Pôstna a veľkonočná kampaň ACN na pomoc 11 000 rehoľným sestrám v 85 krajinách sveta

Pôstna a veľkonočná kampaň ACN na pomoc 11 000 rehoľným sestrám  v 85 krajinách sveta
BRATISLAVA – Podpora rehoľných povolaní patrí k prioritám pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need od jej vzniku v roku 1947. Preto tento rok venuje ACN svoju celosvetovú pôstnu a veľkonočnú kampaň, ktorá dnes začína aj na Slovensku, na zintenzívnenie pomoci rehoľným sestrám na celom svete. A to najmä na miestach, kde je Cirkev prenasledovaná, utláčaná alebo trpí hmotnou núdzou.

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pápežská nadácia v kampani poukazuje na výnimočné poslanie Bohu zasvätených sestier prostredníctvom hesla „Výnimočné ženy. Vďaka Bohu. Vďaka Vám.“. Život sestier približuje cez svedectvá o ich povolaní, o službe najmenším a najbiednejším ako aj o ich skrytom živote modlitby za svet. ACN im zároveň v mene všetkých dobrodincov, ktorí sa im rozhodnú pomôcť – či už modlitbou, alebo finančným príspevkom, vyjadruje svoju vďaku a podporu.

 

Pôstna a veľkonočná kampaň ACN na pomoc 11 000 rehoľným sestrám  v 85 krajinách sveta
Kontemplatívne sestry karmelitánky z Madagaskaru sa modlia za dobro pre celý svet.

 

ACN ročne podporuje približne 11 000 rehoľných sestier prostredníctvom viac ako 800 projektov v 85 krajinách sveta. Okrem podpory ich pastoračnej a charitatívnej činnosti poskytuje ACN aj existenčnú finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. K prioritám nadácie patrí aj podpora formácie mladých rehoľných sestier, kandidátok aj noviciek. Ďalej sú to projekty na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť v krajinách, ktoré boli zničené vojnou alebo postihnuté prírodnými katastrofami. ACN poskytuje rehoľným spoločenstvám i pomoc pri zakúpení dopravných prostriedkov potrebných pre ich pastoračnú službu.

 

Pôstna a veľkonočná kampaň ACN na pomoc 11 000 rehoľným sestrám  v 85 krajinách sveta
Sestra Rita Kuročkina z Kazachstanu spravuje so svojimi spolusestrami detský domov v meste Kapčagaj.

 

„Rehoľné sestry nám svojím životom predkladajú hrdinské svedectvo autentickej viery a lásky. Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu v chudobe, čistote a poslušnosti. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Pomáha nám premáhať našu vlažnosť a zaisťuje svetu duchovnú rovnováhu. Konkrétna služba sestier je ale možná len vďaka pomoci dobrodincov. Prostredníctvom našich modlitieb, obiet a darov môžeme byť súčasťou ich misie, a tak sami rásť v duchovnej slobode ľudí patriacich celkom Bohu,“ poznamenal k prebiehajúcej kampani P. Martin Mária Barta, duchovný asistent ACN.

 

Pôstna a veľkonočná kampaň ACN na pomoc 11 000 rehoľným sestrám  v 85 krajinách sveta
Sestra Mária Graciana z Peru so svojimi spolusestrami navštevuje rodiny žijúce v odľahlých horských oblastiach.

 

V mnohých krajinách, v ktorých zlyháva štátny systém a dobročinné organizácie odchádzajú pre napätú bezpečnostnú situáciu, rehoľné sestry zostávajú. Detské domovy, domovy dôchodcov, materské, základné či stredné školy, rôzne zdravotnícke zariadenia
i farnosti by boli bez rehoľníčok nemysliteľné. Predovšetkým ich modlitba a zasvätenie sa Bohu sú hybnou silou Cirkvi, ktorá prináša trvalé ovocie. Pápež František nie náhodou nazval rehoľné sestry „modliacim sa srdcom“ Cirkvi.

Internetová stránka ACN k pôstnej a veľkonočnej kampani prináša svedectvá rehoľných sestier z rôznych kontinentov, informuje o ich živote a podporovaných projektoch. Bližšie informácie k prebiehajúcej kampani nájdete na www.vynimocnezeny.sk.

 

ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje viac než 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

 

Viac informácií poskytne:

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

E-mail: [email protected]

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00