Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta

Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta
Poznáte Miles Jesu? Ak rozlišujete svoje povolanie, môže vám byť nápomocný napríklad ich Dom kresťanskej formácie. Viac nám o cirkevnej rodine zasväteného života Miles Jesu povedali dve jej členky – Anna Koniarová a Markéta Matoušková, ktoré pôsobia v Hamuliakove pri Bratislave.

Čím je špecifická komunita Miles Jesu?

Anna: Miles Jesu je cirkevná rodina zasväteného života. Nie je to typická rehoľa a zároveň to nie je ani sekulárny inštitút. Patrí medzi takzvané nové formy zasväteného života. Tvoria ju muži aj ženy, ktorí svoj život zasväcujú Bohu prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Tí potom žijú v mužských alebo ženských komunitách. Máme aj členov, ktorí nežijú v komunitách, ale žijú so svojimi rodinami, tých voláme vinculum, čo v latinčine znamená puto, pretože sú s nami spojení modlitbou a obetou, sú tiež našou duchovnou rodinou. Navonok žijeme ako laici, každý má svoju prácu – každý inú, nemáme špecifický druh práce –, potom sa schádzame v spoločnom dome alebo byte, kde sa spolu modlíme a zdieľame svoj život.

 

Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta

 

Čomu sa venujete ako komunita?
Anna: Naším hlavným apoštolátom je posväcovanie sveta v našom prirodzenom prostredí, v ktorom pracujeme. V komunite si navzájom pomáhame spoznávať pravdu o sebe a plán, ktorý má Boh s každým jedným z nás.

 

Aké je to prežívať zasvätený život práve v komunite Miles Jesu? Čím vás očaril práve tento spôsob života?

Markéta: Keď som prvýkrát prišla na duchovné cvičenie do Miles Jesu, očarila ma radosť sestier Miles Jesu. Vnímala som, že sú to normálne ženy, ktoré sa vedia rozdávať a byť tu pre druhých. Pre Božie kráľovstvo zanechali svoj dom, rodinu, deti, slobodne sa zriekli pozemského manžela a… objavili najhlbšiu lásku svojho života v Kristovi. Tomu odovzdali svoj život. Bolo to pre mňa hlboké svedectvo a aj ja som silno zatúžila žiť tak ako ony – ako zasvätená laička vo svete s Kristom v srdci. Presne do roka a do dňa od týchto duchovných cvičení som k nim vstúpila.

 

Keby ste mali povedať reklamu na Miles Jesu, ako by znela?

Markéta a Anna: Poď a uvidíš! Nie je to naša reklama, ale reklama, ktorú urobil
sám Ježiš. (úsmev)

 

Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta

 

OÁZA UPROSTRED PÚŠTE

Jedným z plodov vášho apoštolátu je aj Dom kresťanskej formácie. Predstavíte nám ho viac?

Anna: Dom kresťanskej formácie je ponuka pre mladých ľudí, aby v našej komunite spoznávali Boží plán so svojím životom. Môžu bývať sa nami v komunite niekoľko mesiacov a spoločne v modlitbe a rozhovoroch hľadať svoje povolanie. Počas tohto pobytu majú úplnú slobodu vo svojom rozhodnutí, Dom kresťanskej formácie žiadnym spôsobom nezaväzuje mladých, aby zostali v Miles Jesu, môžu sa slobodne rozhodnúť pre zasvätený život – v akejkoľvek forme či komunite a reholi –, alebo môžu spoznať, že Pán ich volá do života v manželstve. Prípadne, že sú povolaní žiť ako slobodní. Jednoducho necháva otvorené všetky možnosti, je ponukou pre tých, ktorí chcú urobiť zodpovedne svoje životné rozhodnutie.

 

Pre koho je tento program určený?

Anna: Je určený pre mladé ženy (v mužských komunitách pre mladých mužov), jednoducho pre tých, ktorí hľadajú svoju životnú cestu. Podobne aj tí, ktorí by k nám chceli vstúpiť, musia najprv prejsť programom Domu kresťanskej formácie.

