Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?

Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?
A čo to vlastne znamená? Nie, nebojte sa, netreba študovať teológiu ani sa dať vysvätiť za kňaza. Stačí, keď sa muži budú držať blízko pri Ježišovi. Pýtame sa niekoľkých mužov, ako sa im to darí a čo doma robia ako kňazi svojich rodín.

Otec Michal Hospodár v príhovore o otcovi ako hlave a kňazovi rodiny vysvetľuje tému aj z biblického hľadiska. (zdroj: skalarodin.sk) Rieši najprv otázku, kto je hlavou rodiny. Vieme, že Boh stvoril Adama ako prvého, Evu mu dal za pomocníčku. Podľa svätého Pavla je muž hlavou ženy, ako je Kristus hlavou Cirkvi. Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Manželka pri obrade sobáša sľubuje lásku, vernosť, manželskú úctu, ale aj poslušnosť. To vyjadruje aj jej postavenie, je pomocníčkou muža a ten je jej hlavou.

Ako to majú muži v praxi realizovať? Byť hlavou rodiny je zodpovedná úloha. Boží zámer je, že muž je riadiacim článkom rodiny. Berie na seba ťarchu zodpovednosti. Lenže túto úlohu naplní správne ten muž, ktorého hlavou je Kristus. Muž je tiež ochrancom celej rodiny, ako bol aj svätý Jozef. Muž má sprevádzať rodinu vlastným časom, dať jej priestor popri práci. Deti potrebujú otca, ktorý ich vie vypočuť v dôvernom, priateľskom rozhovore.

S poslaním hlavy rodiny úzko súvisí poslanie muža ako kňaza rodiny. Rodina je domáca cirkev a v nej je kňazom otec. Predstava Boha Otca je často spojená s predstavou pozemského otca. Napríklad s tým, aký má vzťah k manželke, k deťom. Vzor otca je v náboženskej výchove nenahraditeľný. Deti sa učia z toho, čo vidia, nasávajú atmosféru, ktorá ich obklopuje. Táto úloha kňaza v rodine nepatrí ženám, nemajú ju preberať, autoritu Boha totiž zastupuje otec. Slovo otca má autoritu a vážnosť.

Ako to vyzerá v praxi? Pýtame sa otcov rodín, čo pre nich znamená byť kňazom v rodine.

 

Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?

 

Samuel Brečka, vedúci spoločenstva Modlitby za kňazov, manžel, otec

Každé kňazstvo je odvodené od Kristovho kňazstva. Už toto naznačuje, že to nie je ľahká úloha. A vôbec si nie som istý, či sa mi ju darí napĺňať. Aspoň sa teda snažím. Otec, kňaz v rodine, by mal byť totiž vždy pripravený obetovať sa za dobro pre svoju rodinu, tak ako Kristus Veľkňaz za svoju Cirkev. Píše o tom svätý Pavol v liste Efezanom. Aby muži milovali svoje manželky, ako Kristus Cirkev, za ktorú vydal samého seba. Každé spoločenstvo, a teda aj rodina, má svoju hlavu. Aj o tom Pavol píše. A hlavou muža je Kristus. Preto ako kňaz v rodine sa snažím byť blízko Kristovi. Načúvať Bohu ako svätý Jozef a v prípade potreby moju rodinu aj o polnoci zobudiť, „zdvihnúť kotvy“ a utiecť s ňou do Egypta“.
Známa írska rehoľná sestra Briege McKenna hovorí, že kňaz by mal byť ako smerovka ukazujúca do neba. S Božou pomocou sa snažím toto poslanie napĺňať. Dávať rodine potrebnú lásku a privádzať ju ku Kristovi.

 

Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?

