Stály spovedník – treba ho?

Stály spovedník – treba ho?
U mnohých svätých vidíme, že mali svojho stáleho spovedníka. Je však taký nevyhnutný? A ako ho „nájsť“? Nie je jedno, aký kňaz ma spovedá?

Keď hovoríme o svätej sestre Faustíne, každému ako prvá napadne modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu, Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo jednoducho obraz milosrdného Krista s nápisom „Ježiš, dôverujem ti“. Ale keď som prečítal Denníček, narazil som na viacero zaujímavých myšlienok, ktoré akoby upadli do zabudnutia alebo ich ľudia akosi prehliadli. Jednou z tých, ktorú táto poľská svätica neustále opakuje, je potreba mať dobrého duchovného vodcu a stáleho spovedníka. Napríklad: „Ježišu, ďakujem ti za tú veľkú milosť, čiže za spovedníka, ktorého si mi sám ráčil vybrať… Zmocňuje sa ma strach, keď neraz počujem, ako niektorá duša hovorí, že nemá spovedníka, čiže poradcu. Lebo viem, aké veľké škody som sama musela znášať, keď som nemala túto pomoc. Bez duchovného poradcu možno ľahko zísť z cesty.“ (Denníček 61) Prečo je taký potrebný?

 

Stály spovedník ako pomocník do neba

Na prvom mieste si musíme uvedomiť, že spoveď je, samozrejme, platná u akéhokoľvek kňaza, čo však nevylučuje, že ľudský aspekt je tiež prítomný. To, že Boh zmýva hriechy pri každej spovedi (pokiaľ z našej strany splníme všetky podmienky a kňaz povie slová rozhrešenia), je nepochybné. Dôležité však je, aby spoveď nebola len „umývačkou“, ale aby sme sa čoraz väčšmi približovali k Bohu, rástli v dokonalosti a prácou na sebe (v spolupráci s Božou milosťou) sme sa čoraz viac zbavovali svojich slabostí a hriechov.

Do istej miery sme schopní pracovať na sebe vlastnými silami. Ale pre vyššie stupne dokonalosti potrebujeme niekoho, kto nám pomôže odhaliť korene našich hriechov a zároveň zistiť, či niečo, čo považujeme za hriech, nie je len nesprávnym chápaním hriechu. Napríklad to, že som bol nervózny, môže spôsobovať moja pýcha, závisť, ale aj nesprávne stravovacie návyky a nedostatok spánku. Alebo ak sa matka rodiny nestíha denne pomodliť ruženec, pretože sa stará o deti a má z toho výčitky svedomia, je dobré, ak jej niekto vysvetlí, že starostlivosť o rodinu je v tomto prípade dôležitejšia. Ale sú aj omnoho závažnejšie hriechy a slabosti, s ktorými si neraz nevieme dať rady a často sa namáhame márne a bezvýsledne. A práve v tom nám môže pomôcť stály spovedník.

Ak si totiž nájdeme kňaza, ku ktorému budeme pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, postupne začne spoznávať našu dušu a bude schopný rozoznať, s čím máme najväčší problém. Vtedy môže náš duchovný život viesť k postupnému očisťovaniu našich motivácií a odstraňovaniu našich slabostí v ich jadre. Bude vedieť rozoznať, kde sa duša len „pošmykla“ a kde už má zaužívaný zvyk a nevie sa z hriechu vymotať, hoci by veľmi chcela. Preto ak má duša stáleho spovedníka, ten ju postupne môže viesť až k štítom dokonalosti. Dôležité je však prosiť preňho o Ducha Svätého, aby skrze neho naozaj hovoril Boh.

Sú však isté dôvody, pre ktoré ľudia nechcú mať stáleho spovedníka…

 

Stály spovedník – treba ho?

