TOP

Pápež dal „zelenú“ púťam do Medžugoria

Srdcia mnohých mariánskych ctiteľov potešila v nedeľu 12. mája správa, že pápež František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálne v rámci farností či diecéz.

Titulná fotka: Mariusz Musiał

Pútnické miesto Medžugorie, ktoré sa nachádza v Bosne a Hercegovine, je známe a obľúbené miesto pre tisícky pútnikov z celého sveta, ktorí tam prichádzajú zakúsiť pokoj, zmierenie, stretnúť sa s Bohom už temer štyridsať rokov. Miestom zjavenia je Podbrdo – Vrch zjavenia. Prvýkrát sa tam Panna Mária zjavila 25. júna 1981 – práve preto sa v Medžugorí každý dvadsiaty piaty deň v mesiaci oslavuje ako deň výročia zjavenia. „Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“ To boli prvé slová, ktoré adresovala Panna Mária vizionárom. Posolstvá Panny Márie sa dotýkajú najmä tém ako pokoj, viera, obrátenie, modlitba a pôst.

 

Zdroj: padrejarek.pl

 

Doteraz bolo možné organizovať púte do Medžugoria výlučne súkromným spôsobom, v nedeľu sa to stalo oficiálne možným pre farnosti a diecézy. Práve pred necelým rokom (31. mája 2018) Svätý Otec vymenoval Mons. Henryka Hosera, emeritného arcibiskupa poľskej diecézy Varšava – Praga, za osobitného apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorie.

Aktuálne rozhodnutie si veriaci medžugorskej farnosti vypočuli od Luigiho Pezzuta, apoštolského nuncia v Bosne a Hercegovine, a arcibiskupa Henryka Hosera. Tlmočili rozhodnutie pápeža Františka, že sa môžu organizovať púte do Medžugoria pri dodržaní nasledujúcich podmienok, ktoré interpretoval Alessandro Gisoti, hovorca Svätej stolice:

  • Treba sa vždy postarať, aby sa vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali ako potvrdenie známych udalostí, ktoré si ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi.
  • Treba sa teda vyhnúť tomu, aby takéto púte vytvárali zmätok alebo nejednoznačnosť z vieroučného hľadiska. To sa týka aj duchovných pastierov každého rádu a stupňa, ktorí majú úmysel prísť do Medžugoria a celebrovať či koncelebrovať tam aj slávnostným spôsobom.

 

Zdroj: ocdn.eu

 

Uplynulé desaťročia mnohí putovali do Medžugoria súkromne. Dôležité je však poznamenať, že tu nenastáva nová situácia v rámci vieroučnej otázky, ale v rámci  pastorácie, keďže púte do Medžugoria neboli doteraz zakázané, ale bolo možné organizovať ich len súkromným spôsobom. Oznámenie nehovorí o skutočnostiach, ktoré sa v Medžugorí dejú od roku 1981, skúmanie je ešte stále neuzavreté, keďže zjavenia ešte stále pokračujú. Zo šiestich vizionárov majú denné zjavenia „Kráľovnej pokoja“ – bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, ešte traja z nich: Vicka (Medžugorie), Marija (Taliansko), Ivan (USA). Vizionárka Mirjana má zjavenia raz do mesiaca a zvyšní dvaja raz za rok.

„Keď si uvedomíme množstvo ľudí prúdiacich do Medžugoria a bohaté plody milosti, ktoré z toho vzišli, toto rozhodnutie ide v línii osobitnej pastoračnej pozornosti, ktorú chce Svätý Otec venovať tejto skutočnosti, na podporu a rozvíjanie dobrého ovocia,“ povedal Alessandro Gisoti.Komentáre