 

Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta

 

Čo môžu mladé ženy získať pobytom v ňom?
Markéta:
Pobytom v Dome kresťanskej formácie vďaka pravidelnému sviatostnému životu s Ježišom môžu mladé ženy získať čas a milosti k tomu, aby urobili dobré a rozvážne rozhodnutie na svojej ceste životom. Pre mladého človeka je hľadanie svojho povolania najdôležitejšou časťou života, a teda aj rozhodujúci moment, na základe ktorého sa bude odvíjať celá ďalšia etapa dotyčného, podľa ktorej si usporiada svoje životné hodnoty. V uponáhľanom svete, nepokoji, prežívaní rôznych skúšok našej viery, boji voči rôznym moderným, kultúrnym a morálnym tlakom dneška nie je také ľahké nájsť oázu uprostred púšte. Modlitba, pravidelný sviatostný život, spoločenstvo a schopnosť stíšiť sa zohrávajú dôležitú úlohu pri rozlišovaní.

 

Ako sa môžu záujemcovia o Dom kresťanskej formácie k vám dostať?
Markéta:
Môžu prísť na duchovné cvičenia – napríklad pozývame v dátume od 22. 7. do 24. 7. 2022 alebo od 9. 9. do 11. 9. 2022. Prihlásiť alebo získať viac informácií môžu na: [email protected]. Potom môžu k nám prísť na návštevu, na sobotnú nočnú adoráciu alebo nám môžu napísať svoje prosby, ktoré predkladáme Ježišovi pri každodennej adorácii (mailová adresa: [email protected] alebo mobil: 0902 408 104).

 

Miles Jesu: Byť vo svete, ale nebyť zo sveta

 

V SRDCI KAŽDÉHO ČLOVEKA JE MIESTO, KTORÉ MÔŽE NAPLNIŤ IBA BOH

Čo pobyt v Dome kresťanskej formácie obsahuje? Na čo sa môžu jeho účastníčky tešiť?

Markéta: Jedným z prostriedkov pomoci v Dome kresťanskej formácie je duchovné sprevádzanie. To znamená sestersky pomáhať, byť nablízku, nie vyučovať ani prevziať zodpovednosť, ale vytvoriť si vzťah, kde sprevádzajúci je osoba, ktorá načúva a podporuje sprevádzaného tak, aby mohol definovať svoj problém a postupným odhaľovaním sám prísť na riešenie a rozriešenie konfliktu v sebe. Sprevádzanie pomáha vyjasňovať cestu a dodáva odvahu. Táto pomoc mladej žene vychádza práve z tohto cieľa: pomáhať jej takým spôsobom, aby to, čo si napokon ona zvolí, ju viedlo k cieľu: nájsť šťastie znamená objaviť cestu povolania v zhode s Božou vôľou. Cieľ každej cesty je jasný – dosiahnuť nebo.

 

Aké máte spätné väzby od účastníčok Domu kresťanskej formácie?
Markéta:
Podľa získaných skúseností z Domu kresťanskej formácie naozaj vidíme, že na začiatku to bol Boh, ktorý všetkým dievčatám naznačoval svoju prítomnosť, lásku, nehu alebo sa im dal poznávať aj vo forme „akejsi prázdnoty, smädu“, ktoré im „nedali pokoj“ a ony museli hľadať. V srdci každého človeka je miesto, ktoré môže naplniť iba Boh. Máme viacero svedectiev dievčat, ktoré rozpoznávali Božiu vôľu v Dome kresťanskej formácie v jednotlivých štádiách svojho hľadania. Hovoria o tom, že ich oslovil tento spôsob života zasvätených laikov, lebo žijú medzi ľuďmi, ale zároveň majú kaplnku, v ktorej sa modlia. Mladé ženy inšpirovala aj silná autenticita – byť medzi ľuďmi vo svete, ale nebyť zo sveta. Niektorým obzvlášť pomohlo počas pobytu v Dome kresťanskej formácie duchovné sprevádzanie, ale aj čas ticha s Pánom. Alebo im pomohol aj život v komunite, ktorý je v našom živote takým zrkadlom

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00