Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva rodičov a ich deti na Slovensku, aby sa zapojili do celosvetovej modlitebnej akcie „Milión detí sa modlí ruženec”.

Autor: ACN Slovensko

18. októbra sa už pätnásty rok budú deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi, či katechétmi modliť za jednotu a pokoj vo svete. Svätý Otec František navyše vyhlásil tohtoročný október za Mimoriadny misijný mesiac. Preto aj modlitebná kampaň „Milión detí sa modlí ruženec” odpovedá na výzvu Svätého Otca a jej centrálnou témou tento rok bude práve misia.

„Každý rok dostávame z celého sveta správy o tom, ako sa stále viac rodín a detských skupín pripája k tejto kampani. Už teraz sa jej zúčastňujú deti z viac ako 80 krajín na  všetkých kontinentoch. Len na Slovensku sa minulý rok modlilo za pokoj a jednotu približne 10 000 detí, ozrejmil riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech.

 

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

 

Prečo sa ruženec po celom svete deti modlia práve 18. októbra?

„Október je tradične mesiacom ruženca. Navyše, 18. októbra slávime sviatok svätého Lukáša evanjelistu, ktorý ako jediný zo štyroch evanjelistov opisuje udalosti z Ježišovho detstva,” vysvetľuje o. Martin Barta, duchovný asistent ACN.

„Modlitebná kampaň „Milión detí sa modlí ruženec” chce v tento deň zjednotiť v modlitbe ruženca deti na celom svete a poukázať na to, že spoločná detsky úprimná  modlitba má u Boha osobitnú moc vyprosiť svetu  mier a je dušou každej misijnej a duchovnej obnovy,” hovorí o. Barta.

Spoločne sa budeme modliť za väčšiu horlivosť pri šírení Kristovho evanjelia, za misie vo svete, osobitne tam, kde sú kresťania prenasledovaní alebo utláčaní, a tiež za nové misijné povolania.

Forma modlitby v tento deň je rôzna – niektoré skupiny detí sa s dospelými modlia celý ruženec, iní len jednu časť, jeden desiatok. Mnohí modlitbu ruženca spájajú s katechézou o význame tejto mariánskej modlitby, či s krátkym biblickým čítaním alebo s inými aktivitami ako napríklad návšteva pútnického miesta, biblické hry, či maľovanie ružencových tajomstiev.

 

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

 

Celosvetová kampaň

Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Keď sa raz niekoľko miestnych žien prechádzalo okolo prícestnej kaplnky, uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť Panny Márie. Jedna z nich si v tom momente spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

Od svojho zrodu sa táto modlitebná akcia stala skutočne celosvetovou, doslova „miliónovou”. „Dotýka sa nielen detských sŕdc. Aj dospelí, ktorí deti na túto modlitebnú akciu pripravujú a modlia sa spolu s nimi, zažívajú nanovo Božiu prítomnosť a jeho pokoj. Modlitba ruženca je tak jedinečnou cestou k mieru,” povedal Miroslav Dzurech.

Bližšie informácie a materiály ku kampani nájdete vo svojich kostoloch a na webových stránkach miliondeti.sk a acnslovensko.sk.

 

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

 

Na webovej stránke môžete taktiež vyznačiť vašu „ružencovú skupinu” na mapu sveta a pridať sa tak k ďalším tisícom detí na celom svete. Ak sa stihnete prihlásiť a vyplniť formulár do 18. septembra, ACN vám zašle ruženec z olivového dreva, ktorý vyrobili kresťania v Betleheme vo Svätej zemi.

 

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete

 

ACN – Aid to the Church in Need (u nás známa aj ako „Kirche in Not”) je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou.

Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00