 

Hanbím sa…

Je mnoho ľudí, ktorí sa hanbia spovedať pred tým istým kňazom. Trápia sa, že stále upadajú do toho istého hriechu a neraz sa boja, čo by si asi ten kňaz pomyslel, keby za ním znova prišli a vyznali to isté… Ale verte mi, je to diablova pasca. On presne vie, ako veľmi duši môže pomôcť stály spovedník, a že často len vďaka nemu sa duša môže postupne zbavovať práve tých hriechov, do ktorých upadá znova a znova. Z vlastnej skúsenosti môžem garantovať, že ak duša bude dôverovať Bohu, že ju nesklame, čoskoro zistí, že všetky tieto obavy boli falošné a stály spovedník je jednou z najväčších Božích milostí.

 

Kňaz na mňa nebude mať čas…

Diabol tiež rád pokúša zbožnú dušu myšlienkou, že kňaz predsa má na práci dôležitejšie veci, ako počúvanie dokola tých istých hriechov od tej istej osoby. Opäť – je to lož.

Pravdupovediac, akú dôležitejšiu úlohu má kňaz? Veď jeho prvoradým poslaním je viesť duše k spáse a zjavovať iným milosrdnú tvár Otca a darovať im skrze slová, skutky a najmä sviatosti Syna. Preto nech žiadna duša neváha požiadať nejakého kňaza o to, aby bol jej stálym spovedníkom. Ak odmietne, nech to považuje za prejav Božej vôle, ktorý má pre ňu pripraveného kňaza, ktorý jej bude rozumieť ešte lepšie. Ak by každá duša mala stáleho spovedníka, verím, že by vďaka tomu duše ľahšie rozoznali svoje povolanie a tak by narástol aj počet kňazov…

 

Kňaz mi vynadá, že sa nelepším…

Iné duše sa zas obávajú toho, že nebudú schopné postupovať v duchovnom živote podľa predstáv ich stáleho spovedníka a tak mu spôsobia bolesť. Ale opäť ide len o zbytočné prílišné premýšľanie nad dôsledkami vecí. Ak kňaz odráža tvár milosrdného Boha, nikdy ho neprestane „baviť“ sprostredkúvať nám odpustenie tých istých hriechov. Ale neprestane „baviť“ nás prosiť o odpustenie v tom istom? Máme na to dosť pokory?

 

Ale ako ho nájsť?

Ako teda môžeme vidieť, je veľmi dôležité, aby každý katolík, ktorý chce rásť v dokonalosti a svätosti, mal svojho stáleho spovedníka. Ale ako takého kňaza nájsť? Nie je to až také zložité. Na prvom mieste musí byť, samozrejme, modlitba. Treba prosiť o Ducha Svätého, aby mi on sám poslal toho kňaza, ktorý bude rozumieť mojej duši a bude mi schopný pomôcť pristúpiť bližšie k Pánovi.

Následne v dôvere v Božiu prozreteľnosť pristúpiť k spovedi a v prípade, že ma tá spoveď obohatila a vidím, že mi Boh skrze daného kňaza naozaj pomohol, hneď po spovedi sa spýtať, či by nechcel byť mojím stálym spovedníkom. Ak odmietne, treba to brať ako prejav Božej vôle a pokúsiť sa hľadať ďalej. V prípade súhlasu je dobré vypýtať si kontakt a stretávať sa pravidelne… Na dedinách je väčšinou stálym spovedníkom miestny farár. V mestách je zas zvykom vybrať si niekoho z rehoľníkov.

Dôležité však je pravidelne sa za svojho stáleho spovedníka modliť. Nech ho Pán používa ako svoj nástroj a skrze neho mi pomáha kráčať k svätosti. Ak už takého spovedníka mám, treba byť voči nemu úprimný a dôverovať, že jeho slová, sú slovami samého Pána. V tejto dôvere následne prijímať každú jeho radu a snažiť sa čo najvernejšie vyplniť úlohu, ktorú mi po každej spovedi udelí.

Verte, že ak budete mať stáleho spovedníka, onedlho začnete pozorovať vo svojom duchovnom živote hojné ovocie. Ak budete o potrebe stáleho spovedníka pochybovať, spomeňte si, že väčšina svätých (ak nie všetci) takého spovedníka mali a aj vďaka nemu dosiahli nebo.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00