Tri tipy, ako viac spoznať Benedikta XVI.

Tri tipy, ako viac spoznať Benedikta XVI.
„Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie,“ táto myšlienka mi znie dnes, keď do domu Otca odišiel Benedikt XVI. Napísal ju vo svojej známej a krásnej encyklike Deus caritas est.

Skvelý nemecký intelektuál, teológ a emeritný pápež Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, zavŕšil svoju životnú púť 31. decembra 2022 v doobedňajších hodinách ako 95-ročný. Na pápežský stolec nastúpil v roku 2005 a abdikoval v roku 2013.

Jeho život zanecháva hlboký odkaz. Okrem bohatého života za sebou zanecháva množstva krásnych diel v podobe kníh, knižných rozhovorov či cirkevných dokumentov. Chcem vám preto dnes odporučiť aspoň tri diela, po ktorých je dobré siahnuť a nechať sa inšpirovať hĺbkou a Božím pohľadom vzácneho človeka.

Asi najznámejším dielom je trilógia Ježiš Nazaretský, ktorá práve tento rok vyšla na Slovensku v súbornom vydaní. Benedikt XVI. o nej napísal: „V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako historického Ježiša v pravom zmysle slova. Som presvedčený a pevne dúfam, že takáto postava je oveľa logickejšia a aj z historického hľadiska zrozumiteľnejšia než rekonštrukcie, s ktorými sme mali do činenia v posledných desaťročiach. Domnievam sa, že práve tento Ježiš – Ježiš evanjelií – je historicky zmysluplnou a hodnovernou postavou.“

Dielo Ježiš Nazaretský rozhodne odporúčam zaradiť do svojho čitateľského plánu, je plné hlbokých myšlienok, ľahko sa číta a krásne vykresľuje Ježišov život od počiatku až po nanebovstúpenie. „Milosť a sloboda sa navzájom prelínajú a problém ich vzťahu nemožno vyriešiť nejakou jasnou formuláciou. Zostáva pravdou, že by sme nemohli milovať, keby Boh nemiloval nás. Božia milosť nás vždy predchádza, objíma nás a nesie nás,“ píše v prvej časti trilógie Benedikt XVI.

 

Tri tipy, ako viac spoznať Benedikta XVI.

 

Druhým dielom je encyklika Deus caritas estBoh je láska. Benedikt XVI. ju napísal v roku 2006. Predstavuje Božiu lásku aj z iného pohľadu, ako sme zvyčajne zvyknutí – hovorí, že v Bohu je láska eros aj agapé. O Ježišovi hovorí ako o vtelenej Božej láske a jeho smrť na kríži prirovnáva k láske v najradikálnejšej podobe. „Boh tak miluje človeka, že on sám sa stáva človekom, približuje sa mu až po smrť a takto zmierňuje spravodlivosť a lásku,“ píše. V druhej časti encykliky sa venuje uskutočňovaniu lásky v Cirkvi ako v spoločenstve lásky – ako láska caritas skrze charitatívne diela v Cirkvi.

A tretím tipom na čítanie je encyklika Spe salvi – O kresťanskej nádeji. V roku 2007 rozoberá čnosť nádeje po tom, čo začal čnosťou lásky. „Kresťanské posolstvo nebolo len informatívne, ale aj perfomatívne. To znamená, že evanjelium nie je len oznámením vecí, ktoré možno vedieť, ale vytvára skutočnosti, ktoré menia života. Kto má nádej, žije inak; bol mu darovaný nový život,“ píše Benedikt XVI. Hovorí o tom, že dostať nádej znamená dospieť k poznaniu pravého Boha. Spomína aj večný život, ku ktorému smeruje naša nádej, a modlitbu nazýva „školou nádeje“. Práve modlitba sa stáva miestom, kde sa učíme žiť nádej. Takisto môže byť „školou nádeje“ aj činnosť či utrpenie: „Každé vážne a správne ľudské konanie je aktívnou nádejou.“ Na inom mieste dodáva: „Aj keď utrpenie neprestáva byť utrpením, napriek všetkému sa stáva spevom chvály.“ V encyklike tiež zdôrazňuje, že „nikto nežije sám. Nikto nehreší sám. Nikto nie je spasený sám“. A ako hviezdu nádeje nám prináša pohľad na Pannu Máriu.

Ktoré diela Benedikta XVI. oslovili vás?

 

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00