Pavol Strežo: K slzám ma privádza to, že Boh je naozaj Bohom zmierenia

Pavol Strežo: K slzám ma privádza to, že Boh je naozaj Bohom zmierenia
V roku 2012 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila vôbec prvá kajúcna tryzna na Slovensku. Po vzore malého oravského mesta sa na tento neľahký, ale pre spoločnosť veľmi prospešný projekt podujalo už ďalších sedemnásť slovenských miest. V rozhovore nám ho priblížil predseda občianskeho združenia Cesta k zmiereniu TJCII, Pavol Strežo.

Čo vás motivovalo začať organizovať kajúcne tryzny?

Spúšťačom bolo zistenie, že moja pani učiteľka zo základnej školy mala dva roky, keď jej otca deportovali do koncentračného tábora. Nikdy viac ho nevidela. Mal som ju veľmi rád a bolelo ma to. A tak som sa jej spýtal, či sa jej za to niekto niekedy ospravedlnil. Povedala, že nikdy. Práve naopak, hanbila sa za to, že je Židovka, a celý život to schovávala.

Druhá vec, ktorá ma k tomu viedla, je bázeň pred Bohom. Boh povedal Abrahámovi v Gen 12, 3: „Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ My Slováci máme ruky od krvi a priniesli sme prekliatie židovskému národu. Ako sa chceme postaviť pred Boha a pýtať si požehnanie bez toho, aby sme najprv robili pokánie?

 

Prečo ešte je podľa vás dôležité robiť tento druh pokánia?

Boh povedal o Židoch v Zach 2, 12: „Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka.“ Nemyslíte, že my ako Slováci by sme sa mali Bohu ospravedlniť za to, že sme mu pichali do oka?

Je dôležité, aby sa Cirkev zbavila každej formy antisemitizmu a teológie náhrady. Katechizmus nás v článku 674 učí, že Pán Ježiš sa vráti druhýkrát na túto zem až vtedy, keď ho Izrael prijme ako svojho Mesiáša. No ako by ho mohli prijať, ak sme ich my počas dejín Cirkvi prenasledovali a zabíjali?

 

Pavol Strežo: K slzám ma privádza to, že Boh je naozaj Bohom zmierenia

 

UZDRAVENIE ZEME

Čo je cieľom kajúcnych tryzien?

Cieľom je obnoviť bratstvo s ľudom zmluvy, a to nie je možné, pokiaľ nezaznie z našich úst a sŕdc úprimné pokánie.

Nie sme zodpovední za to, čo urobili naši otcovia, ale dodnes žneme následky ich rozhodnutí a potrebujeme sa postaviť pred Boha ako žijúca generácia a prosiť ho o odpustenie.

 

Prečo práve názov kajúcna tryzna?

Slovo tryzna je odvodené od slova trýzeň – vnútorná bolesť duše. Počas tryzny by sme mali vyjadriť úprimnú a hlbokú ľútosť voči Bohu za hriechy spáchané jeho vyvolenému národu. Preto prídavné meno kajúcna. Vyjadrujeme, že nám to nie je jedno a bolesť Božieho srdca sa dotýka aj toho nášho.

 

Aké ovocie prináša tento projekt?

V prvom rade sú to dotknuté srdcia židov. Kiežby sa nám podarilo aspoň trochu zmierniť ich bolesť zo straty svojich blízkych.

V druhom rade je to zmierenie kresťanských cirkví medzi sebou. V jednom meste povedal katolícky pán farár: Ideme sa zmieriť so židmi, no aj my kresťania máme medzi sebou veľa bolestí. A tak najprv urobili katolícko-evanjelickú tryznu a až potom sa postavili pred židov.

 

A čo ovocie v sekulárnej oblasti?

Boh v 2 Kron 7, 14 povedal: „Ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.“

Všimnite si tú podmienku: Ak – tak. Boh je pripravený uzdravovať našu zem, ak my splníme prvú časť. A tohto uzdravovania zeme sme boli svedkami vo viacerých mestách. Nové pracovné príležitosti, znížená kriminalita, obrátenia mladých ľudí či zavreté krčmy a bary, ktoré boli v bývalých arizovaných domoch.

Boh skutočne odpovedal tým, že požehnal mestá, ktoré činili pokánie.

 

Kde na Slovensku sa už tryzny uskutočnili?

Doteraz v osemnástich mestách, z nich spomeniem Žilinu, Topoľčany, Prešov, Sabinov, Prievidzu, Levoču, Nováky, Martin či Dolný Kubín.

 

V čom je tento projekt prínosný pre medzináboženský dialóg?

Po kajúcnych tryznách sme stretli židov, ktorí sa nás opýtali, či existujú aj iní kresťania ako my… Kajúcna tryzna je spôsob, ako ukázať židovskému národu, že kresťanstvo je proti každej forme antisemitizmu. A nie len to. V Katechizme v článku 839 sa píše: „Keď Cirkev, Boží ľud v Novej zmluve, skúma svoje vlastné tajomstvo, objavuje puto, ktoré ho spája so židovským národom.“

Inými slovami povedané: Každý kresťan, ktorý rozumie tajomstvu Cirkvi, musí milovať Izrael. Ak nemiluje, nikdy toto tajomstvo nepochopil.

 

NAJSTARŠIA RANA V KRISTOVOM TELE

Kto kajúcne tryzny organizuje na Slovensku?

Vo väčšine prípadov sú to ľudia z toho-ktorého mesta, ktorí majú lásku k Izraelu a je im ľúto hriechov minulosti. Ak potrebujú poradiť, napíšu do našej organizácie, Cesta k zmiereniu TJCII, spýtajú sa, ako majú postupovať, ako by mala taká tryzna vyzerať a podobne.

