TOP

Na Pochod za život cestou pokánia

V rámci prípravy na septembrový Pochod za život sa uskutoční „Verejné odprosenie za naše hriechy proti daru ľudského života“.

Na svojej stránke organizátori Pochodu za život vysvetľujú, že kultúra života sa môže rozvíjať len cez autentické obrátenie jednotlivcov, komunít a že sme všetci spoluzodpovední za stav našej spoločnosti. A aj samotný Pochod za život sa musí kráčať cestou pokánia.

Spoločnosť je poznačená nejednou donebavolajúcou nespravodlivosťou, ktorá sa v našej krajine začala obzvlášť prejavovať na konci roku 1957, keď boli v Československu legalizované umelé potraty.

 

 

BLAŽENÝ, KOMU SA ODPUSTILA NEPRÁVOSŤ

Pred očakávaným tretím Pochodom za život bol vytvorený manuál pre takzvanú kajúcu tryznu. „Sme presvedčení, že ak máme čo najlepšie manifestovať radosť z daru každého ľudského života, je dôležité, aby naše srdcia boli pred Bohom sväté a čisté,“ čítame v ňom. Slovné spojenie kajúca tryzna vyjadruje jednak vnútornú bolesť duše (trýzeň) a zároveň hlbokú a úprimnú ľútosť pred Bohom za krv nevinných (kajúcnosť).

„Kajúcnou tryznou chceme vyjadriť, že bolesť Božieho srdca je aj našou bolesťou,“ čítame v manuáli. Nejde teda len o nejakú spomienkovú udalosť, ale o verejné a spoločné odprosenie ľudí dobrej vôle – tých, ktorí uznávajú vlastnú zodpovednosť a zároveň prijímajú zodpovednosť za hriechy svojich otcov. Vymenúvajú deväť cudzích hriechov: dávať iným radu na hriech; povzbudzovať iných na hriech; iným kázať hrešiť; súhlasiť s hriechom iných; pomáhať pri hriechu iných; mlčať pri hriechu iných; zastávať hriechy iných; netrestať hriechy iných; chváliť hriechy iných.

Táto pobožnosť má charakter odprosenia a zmierenia. Je tiež zástupnou modlitbou – autority sa modlia v mene spoločenstva a ľudia dnešnej doby odprosujú za hriechy predchádzajúcich generácií.

 

 

POKÁNIE – CESTA SPRAVODLIVOSTI, ÚCTY A OBNOVY

Je potrebné, aby „Verejné odprosenie za naše hriechy proti daru ľudského života“ obsahovalo osem častí.

  1. Prvotný kontakt – Zložky miestnej komunity treba osloviť a pozvať.
  2. Pravidelné stretnutia – Aspoň raz mesačne, ich obsahom má byť: čítanie tematických kapitol z ponúkanej príručky a spoločné zdieľanie, odprosujúca a zástupná modlitba, plánovanie krokov k realizácii kajúcej tryzny. Odporúča sa celé obdobie posilniť pôstom.
  3. Osvetové podujatia – Prednášky, besedy s pro-life a pro-rodinnými aktivistami, odborníkmi na bioetiku, morálnu teológiu, svedectvá, filmy či dokumenty o problematike potratov.
  4. Zhromažďovanie informácií – Informácie o dejinách vašej komunity v súvislosti s problematikou vykonávania potratov.
  5. Príprava obradu kajúcnej tryzny – Predlohu obradu možno nájsť TU, je to však len pomôcka. Obrad má byť uskutočnený v duchu dôstojnosti, pokory a jednoduchosti. „Slová obviňovania, moralizovania iných alebo zľahčovania našich vín sú neprípustné. Celý obrad má byť rozvinutím vyznania: „My sme zhrešili!““ píšu autori.
  6. Zhmotnenie pokánia – Od slov treba prejsť k činom a zhmotniť svoje áno životu. Napríklad zriadením symbolického hrobu potrateným deťom, pamätnou tabuľou, zasadením symbolického stromu. Alebo na vyššej úrovni vytvorením štruktúr, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi, a podobne.
  7. Mobilizácia obyvateľstva – Aby sa o uskutočnení kajúcej tryzny dozvedeli všetci obyvatelia, využitím klasických i moderných informačných kanálov.
  8. Dokumentácia podujatia – Počas samotnej kajúcej tryzny, poslúžia miestnej komunite ako spomienky i archívny materiál a zároveň aj ako inšpirácia pre ďalšie mestá.

Komentáre