 

Augustín Ugróczy, bloger, otec šiestich detí

Pre mňa byť kňazom rodiny znamená vytvárať atmosféru, v ktorej môže každý slobodne rásť vo svojom vzťahu k Bohu. Aby bol priestor aj pre márnotratnosť, aj pre staršieho brata a aby každý v Otcovom dome mohol nájsť svoje posvätenie. Pritom, keď hovorím o Otcovom dome, tak mám na mysli Božie kráľovstvo, ktoré sa zjavuje v našej rodine. A tu sa už dostávame k spoločnej úlohe muža a ženy v celom tomto procese. Prakticky to znamená, že môj duchovný život je zjavný z môjho konania, ale nie vnucujúci nasledovanie. Každý nech hľadá svoju vieru. Mám rád, ako svätý Pavol vyjadril, že on len zasieva a Boh dáva vzrast. Ale zasievať chcem tak, aby to bolo zjavné. Či už v skutkoch viery alebo milosrdenstva.

 

Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?

 

Marek Husovský, šperkár, autor relikviára bl. Anky Kolesárovej, manžel, otec

Aby som mohol byť kňazom rodiny, musím poznať, spoznávať a mať vzťah s najväčším veľkňazom Ježišom, aby ma učil, dodával silu, odvahu a ukazoval cestu, po ktorej mám kráčať a viesť aj svoju rodinu. U nás doma sa mi darí byť kňazom podľa toho, ako som na tom vo vzťahu s Ježišom, a takto sa to prenáša ďalej na manželku, deti. Čím som starší, tým viac si uvedomujem, aký nádherný, ale aj náročný je to dar, na ktorom musím celý život pracovať.

 

Vedia dnes byť muži kňazmi rodiny?

 

otec Marek Baran, gréckokatolícky kňaz, manžel, otec

Keďže som otcom rodiny a zároveň aj otcom farskej rodiny, vnímam túto úlohu veľmi podobne. Cez sviatostné kňazstvo sa snažím viesť Boží ľud mne zverený bližšie k Bohu. Modlím sa s nimi i za nich. Žehnám im v chráme aj mimo chrámu. Snažím sa vydávať svedectvo o nekonečnej Božej láske. Toto všetko vnímam, že ako muž, otec a manžel, mám robiť vo svojej rodine. Viesť svoju rodinu k Bohu, modliť sa za svoju manželku a deti, no taktiež modliť sa spoločne.

Ja ako muž a zároveň kňaz rodiny sa snažím zvolávať na modlitbu a pripomínať každý deň stretnutie pri spoločnej modlitbe. Je pravdou, že niekedy to robí aj moja manželka, lebo ja zabudnem. Taktiež žehnám svojim deťom, či krížikom na čelo, alebo nad nich vystriem ruky a modlím sa za nich. Aj keď je to niekedy náročné, snažím sa s Božou pomocou aj svojej rodine vydávať svedectvo o tom, že Boh je dobrý a láskavý Otec, a to najmä cez malé skutky lásky a obety. Ale na tom ešte musím popracovať. Chcem povzbudiť všetkých mužov a otcov rodín, aby sa nebáli byť kňazmi v rodine. Boh nás k tomu chce uschopniť, preto mu to dovoľme.

 

Ambróz Čurilla, manžel, otec piatich detí

Pri téme muž ako kňaz v rodine by som zašiel úplne na začiatok. Prvý človek dostal od Boha Stvoriteľa poslanie. I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. (Gn 2, 15) Poslanie vo vzťahu k zemi, ktorú mu dal do užívania. Zem má človek obrábať a strážiť.
A tak je to podľa mňa aj s mužom ako kňazom v rodine, aj on musí „obrábať“, citlivo vnímať potreby členov rodiny, byť aktívny – nápomocný, milosrdný, obetavý a láskavý, ako je to v Pavlovej óde na lásku. Výsledkom tohto konania by mala byť v prvom rade pokojná a šťastná manželka a vo viere, nádeji a láske pevne ukotvené deti, ktoré tvoria budúcnosť sveta.
Pri úlohe chrániť je všetko akoby úplne jasné – veď muž má svaly. No rozmer je podľa mňa oveľa komplexnejší. Pomáha tu štúdium, poznanie, modlitba, askéza – všetko, čo pomôže budovaniu vzťahu s Ježišom. Myslím si, že len tak bude môcť muž ako kňaz chrániť rodinu od nástrah Zlého, komunikovať s členmi domácnosti v pravde, a to všetko so zreteľom na spásu duší členov rodiny.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+