Ako inšpiráciu zvykneme poskytnúť videonahrávku z inej kajúcnej tryzny alebo poskytneme potrebné materiály. Vieme tiež pricestovať a všetko vysvetliť na osobnom stretnutí. Dôležité však je upozorniť, že kajúcnu tryznu si každé mesto organizuje vo svojej vlastnej réžii, my sme ochotní všetkými silami pomôcť.

 

Venuje sa vaša organizácia aj nejakým iným aktivitám?

Pripravujeme Mesiánske konferencie, zúčastňujeme sa medzinárodných stretnutí v rámci vízie TJCII, robíme rôzne prednášky, vyučovania na tému zmierenia kresťanov a židov, organizujeme modlitebné stretnutia v rámci tejto vízie.

 

Čo sa skrýva pod skratkou TJCII?

Slovné spojenie v angličtine: Towards Jerusalem Council II, v preklade: Smerom k II. Jeruzalemskému koncilu. Naše občianske združenie Cesta k zmiereniu je súčasťou tohto globálneho hnutia židovských a nežidovských nasledovníkov Ježiša.

TJCII vyrástlo z vízie, ktorú dal Duch Svätý v roku 1995 rabínovi Marty Waldmanovi. Jeho túžbou bolo, aby sa jedného dňa v Jeruzaleme konal koncil, ktorý bude zrkadlovým obrazom toho, o ktorom čítame v 15. kapitole Skutkov apoštolov.

 

O čo išlo na tomto prvom Jeruzalemskom koncile?

V tom čase bola cirkev len zo židov a začali sa obracať prví pohania. Kľúčová otázka bola, či ich prijmú do cirkvi bez toho, aby ich nútili stať sa židmi.

Paradoxne, dnes je situácia presne opačná. Cirkev tvoria výlučne kresťania z pohanov a začali sa obracať židia. Nazývajú sa Mesiánski židia a nechcú sa pridať k žiadnej existujúcej kresťanskej cirkvi, ale chcú ostať židmi a vyjadrovať svoju vieru v Ježiša židovským spôsobom.

 

Čo je cieľom činnosti organizácie TJCII?

Túžime vidieť zmierenie a uzdravenie najstaršej rany v tele Kristovom – rozdelenia židovskej a nežidovskej časti cirkvi, ktoré sa udialo v prvých storočiach po Kristovi.

TJCII sa snaží byť vyjadrením Ježišovej modlitby za jednotu v 17. kapitole Evanjelia podľa Jána a stelesnením Pavlovej vízie „jedného nového človeka“ (Ef 2) a „olivového stromu“ (Rim 11).

 

Pavol Strežo: K slzám ma privádza to, že Boh je naozaj Bohom zmierenia

 

OD TÚŽBY K ZMIERENIU

Ako treba postupovať, ak by niekto chcel kajúcnu tryznu zrealizovať vo svojom meste alebo obci?

Základ úspešnej realizácie kajúcnej tryzny je v modlitebnej príprave. Ľudia by sa mali modliť individuálne aj spoločne, spoločné modlitby by mali byť aspoň raz mesačne. Do príprav treba zaangažovať aj autority mesta, či už sekulárne alebo cirkevné.

 

Určite je nevyhnutné aj skúmanie histórie…

Pokánie sa má čo najviac opierať o fakty. V každom meste spolupracujeme s pamätníkmi daných udalostí, ale najmä s historikmi.

Dobrá príprava zahŕňa zorganizovanie stretnutí s prednáškami, či už v kostoloch, alebo na školách. Jednotlivé témy by mali objasňovať, čo je cieľom kajúcnej tryzny, aká je úloha Izraela v dejinách spásy, princípy zmierenia, dôležitosť odpúšťania a podobne. Ak je možnosť pozvať na besedu do škôl pamätníkov, môže to priniesť prepojenie generácií.

 

Aké ďalšie prvky môžu byť súčasťou prípravy kajúcnej tryzny?

Je vítané usporiadať koncert židovskej kapely, zorganizovať zájazd do Osvienčimu alebo premietať filmy s touto tematikou v kine či na školách.

V niektorých mestách sme mali možnosť vybaviť rozhovor s historikom v mestskej televízii, písali sme články do novín.

 

Zahŕňa príprava na verejné odprosenie aj nejaké gestá bratskej lásky?

Keďže sa židovská náboženská obec často nedokáže personálne a finančne starať o židovské cintoríny, ktoré majú v jednotlivých mestách, jedným z praktických skutkov lásky môže byť vyčistenie cintorína. Toto gesto otváralo srdcia v mestách, kde to organizátori tryzny urobili.

 

Akú formu má samotná kajúcna tryzna?

Realizuje sa ako verejné zhromaždenie, na ktorom vystúpia autority mesta, zástupcovia kresťanských cirkví, židovskej náboženskej obce a zhromaždený ľud. Nejde však len o spomienkovú udalosť na hrôzy holokaustu.

Obsahom stretnutia má byť vyjadrenie úprimnej, hlbokej ľútosti voči Bohu a prosba o odpustenie predstaviteľov židovskej náboženskej obce a preživších holokaustu za bolesť a utrpenie spôsobené našimi predkami.

 

Spája sa vám s projektom kajúcnych tryzien nejaké osobné svedectvo, ktoré by ste mohli zdieľať našim čitateľom?

Najsilnejšie je pre mňa vždy to, keď sú nám židia ochotní odpustiť. To ma privádza k slzám, že Boh je naozaj Bohom zmierenia.

 

Snímky: Archív OZ Cesta k zmiereniu TJCII

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00