matke jedinou ženskou postavou, ktorá sa spomína vo všetkých štyroch evanjeliách. Sprevádza Ježiša počas jeho verejného účinkovania a je svedkyňou veľkonočných udalostí. Nachádzame ju pri udalostiach, ktoré tvoria jadro kresťanského vyznania viery o Kristovi, ako to vyznávame: „Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych.“ Mária z Magdaly je tak zárukou kontinuity predveľkonočnej a poveľkonočnej viery.

Pochádzala z Magdaly. Kde presne sa táto oblasť nachádza?

Meno Magdaléna naznačuje, že Mária pochádzala z tohto mesta, ktoré ležalo na západnom brehu Galilejského jazera a bolo známym centrom rybárov. Židovský historik Jozef Flávius (30 – 100) uvádza, že v tomto prístavnom meste na brehu Galilejského jazera sa v roku 66 po Kr. zhromaždili vzbúrenci proti Rímu. Rímsky veliteľ Vespazián v roku 67 po Kr. mesto obliehal a porazil.

V roku 2009 sa začal veľký archeologický výskum lokality. Bola identifikovaná synagóga z prvého storočia po Kr., miestny trh, rituálne kúpele – tzv. mikwaot, vodovodný systém, zdobené budovy s mozaikovými podlahami.

To všetko dosvedčuje, že Magdala bola v dobe Ježiša Krista zrejme významným obchodným a náboženským centrom…

Áno. V súčasnosti tvorí Magdalu okrem archeologickej časti aj duchovné centrum „Duc in Altum“, v preklade „Zatiahni na hlbinu“. V pôsobivom centre plnom symboliky pútnici nájdu viaceré kaplnky ako aj Nádvorie žien, ktoré tvorí osem stĺpov s menami žien z Nového zákona – Mária z Magdaly (Lk 8, 2); Zuzana a Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu (Lk 8, 3); Mária a jej sestra Marta (Lk 10, 38); Salome, matka Zebedejových synov (Mt 20, 20); Petrova testiná (Mt 8, 15); Mária Kleopasova (Jn 19, 25) a mnohé iné ženy (Mk 15, 41). Na poslednom ôsmom stĺpe nie je vyznačené žiadne meno, lebo je venovaný ženám všetkých čias, ktoré milujú Boha a žijú svoju vieru.

Kňaz František Trstenský: Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky

Mária z Magdaly je druhou najdôležitejšou Máriou Nového zákona

V Lukášovom evanjeliu sa uvádza, že Pán Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov. Vieme, o akých konkrétne išlo?

Táto krátka správa nám neumožňuje bližšie určiť, v čom spočívalo jej posadnutie. Z iných evanjeliových textov vieme, že Kristus uzdravoval ľudí z rôznych chorôb, dokonca im prinavrátil život, ale mal aj moc vyháňať zlých duchov – čo boli všetko viditeľné prejavy jeho božskej prirodzenosti.

Čo konkrétne toto číslo znamená?

Číslo sedem je symbolickým vyjadrením zvlášť ťažkej formy zla. Vôbec sa však nemusí vzťahovať len na hriechy v sexuálnej oblasti, ako sme pri Márii z Magdaly náchylní uvažovať. Pri uzdravení posadnutého človeka evanjelista jeho vážny stav vyjadruje, že zlí duchovia tvoria pluk (doslova „légia“), lebo ich je mnoho (porov. Mk 5, 9). V Matúšovom evanjeliu sa hovorí o siedmich duchoch, ktorí zhoršia stav človeka, než v akom bol predtým. Ide teda o vážny stav, z ktorého ju Pán Ježiš uzdravil, ale nevieme konkrétnosti.

V prípade Márie z Magdaly evanjelista Lukáš uvádza, že bola medzi ženami, ktoré sprevádzali Pána Ježiša a z ktorej „vyšlo sedem zlých duchov“ (porov. aj Mk 16, 9). Dôraz sa teda nekladie na jej minulý stav, ale na súčasnú situáciu, ktorou je jej začlenenie do spoločenstva učeníkov a učeníčok Božieho Syna.

Čo ešte by sa dalo v súvislosti s týmto o Márii Magdaléne povedať?

Cirkevní otcovia v staroveku poukazovali na kontrast medzi novozákonnou Máriou z Magdaly a starozákonnou Evou. Z rajskej záhrady prišla smrť, zo záhrady vzkriesenia prišiel život. Prvá žena rozšírila smrť tam, kde bol život. Mária z Magdaly z miesta smrti zvestovala život. V raji ponúkla žena mužovi smrť, z hrobu zvestuje žena mužom (apoštolom) život. Preto niektorí hovoria, že Mária z Magdaly je druhou najdôležitejšou Máriou Nového zákona po Panne Márii.

