Svätý Jozef očami pápeža Františka

Svätý Jozef očami pápeža Františka
Svätý Otec František zverejnil 8. decembra 2020 list Patris corde (S otcovským srdcom), čím vyhlásil Rok svätého Jozefa. Stalo sa tak práve kvôli 150. výročiu toho, ako bol vyhlásený za patróna univerzálnej Cirkvi.

Pápež v liste vymenúva rôzne charakteristiky Jozefa. Prvou je, že to bol milovaný otec: „Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol Máriiným manželom a Ježišovým otcom. Pre túto svoju úlohu v dejinách spásy je sv. Jozef otcom, ktorého kresťanský ľud stále miluje.“ Jozef ako otec nežnej lásky. Ako píše František, že Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku. „Veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú a víťaznú stránku, pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníctvom a napriek našej slabosti. Ak je toto perspektíva poriadku spásy, musíme sa naučiť prijímať svoju slabosť s hlbokou nežnosťou. Zlý nás núti hľadieť na našu krehkosť negatívne, Duch ju však vynáša na svetlo s nežnou láskou.“ Preto nás povzbudzuje stretnúť sa s Božím milosrdenstvom najmä vo sviatosti zmierenia, v ktorej môžeme zakúsiť pravdu a nežnú lásku. Vďaka Jozefovi sa môžeme učiť, že viera zahŕňa aj to, že Boh môže konať aj cez naše slabosti, obavy a krehkosť.

Ďalej pápež nazýva svätca poslušným otcom, ktorý v každej situácii dokázal povedať svoje „fiat“. Jozef ako prijímajúci otec, ktorý bezpodmienečne prijal Máriu a dôveroval anjelovým slovám. Nechával bokom svoje myšlienky, ale prijímal to, čo sa deje. Nehľadal rýchle riešenia, ale čelil realite a prijímal osobnú zodpovednosť. „Duchovný život, ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania.“ Jozef nie je pasívne zmierený so všetkým, ale práve naopak, je odvážny a veľmi aktívny. „Prijatie je v našom živote spôsob, akým sa prejavuje dar sily, ktorá k nám prichádza od Ducha Svätého. Iba Pán nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami.“

Jozef ako tvorivo odvážny otec. „Ak je prvým krokom každého skutočného vnútorného uzdravenia prijatie vlastnej osobnej histórie a v nej aj toho, čo sme si vo svojom živote nezvolili, treba dodať aj ďalšiu dôležitú vlastnosť: kreatívnu odvahu,“ ktorá sa objavuje najmä vtedy, keď nás stretnú problémy – tie v nás môžu prebudiť zdroje, o ktorých sme ani nevedeli, že ich máme. „Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.“ Jozef nás tu učí starostlivosti a zodpovednosti.

Pracujúci otec – tesár, ktorý poctivo pracoval, aby zaistil živobytie. „Práca sv. Jozefa nám pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou,“ práca je účasťou na samotnom diele spásy i príležitosťou na vlastnú sebarealizáciu aj realizáciu rodiny. Jozef charakterizovaný ako tieň Otca. Ako hovorí pápež, otcami sa nerodíme, otcami sa stávame tým, že prevezmeme zodpovednosť za dieťa. Jozef, ktorý vedel milovať mimoriadne slobodne. „Jozefovo šťastie nespočíva v logike sebaobetovania, ale v sebadarovaní. Nikdy u neho necítime frustráciu, ale iba dôveru. Jeho vytrvalé mlčanie nezahŕňa sťažnosti, ale vždy konkrétne skutky dôvery. Svet dnes potrebuje otcov, nechce pánov ani tých, čo chcú druhých vlastniť preto, aby zaplnili vlastné prázdno.“ Dodáva, že každé pravé povolanie sa rodí zo sebadarovania – je ovocím zrelej obety.

ODPUSTKY V ROKU SV. JOZEFA

Súčasne vyšiel dekrét, ktorým sa v tomto roku udeľuje dar mimoriadnych úplných odpustkov. Možno ich získať (spolu s obvyklými podmienkami – sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) nasledovne:

  • Tridsať minút meditácie nad modlitbou Otče náš alebo jednodňová duchovná obnova s meditáciou o sv. Jozefovi.
  • Skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva podľa príkladu sv. Jozefa.
  • Modlitba svätého ruženca v rodine alebo spoločne ako snúbenci.
  • Denné zverenie svojej práce pod ochranu sv. Jozefa i prosba o jeho príhovor, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aj aby bola práca každého človeka dôstojnejšia.
  • Modlitba Litánií k sv. Jozefovi alebo Akatist k sv. Jozefovi, alebo iná modlitba k nemu.
  • Modlitba akejkoľvek legitímne schválenej modlitby alebo pobožnosti ku cti sv. Jozefa.
  • V situácii pandémie odpustky pre starých, chorých, zomierajúcich; tých, ktorí nemôžu vychádzať z domova – v duchu sa zrieknuť každého hriechu, tri podmienky splniť, keď to bude možné, pomodliť sa pobožnosť ku cti sv. Jozefa a ponúknuť s dôverou Bohu svoje bolesti.

Snímka: va.usembasyy.gov

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+