Nie, katolíci sa neklaňajú Márii

Nie, katolíci sa neklaňajú Márii
Milujem Preblahoslavenú Pannu Máriu! Tak, a je to vonku – a som tomu rád! Som požehnaný tým, že som členom Katolíckej cirkvi, lebo tá si skutočne váži a uznáva matku môjho Pána a Spasiteľa.

Autor: Gary Zimak

Musím sa priznať, že hoci som katolíkom od kolísky, nie vždy som zastával tento názor. Vlastne som väčšiu časť svojho života Máriinu rolu nechápal a ani sa o ňu príliš nezaujímal. No bola to chyba! Teraz, keď ma niekoľkí ľudia na Facebooku obvinili, že sa Márii „klaniam“, nastal čas, aby som sa za ňu postavil. No nechcem to urobiť nepríjemným spôsobom, budem iba prezentovať fakty, ktoré podľa mňa také tvrdenia vyvracajú. Rozhodnutie je na vás.

 

1. Boh poslal na svet Spasiteľa skrze Máriu.

Toto uvádzam ako prvé, pretože si myslím, že je dosť ťažké znižovať Máriinu dôležitosť, keď uznávame, že dlho očakávaný Mesiáš prišiel na zem narodením sa zo ženy – a tou ženou bola Mária. Boh mal určite mnoho možností, ako by Ježiš bol mohol prísť na svet, tak prečo si zvolil Máriu? A ak bola Mária dôležitá pre Boha, nemala by znamenať niečo aj pre nás?

 

2. Ježiš vykonal svoj prvý zázrak na Máriinu žiadosť.

Aj toto pokladám za dobrý argument. Áno, jasné, „Ježiš Máriu nepotreboval na to, aby v Káne Galilejskej premenil vodu na víno. Ona tam jednoducho len bola“. Ale prečo ju potom Ján vymenúva ako prvú zo svadobných hostí? Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. (Jn 2, 1-2) Ak Mária nie je na poprednom mieste v tomto príbehu, prečo je na zozname pred Ježišom a pred apoštolmi? Evanjelista Ján nemal vo zvyku prinášať nepodstatné detaily. Mária je vymenovaná ako prvá, lebo Ján chce upriamiť pozornosť čitateľov na jej prítomnosť na svadbe.

Ale čo potom to napomenutie? Viete, ten argument, že Ježiš Máriu „vypoklonkoval“, keď vyhlásil: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ (Jn 2, 4)

Ježiš bol pravoverný Žid a poslušne dodržiaval Desatoro. Prečo by verejne ponížil svoju matku prestúpením štvrtého prikázania? A po druhé, ak by to od neho naozaj bol „odpis“, prečo hneď potom urobil presne to, o čo ho matka prosila, a vykonal zázrak? Nebol by tým skôr myslel, že odmieta vyhovieť jej žiadosti? No keď sa jeho matka prihovárala za novomanželov, Pán sa rozhodol, že jeho čas už prišiel. Nemyslíte, že sa nám tým Ježiš snažil niečo povedať? Ako pravdepodobné je, že Ježiš čakal, až ho matka poprosí, aby nám ukázal silu modlitby príhovoru? Nie preto Ján Máriu menuje na prvom mieste spomedzi hostí?

 

Nie, katolíci sa neklaňajú Márii

 

3. Ježiš dal z kríža Máriu Jánovi.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.(Jn 19, 26-27)

Ak by Ježiš nebol myslel tie slová vážne, načo by ich bol vyslovil, keď visel na kríži, trpel a mal problém vôbec hovoriť? Žeby len tak, „aby reč nestála“? Iste mal na to dôvod. Cirkev odjakživa verí, že Ján pod krížom predstavoval každého člena Cirkvi a že od toho momentu sa Mária stala našou duchovnou Matkou. Písmo nám vraví, že Ján prijal tento Ježišov dar a vzal si ju k sebe.Nemali by sme to isté spraviť aj my?

 

4. Ježiš udelil svoje prvé milosti skrze Máriu.

Tento fakt sa často prehliada, keď sa umenšuje Máriina veľkosť, a pritom vychádza priamo z Písma! Keď Mária prijala Božiu ponuku, aby sa stala matkou Spasiteľa, ponáhľala sa navštíviť Alžbetu, svoju príbuznú. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. (Lk 1, 41)Podľa tejto pasáže z Biblie ešte skôr, ako by sa bol Ježiš narodil, doručil Alžbete milosti ústami Márie. Prečo? Nepotvrdzuje to jej dôležitosť? Nebol by sa v tom prípade našiel iný spôsob, ako to spraviť?

Ešte stále nie ste presvedčení? Tak pozrite, čo na to Alžbeta (tiež je to priamo v Písme): Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ (Lk 1, 44)

Myslím, že je dosť ťažké poprieť, že pri udelení týchto milostí Máriina prítomnosť a jej slová zohrali dôležitú úlohu. Pochádzali milosti od nej? Nie, samozrejme, že nie, pochádzali od Ježiša. Avšak On si vybral Máriu, ktorá sa podujala na cestu za Alžbetou, a tá ich dostala prostredníctvom Máriinho hlasu. Prečo? Lebo On chce, aby sme si uvedomili, aká je dôležitá!

 

5. Ježiš Kristus je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom.

Tak toto nedáva zmysel. Ako sa týmto môže obhájiť katolícky postoj? Práve preto sa my katolíci veľmi mýlime, nie je tak? Je mi ľúto, ak niekomu teraz prasknem bublinu, ale katolíci pevne veria, že jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je Ježiš. Túto vieru jasne vyznáva Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 2634: Orodovanie je prosebná modlitba, ktorá nás zblízka pripodobňuje Ježišovej modlitbe. On je jediný orodovník u Otca za všetkých ľudí, najmä za hriešnikov… Opiera sa o nasledujúci úryvok z Písma: Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. (1 Tim 2, 5-6)

Táto jedinečnosť Ježiša Krista však nevylučuje iných (vrátane Márie) ako „menších prostredníkov“, teda tých, čo sa prihovárajú. Aj sv. Pavol, autor spomínaných slov, si je zrejme vedomý tohto faktu, pretože niekoľkokrát povzbudzoval adresátov svojich listov, aby sa za seba navzájom modlili (Rim 1, 9; 1 Sol 5, 25; 1 Tim 2, 1).Katechizmus nazýva tento typ príhovoru „účasťou na Kristovom orodovaní“ (KKC 2635) a do praxe ho uvádzame vždy, keď sa jeden za druhého modlíme. Ak prosíme Máriu o orodovanie, nijako tým neumenšujeme Ježišovu úlohu byť prostredníkom medzi Bohom a človekom.

Nie som naivný. Nemyslím si, že vymenovaním týchto piatich faktov sa obránim proti tomu, aby ma ľudia označovali i naďalej za „uctievača Márie“. Viem, že budú fungovať iba vtedy, ak sa na ne pozeráme s otvorenou mysľou. Sväté písmo nehovorí o Márii veľa, ale to, čo v ňom o nej je, má váhu. Teológovia už dvetisíc rokov skúmajú miesta, kde sa v Biblii o nej píše, a budú to robiť aj naďalej. Štúdiom Písma sa o Máriinej úlohe môžeme veľa dozvedieť. Ak ma niekto teda chce kvôli Márii nazvať modloslužobníkom, nech si najprv pozrie týchto päť faktov. A ak aj potom bude na mňa ukazovať prstom, zrejme ich ignoruje, pretože ak ich prijme, možno otrasú jeho presvedčením.

Zdroj: catholicsay.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00