Najčastejšie sa spomína, že je patrónkou prostitútok, kajúcnikov a ľudí, ktorí bojujú s čistotou. O akých ďalších patronátoch môžeme v jej prípade ešte hovoriť?

Je ešte aj patrónkou kaderníkov, lekárnikov, záhradníkov, ale napríklad aj ľudí pracujúcich s parfumériou.

S akými atribútmi sa najčastejšie zobrazuje na sochách a obrazoch?

Zobrazuje sa s krížom, keďže stála pri Ježišovi aj v okamihu jeho smrti.Niekedy drží v ruke nádobu s olejom, lebo šla s ostatnými ženami ku hrobu pomazať Ježišovo telo. Chcem však spomenúť zaujímavé zobrazenie Márie Magdalény, ako drží v ruke biele vajíčko. Jestvuje totiž legenda, ktorá hovorí, že sa dostala pred cisára Tibéria do Ríma a podarovala mu slepačie vajce so slovami: „Kristus vstal z mŕtvych!“. Cisár sa na jej slová rozosmial a povedal, že Ježišovo vzkriesenie je také nepravdepodobné, ako keby biele vajce zmenilo farbu na červeno. Legenda hovorí, že vajce v ruke cisára skutočne sčervenalo. Údajne práve odtiaľ pochádza zvyk maľovať veľkonočné vajíčka.

Kde vo svete sa najviac šíri jej úcta? Môžete spomenúť nejaké známe chrámy, ktoré sú jej zasvätené?

Úcta k Márii Magdaléne sa začala šíriť zhruba od 12. storočia. Zaslúžila sa o to rehoľa dominikánov, ktorí ako výborní kazatelia ponúkali veriacim Máriu Magdalénu ako vzor pokánia.

Na prvom mieste spomeniem chrám Márie Magdalény, ktorý stojí na svahu Olivovej hory v Jeruzaleme. Bol postavený v roku 1888 a patrí ruskej pravoslávnej cirkvi. Pútnici ho ľahko spoznajú podľa siedmich pozlátených vežičiek. Svoju hĺbku má duchovné centrum v Magdale na brehu Galilejského jazera. Na Slovensku sú viaceré chrámy zasvätené tejto svätici ako napríklad Mútne na Orave, Vyšný Medzev, Rusinovce, Jablonov, Lipany, či Richnava.

Kňaz František Trstenský: Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky

Zmŕtvychvstalý Kristus zmenil jej slzy na veľkonočnú radosť

Často je pomenovaná aj ako apoštolka apoštolov. Prečo?

Na rozdiel od učeníkov neopustila Krista a bola prítomná pri jeho ukrižovaní a pochovaní. Našla prázdny hrob, keď spolu s ostatnými ženami šla v nedeľu ráno pomazať Ježišovo mŕtve telo. V Jánovom evanjeliu je opísané jej stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom, ktorý zmenil jej slzy na veľkonočnú radosť. Ježiš jej dal príkaz oznámiť̌ jeho vzkriesenie apoštolom (porov. Jn 20, 17). Dostáva sa jej tak privilégia, že sa ešte pred apoštolmi stretla so vzkrieseným Kristom. Preto v neskoršom období bola označená titulom apoštolka apoštolov.Mária z Magdaly dostala príkaz: „Choď k mojim bratom.“ (Jn 20, 17) Ježišov Boh a Otec je aj naším Bohom a Otcom. Nie sme Boží otroci, ale synovia a dcéry a Ježiš je naším bratom. Je to veľké privilégium. Kto uveril, je poslaný túto pravdu ďalej hlásať podľa príkladu Márie z Magdaly: „Videla som Pána.“ (Jn 20, 18).

Ako pokračoval jej život po vystúpení Ježiša do neba?

Všetky ďalšie informácie o jej živote majú charakter legiend. Po zoslaní Ducha Svätého odišla z Jeruzalema do Francúzska, kde ohlasovala Ježiša Krista. Ku koncu života údajne prišla do Efezu. Tam zomrela a tam ju aj pochovali.

Čím nás môže dnes osloviť život sv. Márie Magdalény?

V roku 2016 počas Mimoriadneho jubilejného roka Božieho milosrdenstva pápež František povýšil spomienku na Máriu z Magdaly, ktorá pripadá na 22. júl, na liturgický sviatok. Nové liturgické texty hovoria o nej ako o žene, ktorá je príkladom pravej a autentickej evanjelizátorky, lebo ako prvá ohlásila ústredné posolstvo kresťanstva – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Buďme aj my podľa jej príkladu evanjelizátormi v našom prostredí!

Snímky: Archív respondenta

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00