Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia
Trnava je univerzitným mestom už takmer celé štyri storočia. Zakladaciu listinu Trnavskej univerzity vydal kardinál Peter Pázmaň 12. mája 1635.

Založenie prvej univerzity v slobodnom kráľovskom meste Trnava schválil 18. októbra 1635 cisár Ferdinand II., slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 13. novembra 1635 v Dóme sv. Mikuláša. Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň zveril Trnavskú univerzitu jezuitom, jej prvým rektorom bol Juraj Dobronocký.

„Nová univerzita hneď od svojho oficiálneho začiatku získala od panovníka Ferdinanda II. rovnaké práva, akými disponovali už jestvujúce európske univerzity – v Kolíne, v Prahe, vo Viedni a inde. Jadrom našej historickej tradície je predovšetkým humanistické a kresťanské podložie prvej Universitas Tyrnaviensis. Kontinuita s týmito hodnotami sa odkryla aj v roku 1992, keď Slovenská národná rada prijala zákon, ktorým vznikla súčasná Trnavská univerzita v Trnave. Vznikla ako humanitne a spoločenskovedne orientovaná inštitúcia, ako na Slovensku prvý kultúrno-vzdelávací projekt modernej vysokej školy, ktorý nebolo potrebné transformovať a zbavovať predchádzajúcich marxistických základov,“ uviedol rektor Trnavskej univerzity v Trnave profesor René Bílik.

 

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

 

Pri zrode univerzity stáli členovia rehole jezuitov, dnes pôsobia napríklad na teologickej fakulte alebo v univerzitnom pastoračnom centre. „Usilujeme sa celostne formovať študentov prostredníctvom jezuitských vzdelávacích princípov, robiť to, čo svätý Ignác z Loyoly nazýval hľadaním Boha vo všetkých veciach. Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoj život, aby boli intelektuálne kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení pre zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti,“ približuje prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner.

Historická Trnavská univerzita začínala s filozofickou a teologickou fakultou, neskôr k nej pribudla právnická a lekárska fakulta. Zaujímavosťou je, že kým štúdium filozofie trvalo tri roky, na teológiu sa študenti pripravovali o rok dlhšie. Učitelia ich hodnotili známkami od 1 do 5 a titul nebolo možné získať bez úspešného absolvovania skúšok. Postupne univerzite patrilo viacero budov, napríklad seminár sv. Vojtecha pre chudobných študentov (Adalbertinum) a mariánsky seminár (Marianum) na dnešnej Hollého ulici a seminár sv. Štefana pre bohoslovcov (Stefanum) na súčasnej Halenárskej ulici.

Trnavskú univerzitu premiestnili v roku 1777 do Budína. Posledná prednáška na historickej Trnavskej univerzite sa uskutočnila 24. augusta 1777. Počas svojej existencie nechýbala na univerzite ani hvezdáreň, lekáreň, vlastný archív či knižnica, dokonca mala i svoje letné sídlo a farmu v Bielom Kostole.

V odkaze a koreňoch Universitas Tyrnaviensis hrdo pokračuje po roku 1992 nielen obnovená Trnavská univerzita v Trnave, ale aj vysokoškolské inštitúcie v Maďarsku: Univerzita Loránda Eötvösa (ELTE), Semmelweisova univerzita (právna nástupkyňa lekárskej fakulty) a Peter Pazman Katholikus Egyetem (právna nástupkyňa teologickej fakuly).

 

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

 

Trnavská univerzita v Trnave

Historická TU je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. V tomto roku si univerzita pripomína 385. výročie založenia svojej predchodkyne. V súčasnosti je šiestym rektorom obnovenej Trnavskej univerzity odborník na slovenskú literatúru profesor René Bílik.

Trnavská univerzita v jeseni 2019 uzavrela memorandum o spolupráci s ďalšími ôsmimi univerzitami na Slovensku, ktorého cieľom je založiť Konzorcium slovenských univerzít združujúce univerzity okolo geografického stredu Európy. Zúčastnené univerzity reprezentujú 50-tisíc študentov a 4-tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií týchto vysokých škôl evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

Splnením kritérií ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je Trnavská univerzita je od roku 2019 oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“.

Podľa výsledkov U-Multirank edície 2019 sú stabilne pozitívne hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity najmä podiel interdisciplinárnych publikácií a odborné publikácie, ale aj absolvovanie štúdia načas. Vynikajúce hodnotenie skupiny „A“ dosiahla univerzita vo sfére prenosu poznatkov v podiele spoločných publikácií s partnerskými inštitúciami. Aj v oblastiach medzinárodnej orientácie a regionálnej angažovanosti dosiahla Trnavská univerzita najvyššie hodnotenie „A“, a to v podiele spoločných publikácií so zahraničnými a s regionálnymi partnermi.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00